היעדרות מהעבודה בשל מחלתם של הילדים- מה אומר החוק?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

היעדרות מהעבודה בשל מחלתם של הילדים- מה אומר החוק? 

מאת    [ 23/04/2014 ]
מילים במאמר: 1392   [ נצפה 2251 פעמים ]

 
 

היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד

הגלובליזציה בעשורים האחרונים הובילה לתמורות משמעותיות בכלכלת שוק, לרבות תחרותיות ההולכת ומתעצמת, הארכת שעות העבודה והפיכתו של מקום העבודה לזירה שבה שוהים העובדים ומבלים את מרבית זמנם. יחד עם זאת, הצורך בשמירה על מקום העבודה ומינוף הקריירה אינו עולה תמיד בקנה אחד עם הצורך בניהול וקיום חיי משפחה תקינים והבטחת סביבה מעורבת ותומכת, כאשר לעתים האינטרס של המחויבות לעבודה מתנגש במחויבות לניהול התא המשפחתי התקין, במיוחד בנסיבות בהן נדרש העובד להיעדר מן העבודה לצורך טיפול במחלת אחד מילדיו הקטינים. סוגיה זו מעוגנת בדין הישראלי באמצעות פלטפורמה ייחודית המכונה בשם " חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ".

 

מי זכאי להיעדר מן העבודה בעקבות מחלתו של הילד?

על פי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) זכאי כל עובד לזקוף לזכותו עד שמונת ימי היעדרות בכל שנה, היעדרות הנובעת ממחלתו של אחד הילדים שהינו מתחת לגיל 16. התשלום עבור ימי ההיעדרות בשל מחלת הילד יהיה זהה לדרך התשלום של דמי המחלה עבור מחלת ההורה בעצמו. באופן כללי, יום ההיעדרות הראשון הינו ללא תשלום כלל, כאשר העובד מזוכה עבור היום השני והשלישי

ב-50% משכר העבודה, ורק החל מהיום הרביעי הוא זוכה לקבלת 100% מהשכר.

 

כמה ימי מחלה רשאי ההורה לצבור בעקבות מחלת הילד?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע כי כל עובד זכאי לזקוף בכל שנה עד שמונה ימי היעדרות בעקבות מחלת ילדיהם הצעירים מגיל 16. ימי המחלה שהם נוטלים יהיו על חשבון ימי המחלה שלהם. עובד המוגדר כהורה יחיד או שילדו נמצא תחת החזקתו הבלעדית זכאי לזקוף עד 16 ימי המחלה בשנה על חשבון מצבור ימי המחלה שלו. בנסיבות שהילד (מתחת לגיל 18) לקה במחלה ממארת יהיה  ההורה רשאי להיעדר עד 90 יום על חשבון ימי החופשה או ימי המחלה, בהתאם לבחירתו, אם עבד לכל הפחות שנה אחת במקום עבודתו. במידה שהילד אשר לקה במחלה ממארת נמצא תחת ההחזקה הבלעדית של ההורה, או לחלופין ההורה האחר לא נעדר מעבודתו בגין הטיפול בילד, היקף הזכאות להיעדרות יעמוד עד התקרה של 110 ימי חופשה או מחלה.

 

היעדרות של הורה מהעבודה לצורך סיוע לבנו בעל המוגבלויות

החל מחודש ינואר 2014 רשאי כל אפוטרופוס או הורה לאדם בעל מוגבלות להיעדר מן עבודתו לצורך סיוע לילדו בהיקף של עד 18 ימים בכל שנה על חשבון ימי מחלתו. בנסיבות מסוימות יהיה העובד זכאי להיעדרות בהיקף של עד 36 ימים בכל שנה על חשבון ימי המחלה אשר נצברו לזכותו. כמו כן רשאי ההורה המטופל בבנו בעל המוגבלות להיעדר מן העבודה בהיקף של 52 שעות בשנה, ובמקרים ייחודיים אף בהיקף של עד 104 שעות בשנה לשם מתן סיוע לילד המוגבל מבלי שההיעדרות תנוכה משכרו.

 

תנאי הזכאות להיעדרות הורה של עד 18 ימים מהעבודה לצורך סיוע לבנו בעל המוגבלויות

הזכאות להיעדרות של עד 18 ימים מהעבודה, וכן להיעדרות בהיקף של 52 שעות שנתיות מבלי ששעות אלו ינוכו ממשכורתו של העובד לצורך הטיפול באדם בעל המוגבלויות מותנית בכך שהמטפל עובד אצל אותו המעסיק שנה לכל הפחות, והוא ההורה לאדם בעל המוגבלות, אפוטרופוס או משמש כהורה במשפחת אומנה לבעל המוגבלות. תנאי נוסף הוא שהזכאות תמומש ללא חפיפה על ידי הורה נוסף, באופן שיצור כפל זכות.

 

תנאי הזכאות להיעדרות הורה מהעבודה בהיקף של עד 36 ימים לצורך סיוע לבעל המוגבלויות

הזכאות להיעדרות לצורך סיוע לאדם בעל המוגבלויות בהיקף עד 36 ימים בסך הכול מן העבודה, וכן להיעדרות בהיקף של 104 שעות שנתיות מבלי ששעות הללו ינוכו ממשכורתו של העובד, מותנית בכך שבן או בת הזוג של העובד לא נעדרו אף הם מעבודתם לצורך ההשגחה, ליווי או סיוע לבעל המוגבלות, או לחלופין העובד הינו הורה יחיד לבנו בעל הצרכים הייחודיים, או האפוטרופוס הבלעדי של בעל המוגבלות. יחד עם זאת, בנסיבות בהן מדובר במוגבלות זמנית, אין העובד זכאי להטבות הללו בעת היעדרותו ממקום העבודה.

 

היעדרות מהעבודה לצורך סיוע לאדם בעל מוגבלות- חשוב לדעת

חשוב לדעת כי עובד הנאלץ להיעדר מעבודתו לצורך טיפול, סיוע אישי או ליווי של בנו או בן חסותו בעל המוגבלות, חוק ימי המחלה מתייחס לכל אדם בעל מוגבלות ובכל גיל, בין אם בעל המוגבלות מתחת או מעל לגיל 16. כמו כן מקנה החוק לעובד את זכות ההיעדרות ממקום העבודה בנסיבות הללו של סיוע לבנו בעל המוגבלות מבלי שהדבר יהיה מותנה בקבלת הרשות מראש מן המעביד (בניגוד לנסיבות של ימי חופש). זכות ההיעדרות של הורה מהעבודה מתייחסת להורה של אדם בעל מוגבלות קבועה, ושאינה צפויה לחלוף במהלך 60 ימים מהמועד שבו הופיעה. פרט חשוב נוסף נוגע לזכות ההיעדרות של 52 או 104 שעות בשנה מבלי שההיעדרות תנוכה מהשכר. זכות זו הינה יחסית להיקף המשרה של העובד, כך שאדם העובד בחצי משרה יהיה זכאי למחצית משעות ההיעדרות ללא ניכוי מהשכר.

 

הכללים למימוש הזכאות להיעדרות הורה מהעבודה בשל מחלת הילד

ההבדל בין חוק דמי המחלה הנוגע להיעדרות מהעבודה בשל מחלת הילד לבין התקנות בתחום נעוץ בכך שחוק עוסק בזכאות הורים לימי היעדרות מהעבודה, בעוד שהתקנות דנות בכללים ואישורים שיש להמציא עבור המעסיקים. עובד אשר נעדר מעבודתו בשל מחלת ילד מחויב במסירת הצהרה למעסיקו, הצהרה החתומה בידו או ביד בן זוגו לפי העניין. חשוב לציין כי טופס ההצהרה על היעדרות מן העבודה לצורך הענקת סיוע לבעל מוגבלות שונה מהטופס הסטנדרטי, הנוגע למחלתו של הילד שאינו בעל צרכים מיוחדים. אל ההצהרה יש לצרף גם אישור רפואי הנוגע למחלת הילד, מסמך המוכיח שבן הזוג מוגדר כעובד עצמאי וכל מסמך אחר המתבקש על פי חוק בהתאם לצורכי המקרה. חשוב להדגיש כי על פי חוק, כל עוד לא מסר העובד את כל המסמכים אשר נדרש להמציא למעסיקו ייחשב הדבר כאי מסירת הודעה. כמו כן חלה על העובד החובה להודיע למעביד על היעדרותו מהעבודה בשל מחלת ילדו ללא כל קשר לחובת המצאת הטפסים והמסמכים הנידונים כאן.  

 

כיצד מחושב תשלום עבור ההיעדרות מן העבודה בשל מחלת ילד?

בהתאם לתיקון מספר 4 לחוק דמי המחלה שיעור דמי המחלה עבור ההיעדרות ביום השני והשלישי הינו כיום 50% משכר עבודתו הרגיל של העובד, והחל מהיום הרביעי זכאי העובד למלוא השכר עבור ההיעדרות הנובעת בשל מחלת הילד. שיעור התשלום בעד ימי המחלה הראשונים הינו התעריף המינימאלי הקבוע בחוק. לעתים קיים חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי המטיב עם העובד, אך יחד עם זאת לא יהיה שיעור התשלום בעד ימי המחלה נמוך מהקבוע בחוק. כמו כן, חישוב הזכאות הוא על פי חישוב של יום וחצי עבור כל חודש עבודה שבו הועסק העובד אצל המעביד. עובד אשר מיצה את מכסת ימי המחלה להם הוא זכאי, אינו זכאי לקבלת שכר בעד ימי היעדרות נוספים.

 

חישוב תקופת ההיעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד לעובד במשכורת חודשיתיומית

עובד במשכורת חודשית שנעדר מעבודתובשל מחלת הילד, תקופת המחלה הצבורה לזכותו כוללת חגים וימי מנוחה שבועית, ולפיכך גם ימים אלו ינוכו ממכסת ימי המחלה שלו. עובד אשר שכרו משולם על פי בסיס יומי או שעתי שנאלץ להיעדר מעבודתו בעקבות מחלת ילדו, אין לנכות את השבתות והחגים ממכסת ימי המחלה אשר נצברה לזכותו, למעט מקרים חריגים בהם נוהג העובד לעבוד גם בימי מנוחה וחגים, וזאת על פי היתר בלבד.

 

אלו מסמכים יש לצרף בעת ההיעדרות מהעבודה הנובעת ממחלת הילד?

על פי התקנות הנוגעות לדמי המחלה על היעדרות מהעבודה בעקבות מחלת הילד יצרף העובד אל ההצהרה גם אישור מגורם רפואי בדבר מחלתו של הילד. בנסיבות בהן ההיעדרות מהעבודה נובעת מהצורך לסייע לאדם בעל מוגבלות יש לצרף גם אישור מטעם הגורם מטפל אשר מעיד על תאריכים ותחום השעות בהן סייע לבעל מוגבלות. במידה שבן הזוג של העובד מוגדר כעצמאי יש להמציא על כך אישור או מסמך. בנוגע לעובד שהינו אפוטרופוס או הורה במשפחת אומנה לאדם עם מוגבלות נדרשים אישורים מהגורמים הרלוונטיים.

 

זכאות העובד שבן הזוג סטודנט לדמי מחלה בעקבות ילד חולה

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) מותנה בכך שבן או בת הזוג הינו עובד שכיר ולא נעדר מעבודתו, או לחלופין הוא עובד עצמאי ועוסק במשלח ידו במהלך מחלתו של הילד. בנסיבות בהן בן הזוג הוא סטודנט ואינו מוגדר כמועסק, אין לעובד זכאות לקבלת תשלום דמי המחלה עבור הימים בהם שהה עם בנו החולה. חשוב להדגיש כי זכאותו של ההורה לזקיפת 8 ימי היעדרות בשנה בעקבות מחלת הילד אינה תלויה במספר הילדים, ומדברת על 8 ימים בסך הכול, בין אם לעובד יש ילד אחד הצעיר מגיל 16, ובין אם לעובד יש מספר ילדים. כמו כן, הזכות להיעדרות מהעבודה בגין מחלת הילד איננה ניתנת לצבירה במהלך השנים, ובכל שנה ניתנת זכות להיעדרות בעבור 8 ימי מחלה בלבד.

 

מה כוללים רכיבי השכר בנוגע לדמי המחלה?
דמי המחלה המשולמים לעובד על היעדרותו מהעבודה בשל מחלת ילד דינם כדין שכר העבודה לכל דבר, וכוללים את כל הרכיבים המשמשים לחישוב השכר בעד יום עבודתו הרגילה כגון שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית, תוספת יוקר וכל רכיב נוסף מהתוספות המשולמות בעד יום עבודתו הרגילה של העובד.

מחפשים כותבת תוכן איכותית, ובכל תחום?

צרו עמי קשר דרך המייל ואשמח לשיתף עמכם פעולה

samiri66@walla.com

 

הטיפים של מירי- דיני עבודה


כותבת מאמרי קידום ותוכן מקוריים ואיכותים. לפרטים נוספים אנא צרו עמי קשר דרך המייל:


samiri66@walla.com

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב