הערכות לשנת המס 2010
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

הערכות לשנת המס 2010 

מאת    [ 24/10/2010 ]
מילים במאמר: 3248   [ נצפה 2567 פעמים ]

 
 

הערכות לסוף שנת המס 2010

 

פטור להכנסות מהשכרת דירות מגורים:

·        תקרת הפטור לשנת 2010 עומדת על סך של 4,680 ש"ח לחודש.

·        יחיד רשאי לנצל חלופה שנייה ולשלם 10% מס ללא הגבלת תקרה על כל סכום ההכנסה, אך אינו רשאי להשתמש בחלופת הפטור או לנכות הוצאות, התנאי הנו תשלום המס עד 30 יום מתם שנת המס שבה היתה ליחיד הכנסה מדמי השכירות או שמקדמת המס נכללה במקדמות השוטפות (אין חיוב בדמי בטוח לאומי).

·        חלופה נוספת הנה לקזז הוצאות פחת, הפחתות, לנצל ניכויים וזיכויים ופטורים להם זכאי היחיד ויתרת הרווח ימוסה בשיעור מס שולי (כולל דמי בטוח לאומי בכפוף לתקרת הפטור של "הכנסה אחרת"- ראה מצגת).

 

הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל:

·        יחיד אשר לו הכנסות מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם שיעור מס של 15% באם הכנסתו אינה מגיעה לכדי עסק (אינו חייב בדמי בטוח לאומי), וכמו כן אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור הכנסתו מהשכרת הנכס לרבות זיכוי בגין המס אשר שילם בחו"ל מאידך רשאי לנכות הוצאות פחת.

·        יחיד שיבחר לשלם מס שולי על הכנסתו מהשכרת הנכס בחו"ל יוכל לנכות הוצאות בייצור הכנסתו מאותו נכס וכן לקבל זיכוי ממס אשר שולם בחו"ל.

 

התרת ניכוי הוצאות אחזקת רכב ושווי שימוש:

 

אם עד לסוף שנת המס 2007 חושבו ההוצאות הרכב המוכרות (דלק, אחזקה, ביטוחים,השכרת רכב וחנייה שלא במקום העסק) לפי מספר הק"מ שנסענו ברכב כאשר 9,900 הק"מ הראשונים נחשבו להוצאה פרטית ובכל מקרה לא פחתו הוצאות הרכב המוכרות מ-25% מסך כל ההוצאות אזי לא כך הדבר החל משנת המס 2008.

החישוב החדש יעשה בבדיקת כדאיות של שני מסלולים הגבוה מבניהם:

1.                              45% קבוע מסך כל הוצאות הרכב יוכרו כהוצאה.

2.                              סך כל הוצאות הרכב בניכוי שווי שימוש שנתיים (לפי טבלאות מס הכנסה).

כמו כן אם לפני תיקון זה הוראות החוק התירו את כל הוצאות רכבים דו גלגליים אזי החל מהתיקון כאמור נוסף להגדרת רכב פרטי אופנוע שסיווגו 3L ולכן משמעות ההכרה בהוצאות האופנוע הם כפי החישוב האמור אך במקום 45% הרשום המסלול 1 יותרו בניכוי שיעור של 25%, שאר החישוב זהה.

יצוין כי תיאום ההוצאות כאמור יעשה רק במידה והרכב משמש את העוסק גם לצרכיו הפרטיים, כלומר ההוצאות הנן מעורבות, כמו כן רכב שמשקלו הכולל המותר מעבר ל-3,500 ק"ג וכן "רכב תפעולי"*, לא יחשב לרכב פרטי ומשמעות הדבר כי כל הוצאותיו יוכרו כהוצאה במלואן.

התקנות חלות רק על רכב המוגדר M1.

* רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה אחד מאלה:

1.               הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, בתשכ"א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד

2.               הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד או של בעל העסק, לפי העניין- אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

שיעור שווי השימוש ברכב:

בהתאם לתקנות מס הכנסה- שווי שימוש ברכב, נקבע כי החל משנת 2010 יחולו שיעורים קבועים לשווי שימוש ברכב ממחירו, 2.04% לרכב שמחירו עד 130,000 ש"ח ו-2.48% לרכב שמחירו מעל ל-130,000 ש"ח.

משנת 2011 שיעור אחיד לשווי שימוש ברכב ממחיר הרכב והוא יעמוד על שיעור של 2.5% ממחיר הרכב לצרכן.

שיטה זו של שווי שימוש ברכב חלה על כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1 בינואר 2010 ואילך.

כלי רכב שנרשמו לפני 1 בינואר 2010 יחולו עליהם זקיפת שווי לפי שיטת קבוצות המחיר.

רשות המיסים מפרסמת ומעדכנת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לפי דגם, להלן קישור https://www.shaam.gov.il/mm./usecar

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי שימוש הנו בסך של 467,190 ש"ח.

נציין כי לצורך התרת ניכוי הוצאות כלי רכב פרטיים ומסחריים יש לרשום ולשמור את מספר הקילומטרים במד האוץ בתם יום העסקים האחרון של שנת המס.

 

הוצאות לימודים:

עפ"י סעיף 32 (15) לפקודת מס הכנסה לא יותרו בניכוי הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע אך למעט הוצאות השתלמות מקצועית לצורך שמירה על הקיים ואינה יוצרת יתרון מתמיד.

 

הוצאות מימון בשל רכישת נכס קבוע:

לאחר ביטול חוק התיאומים, נישום אשר הוראות פרק ג' חלות עליו יותרו בניכוי 100% מהוצאות המימון שנבעו בשל רכישת נכסים קבועים ששימשו בייצור הכנסתו.

 

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר או מקצוע:

במהלך שנת 2007 נקבע שינוי בהוראות החוק למתן נקודות זיכוי למסיימי לימודים. כדלקמן:

תואר ראשון - מסיימי לימודי תואר ראשון משנת 2007 ואילך יהיו זכאים לנק' זיכוי אחת (במקום חצי נק' זיכוי, להם זכאים, מסיימי לימודים בשנים 2005 ו-2006) וזאת לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

תואר שני - הטבת המס נותרה בעינה, המזכה בחצי נק' זיכוי לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים - מסיימי לימודי תואר שלישי כאמור, משנת 2007 ואילך יהיו זכאים לנק' זיכוי אחת למשך 3 שנות מס וכן למחצית נק' זיכוי לשנתיים נוספות. (במקום חצי נק' זיכוי למשך 5 שנים, להם זכאים, מסיימי לימודים בשנים 2005 ו-2006).

לימודי מקצוע* - הטבת המס נותרה בעינה, המזכה במחצית נק' זיכוי לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

* כהגדרתם בסעיף 40ד לפקודת מס הכנסה.

 

 

נציין, כי הטבת המס ניתנת רק מהשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים.

להלן טבלה מסכמת:

 

יחיד שסיים בשנת 2005-2006

יחיד שסיים בשנת 2007 ואילך

 

מספר נקודות

הזיכוי

תקופת הזכאות המקסימאלית לזיכוי

מספר נקודות

הזיכוי

תקופת הזכאות המקסימאלית לזיכוי

תואר ראשון

חצי נקודת זיכוי

3

נקודת זיכוי אחת

3

תואר שני

חצי נקודת זיכוי

2

חצי נקודת זיכוי

2

תואר שלישי ברפואה

חצי נקודת זיכוי

5

נקודת זיכוי אחת

3

או ברפואת שיניים

 

 

חצי נקודת זיכוי

2

לימודי מקצוע

חצי נקודת זיכוי

3

חצי נקודת זיכוי

3

 

קיזוז הפסדי הון בארץ ובחו"ל:

סעיף 92 לפקודת מס הכנסה קובע את כללי קיזוז הפסדי ההון כדלקמן:

1.         כאשר נוצר לאדם הפסד הון (לרבות הפסד מני"ע סחיר ולא סחיר) שמקורו בישראל בשנה מסוימת יקוזז ההפסד האמור כנגד רווח הון ריאלי מנכס סחיר או לא סחיר  לרבות שבח לפי חוק מיסוי מקרקעין באותה שנת מס (שמקורו בישראל ובחו"ל) לרבות דיבידנד מחברה בשיעור מס של 25%.

2.         אם וכאשר קיימת יתרת הפסד הון לניצול באותה שנה כל שקל חדש של היתרה יקוזז כנגד שלושה וחצי שקלים מסכום אינפלציוני חייב במס.

3.         כאשר נוצר לאדם הפסד הון במכירת נכס מחוץ לישראל ניתן יהיה לקזזו לפי האמור בסעיפים 1 ו-2 ובלבד שההפסד יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל.

4.         כאשר נוצר לאדם הפסד הון מניירות ערך בשנה מסוימת יהיה ניתן לקזזו לפי האמור בסעיפים 1-3 לעיל ובנוסף ניתן יהיה לקזז את הפסד ההון כלהלן:

·        כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד שנתקבלו בשל אותו נייר ערך.

·        כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד שנתקבלו בשל ניירות ערך אחרים בתנאי ששיעור המס החל על ההכנסות כאמור לא עולה על 25%.

·        נציין כי הפסדים אשר מקורם עד 31 בדצמבר 2005 יועברו לשנים הבאות:

בשנת 2006 יותרו בקיזוז כנגד רווח ממכירת ניירות ערך כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

בשנת 2007 ואילך יותרו בקיזוז כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך אשר שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

להלן טבלה מסכמת לקיזוז הפסדי הון שנוצרו בשוק ההון אצל יחידים וחברות שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים לא חלות עליהם:

סוג הפסד המועבר

שנת 2006

שנת 2007 ואילך

ממכירת ני"ע הנסחרים בבורסה בישראל ושנוצרו בין שנות המס 2003-2005

ניתן לקזז רק כנגד רווח ממכירת אותו ני"ע (כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה), אג"ח של מדינת ישראל או יחידה בקרן נאמנות פטורה

 

ניתן לקזז כנגד רווח ממכירת כל ני"ע וכן כנגד ריבית או דיבידנד

מני"ע ובלבד ששיעור המס

עליהם אינו עולה על 20%

ממכירת ני"ע זרים שנוצרו לפני 1/1/2006 וטרם קוזזו

ניתן לקזז רק כנגד רווח הון ממכירת ני"ע סחירים שהיה לפני 1/1/2006 ני"ע זר.

 

 

5.        הוצאות הקשורות לניירות הערך כאמור שלא נוכו בשנת המס הנוכחית ייחשבו כהפסד הון מניירות ערך.

למותר לציין כי עמלות ניהול תיק השקעות אשר שולמו ניתן יהיה לקזזם כהפסד הון שוטף בשנת המס הנוכחית.       

6.                 יתרת הפסד שלא ניתן לקזז לפי סעיפים 1-5 בשנת מס מסוימת יועבר לשנות המס הבאות ויקוזז כנגד רווח הון בלבד.

7.                 הפסד הון מועבר מכל מקור שהוא לרבות ממכירת מקרקעין בישראל וכן הפסד הון אשר נוצר בשנת 2006 ואילך ממכירת ני"ע סחיר ולא סחיר ולא קוזז בשנה בה נוצר ההפסד יקוזז בשנה שלאחריו כנגד רווח הון ריאלי מנכס סחיר ולא סחיר לרבות שבח מקרקעין ואולם הפסד הון מחו"ל יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחו"ל.

8.                 הפסד מועבר מני"ע סחיר ולא סחיר לא ניתן לקיזוז בשנת 2006 כנגד ריבית או דיבידנד אלא רק כנגד רווח הון בלבד.

טיפ:   מאחר והפסדי ההון המועברים ניתנים לקיזוז מרווח הון בלבד כאמור לעיל, מומלץ לבעלי שליטה אשר צברו הפסדי הון שוטפים לשקול חלוקת דיבידנד בחברה אשר בבעלותם ולקזז הפסדים שוטפים באותה שנת מס כנגד רווחים מדיבידנד.

*          עוד יצוין כי אם בשנה מסוימת קוזז חלק מהפסד הון זר כנגד רווח הון ישראלי (כלומר לא היה רווח הון זר) כאשר נבקש לקזז בשנה העוקבת את יתרת ההפסד הזר שלא קוזז נדרש יהיה לקזז קודם מרווח הון זר.

*          יצוין כי ניתן יהיה לקזז את הפסדי ההון רק אם הוגש דוח לשלטונות מס הכנסה לשנה שבה נוצר ההפסד כאמור.

 

קרן השתלמות לעצמאים:

הטבת המס תינתן בהפקדה, בשיעור של עד 7% מההכנסה הקובעת (עד לתקרת הכנסה בסך של 243,000 בשנת 2010). ההטבה כאמור תינתן בצורת ניכוי מההכנסה. לצורך חישוב הניכוי יופחת תחילה סכום השווה ל- 2.5% מההכנסה הקובעת כאמור לעיל.

מומלץ לפנות לסוכן הבטוח לשם הפקדות לקופ"ג לקצבה ולקבלת הטבות המס.

הפחתה בשיעור המס:

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, הופחתו שיעורי המס לחברות וליחידים כדלקמן:

חברות – שיעור מס חברות יופחת מ- 25% בשנת 2010 ל- 24% בשנת 2011. שיעורי המס ירדו בהדרגה עד לשיעור של 18% בשנת 2016.

יחידים – שיעור המס השולי המקסימאלי בשנת 2010 לא השתנה משנת 2009 והוא 45%. שיעורי המס ירדו בהדרגה עד לשיעור של 39% בשנת 2016.

מפקד המלאי:

על פי הוראות החוק, יש לערוך מפקד מלאי ביום 31.12 לכל שנת מס.

ביצוע ספירת המלאי תבוצע בטווח התאריכים שבין 1.12.2010 ועד ליום 31.1.2011 ותחויב בתאומי המלאי הנדרשים.

ביצוע ספירת מלאי בסטייה של יותר מ-10 ימים מתום שנת המס, מחייב הודעה מראש לפקיד השומה.

תשלומים לבטוח אובדן כושר עבודה

שכיר – אשר רוכש ביטוח לאובדן כושר עבודה, תותר לו ההוצאה בניכוי בשיעור מקסימאלי של 3.5% ממשכורתו.

במידה ושילם המעביד שיעור הגבוה מ-5% ממשכורתו של העובד לקופת גמל או לביטוח כאמור, יופחת מן השיעור ששולם לבטוח לאובדן כושר עבודה, ההפרש בהתאם להוראות החוק.

עצמאי - תותר הפרמיה כהוצאה, במגבלת שיעור של 3.5% מהכנסתו החייבת.

נציין, כי בשל שינוי למפרע בהוראות החוק החל מחודש ינואר 2006, שיעור המס החל על הכנסה המתקבלת בשל אובדן כושר עבודה תחויב במס כהכנסה מיגיעה אישית.

*בתנאי שההכנסה שבשלה נרכש הבטוח כאמור הנה מעסק או משלח יד או ממשכורת.

**כמו כן יש מגבלת תקרה והתנאי הוא שלא יותרו ניכויים לבטוח בגין אובדן כושר עבודה בשל הכנסה העולה על סכום השווה לשליש מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס וכל זה עד להכנסה חייבת של 4 פעמים השכר הממוצע במשק.

***נציין עוד כי אם המעביד שילם בעבור עובדו על חשבון מרכיב תגמולי המעביד סכום העולה על 4% ממשכורתו של העובד אזי יופחת משיעור הניכוי בגין אובדן כושר עבודה (3.5%) ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד כאמור לבין 4% וכל זה בגין הכנסה ממשכורת.

 

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס נתונים מתומצתים וחלקיים.

אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור.

 

כתב וערך: הראל בן שמואל, יועץ מס, מנהל מחלקת מיסים ממשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ.

הראל בן שמואל יועץ מס- מנהל מחלקת מיסים במשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב