תיקון לתיקון 37 לחוק מס ערך מוסף
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

תיקון לתיקון 37 לחוק מס ערך מוסף 

מאת    [ 11/03/2012 ]
מילים במאמר: 2786   [ נצפה 5867 פעמים ]

 
 

 

1. כללי

 

התיקון לתיקון 37 לחוק מס ערך מוסף הינו תיקון עקיף מס' 10 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות) ופורסם בספר חוקים 2334 התשע"ב 23.1.12, 147 (להלן - התיקון).

 תיקון 37 המקורי פורסם במסגרת חוק ההתייעלות ביום 23.7.09 בספר חוקים 2203 התשס"ט, עמ' 273 ועסק בנושא דוחות מפורטים ודוחות מיוחדים הנעשים בדיווח מקוון[1] הכולל מידע מפורט על העסקאות והתשומות בתקופת הדיווח החל מחודש ינואר 2010. התיקון שבו עסקינן מהווה "תיקון לתיקון 37" והוא מרחיב את אוכלוסיית החייבים בדיווח מפורט ומיוחד בשנת 2012 לעומת החייבים בדיווח כאמור בשנת 2011.  חלק מהוראותיו בתחילה מיום 1.1.12 וחלקם מיום 1.1.14.

 

סעיף 69א(ז) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - החוק, או חוק מע"מ) הוא הסעיף האופרטיבי, אשר קובע מי הם הגופים שהוראות הסעיף בקשר לדיווח מפורט יחולו עליהם. ההוראות יחולו על עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 ש"ח[2], או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות לניהול פנקסי חשבונות לפי סעיף 130 לפקודה (להלן - עוסק החייב בדיווח מפורט).

בכך הוגדל הסכום ביחס לסכומים שפורסמו בהודעות רשות המסים שהיו בתוקף לפני התיקון[3].

באשר למלכ"ר, במקום ההוראה שחייבה מלכ"ר שהעסיק 300 עובדים ומעלה בדיווח מפורט בשנת 2010 עבור דיווח בשנת 2011, הוחלפה ההוראה לגבי דיווח בשנת 2012 באופן שתחול על מלכ"ר שמחזורו השנתי גבוה מ-20 מליון ש"ח בשנת 2010 (שנתיים לפני שנת הדיווח). זאת, בהתאם לסעיף 70(ב) לחוק. ההוראה שחייבה מוסדות כספיים שמחזורם השנתי בשנת 2010 גבוה מ-4 מליון ש"ח בדיווח מפורט, נותרה על כנה גם לגבי הדיווח בשנת 2012.

בתיקון נקבעו הוראות שעה לשנים 2012 ו-2013 והוראות הקבע חלות משנת 2014 ואילך.

 

2. מחזור העסקאות לפיו תיקבע חובת הדיווח המפורט

כזכור, "מחזור עסקאות של עוסק", כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, הינו סך כל המחיר של העסקאות בשנת המס שחלפה, אך אם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מן השנה, יהיה זה הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר[4]. עוד קובעת ההגדרה שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק. אשר על כן, אם יתברר במהלך שנת המס בה בוצע הרישום כי מחזור העסקאות עלה או צפוי לעלות על המחזור שעליו הצהיר העוסק במעמד הרישום, ייקבע המחזור לפי הסכום הגבוה ולפיו תיקבע חובת הדיווח המפורט. העוסק יגיש אפוא דוחות מפורטים לגבי כל דוח תקופתי שיוגש לאחר שנקבע המחזור בפועל[5]. אולם עוסק שלפי הערכה ראשונית נכלל באוכלוסיית המדווחים, אך הסתבר בסופו של דבר שמחזורו נמוך יותר, יוסר מרשימת החייבים בדיווח[6].

 

כידוע הגדרת "מחזור עסקאות של עוסק" ממעטת מכירת ציוד. לפיכך, אם עוסק נכלל בטעות באוכלוסיית החייבים בדיווח רשאי הוא לבקש להוציאו ממנה אם נכלל רק בשל מכירת ציוד שהעבירה אותו אל מעל למחזור המחייב בדיווח מפורט. כך גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמיות מכוח סעיפים 20 ו-21 לחוק[7].

 

 

3. הוראת שעה בשל שנת 2012

 

הוראת השעה מופיעה בסעיף 174א לחוק ההתייעלות. לפי ההוראה עוסק שמחזור עסקו עולה על 2.5 מליון ש"ח יגיש בנוסף לכל דוח תקופתי שהוא מגיש בשל התקופה 31.12.12-1.1.12 דוח מפורט בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי (או במועד מאוחר יותר כפי שיורה המנהל). עם זאת, סעיפים 2.1.10, 2.1.11 לנוהל שינוי בשיטת הדיווח במע"מ קובעים בענין זה:

 

"2.1.10 עד תקופת הדיווח דצמבר 2013, יש להגיש את הדיווח המפורט נוסף על הדוח התקופתי למע"מ, שימשיך להיות מוגש במתכונתו הנוכחית. עם זאת, יצויין כי עוסק יהא רשאי לשדר את הדיווח המפורט במועד הקבוע בחוק להגשת הדוח התקופתי, לשלמו בכפוף להסדרי התשלום החלים על העוסק, כאמור להלן בסעיף 3, ובכך להפוך את הדוח המפורט לדוח תקופתי.

 

2.1.11 בשנים 2012 ו-2013 עוסק שיבחר להגיש דוח מפורט במקום דוח תקופתי, יהיה רשאי להגישו ולשלם את המס הנובע ממנו עד ליום ה-22 לחודש."

 

בדוח המפורט יפורטו:

 

1. כל חשבוניות המס, חשבוניות העסקה ורשימוני היצוא (ומסמך אחר לפי סעיף 30(א)(1)), שהמועד להוצאתם חל בתקופת הדוח התקופתי וסכומן הכולל של כל אחד מקבוצות המסמכים, וכל חשבוניות המס שהוצאו בפועל על ידי העוסק וסכומן הכולל; יש לציין שבחוק המקורי לא הופיעה דרישה לפרט את חשבוניות העסקה ורשימוני היצוא. כמו כן לא היתה דרישה לפרט את סכום המס שנובע מהחשבוניות, הן חשבוניות העסקה והן חשבוניות המס. כן נוספה דרישה לפרט מסמך אחר לענין סעיף 30(א)(1), שאינו רשימון יצוא.

 

2. כל חשבוניות המס, רשימוני היבוא וכל מסמך אחר, שאישר המנהל לענין סעיף 38(א) לחוק, אשר העוסק דורש בדוח לנכות על פיהם מס תשומות וסכומם הכולל של כל אחד מן המסמכים. לפני התיקון לא היתה דרישה לפרט מסמך אחר, שאישר המנהל לפי סעיף 38 לחוק.

 

3. לגבי כל אחד מהמסמכים לעיל (לרבות המסמכים האחרים שאישר המנהל) יפורט המספר הסידורי, הסמל לפי הסימן שקבע להם המנהל, התאריך, הסכום, סכום המס, מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות ומספר הרישום של הקונה ולגבי כל רשימון ייבוא ורשימון ייצוא יפורט המספר הסידורי.

 

על אף האמור לעיל יהיה העוסק פטור מפירוט חשבוניות מס ומסמכים אחרים שסכום כל אחד מהם  ללא מס ערך מוסף אינו עולה על 5,000 ש"ח[8]. עם זאת, יש לציין את הסכום הכולל של החשבוניות הנ"ל בדוח המפורט.

המנהל רשאי לפטור עוסק מפירוט החשבוניות ו/או המסמכים הנ"ל ובלבד שהסכום הכולל שלהם יפורט בדוח.

המנהל רשאי לאשר לעוסק להגיש את הדוח המפורט במקום הדוח התקופתי, בתנאים ובתיאומים שיורה, ובלבד שהדוח המפורט יוגש במועד שבו יש להגיש את הדוח התקופתי לפי סעיף 67(ב) לחוק.

עוסק שנרשם כעוסק בשנת המס ומחזור עסקאותיו עלה בשנת המס על הסכום כאמור בסעיף 69א(ז) לחוק, יהיה חייב בהגשת דוח מפורט בנוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש בשל התקופה שמהיום שבו עלה מחזור עסקאותיו על הסכום האמור.

 

4. הוראת שעה בשל שנת 2013

הוראת השעה בשל שנת 2013 דומה לזו של 2012. עוסק שבשנת 2012 מחזור עסקאותיו עלה על הקבוע בסעיף 69א(ז) לחוק יגיש, בשנת 2013, בנוסף לכל דוח תקופתי שהוא מגיש גם דוח מפורט, בדומה לאמור בסעיף 174א לחוק ההתייעלות בנוגע להוראת השעה לשנת 2012.

 

הוראות דומות לאמור יחולו גם על מי שנרשם כעוסק במהלך שנת 2013 והתקיימו בו ההוראות שבסעיף 69א(ז) לחוק.

 

5. דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט (סעיף 67א לחוק) 

 

סעיף 67א(א) לחוק הוא הוראת קבע המפרטת את משך הדוח התקופתי וקובעת שהדוח התקופתי הרגיל יהיה לכל תקופה של חודש שתחילתה ב-1 לחודש. סעיף 67א(ב) לחוק קובע ששר האוצר רשאי לקבוע, שעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 835,000 ש"ח בשנה הקובעת[9] (בהתאם לסעיף 88(א1) לחוק), תהיה תקופת הדוח שלו חודשיים שתחילתה ב-1 לחודש[10]. בשונה מההוראות לגבי הדיווח המפורט בשנים 2012 ו-2013 שמפרידות את הדוח התקופתי מהדוח המפורט, הוראת הקבע בסעיף 67א דורשת את הפירוט שנדרש בדוח המפורט בשנים 2012 ו-2013 למלא בדוח התקופתי[11].

 

סעיף 67א(ד) קובע את המועד בו יש להגיש את הדוח התקופתי. המועד הרגיל הוא בתוך 15 ימים לאחר תקופת הדוח. ברם, למי שחל עליו סעיף 88(א1) ותקופת הדוח לגביו היא חודשיים, יש להגיש את הדוח התקופתי בתוך 25 ימים לאחר תקופת הדוח שבו.

 

סעיף 67א(ו) מסמיך את המנהל לפטור זמנית את החייב במס מהגשת דוח לתקופה ובתנאים שקבע.

 

סעיף 67א(ז) לחוק מסמיך את שר האוצר לפטור מחובת הגשת דוח תקופתי סוגי עוסקים, שכל עסקם בעסקאות פטורות ממס או בעסקאות החייבות במס בשיעור אפס.

 

 

6. פרטי דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט (סעיף 69א לחוק) 

 

תחילתו של סעיף 69א לחוק היא משנת 2014. סעיף 69א לחוק מהווה הוראת קבע וחל על עוסק שחל עליו סעיף 69א(ז) לחוק[12] ומפרט את הנתונים שעליו למלא בדוח המפורט.

 

למעשה, הנתונים שיש לפרט בהתאם להוראות השעה לשנת 2012 ו-2013 בדוח המפורט, מופיעים גם בהוראת הקבע, שבסעיף 69א לחוק.

 

בשונה מההוראות לגבי הדיווח המפורט בשנים 2012 ו-2013 שמפרידות את הדוח התקופתי מהדוח המפורט, הוראת הקבע בסעיף 67א דורשת את הפירוט שנדרש בדוח המפורט בשנים 2012 ו-2013 למלא בדוח התקופתי[13]. כלומר, החל מתקופת הדיווח ינואר 2014 יחליף הדוח המפורט את הדוח התקופתי ויוגש במועדי הדיווח הקבועים בחוק להגשת דוח תקופתי. בהתאם לכך, כל עוסק החייב בדיווח מפורט (לרבות עוסק החייב בדיווח דו-חודשי או שנתי), יגיש את הדוח המפורט במועד הגשת הדוח התקופתי.

 

 

7. דוח מיוחד למלכ"ר (סעיף 70 לחוק) 

 

על מלכ"ר ומוסד כספי להגיש "דוח מיוחד" כמפורט בסעיף 70 לחוק. זאת, להבדיל מ"דוח מפורט" המוגש על ידי עוסק שחלה עליו חובת הגשתו. הדיווח המפורט אצל עוסק הוא הן לגבי ההכנסות והן לגבי ההוצאות (ולכן נקרא "דיווח מפורט") ואילו לגבי מלכ"ר הדיווח נוגע רק לגבי התשומות ולא לגבי ההכנסות (ומכאן שמו "דיווח מיוחד"). סעיף 70(ג) לחוק הסמיך את המנהל לפטור סוגי מלכ"רים מהגשת דוח מיוחד. כמו כן רשאי הוא לפטור מלכ"ר מסויים, דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

 

הדוח המיוחד יוגש במועד הגשת הדוח התקופתי[14] על ידי מלכ"ר שרכש נכס או קיבל שירות מעוסק, ובו יפורטו, בהתאם לסעיף 70(ב) לחוק, מספר סידורי של החשבונית שקיבל המלכ"ר מהעוסק, הסמל שלה לפי הסימן שקבע המנהל, התאריך, סכומה וסכום המס הנובע ממנה וכן מספר הרישום של המוכר או נותן השירות, לפי העניין.

 

גם לגבי מלכ"ר קיימת הוראת קבע החל משנת 2014 והוראות שעה לגבי השנים 2012 ו-2013.

 

לגבי התקופה 31.12.10-1.7.10 חלה חובת הגשת דוח מיוחד לגבי מלכ"ר שרכש טובין או קיבל שירות מעוסק אם היו מועסקים אצלו 600 עובדים או יותר בדוח שהגיש לגבי תשלום הכנסת עבודה לפי סעיף 166(ב) לפקודה בטופס 126 לשנת 2009.

 

לגבי התקופה 31.12.11-1.1.11 חלה חובת הגשת דוח מיוחד לגבי מלכ"ר שרכש טובין או קיבל שירותים מעוסק, אם היו רשומים אצלו 300 עובדים או יותר בטופס 126 שהגיש לשנת 2010.

 

לגבי התקופה 31.12.12-1.1.12 חלה חובת הגשת דוח מיוחד באופן שונה. החובה חלה לגבי מלכ"ר שרכש נכס[15] או קיבל שירות מעוסק, אם מחזורו של המלכ"ר בשנת 2010 (שנתיים לפני שנת הדיווח) עלה על 20 מליון ש"ח ללא תלות במספר העובדים המועסקים על ידו. לפיכך, מלכ"ר אשר היה חייב בהגשת דוח מיוחד למע"מ בשנת 2011 בשל מספר עובדים גבוה מ-300, אשר מחזורו בשנת 2010 נמוך מ-20 מליון ש"ח, פטור מהגשת דוח מיוחד החל משנת 2012.

 

לענין זה "מחזור" - כהגדרתו בהוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130(א)(4) לפקודה[16].

 

לגבי התקופה 31.12.13-1.1.13 חלה חובת הגשת דוח מפורט לגבי מלכ"ר, שרכש נכס או קיבל שירות מעוסק, אם מחזורו של המלכ"ר בשנת 2011 עלה על 20 מליון ש"ח.

 

הוראת הקבע, אשר בסעיף 70(ב) המתוקן, קובעת שמלכ"ר שמחזורו בשנה הקובעת עולה על 20 מליון ש"ח, שבשנת המס הוצאה לו חשבונית מס בשל רכישת נכס או קבלת שירות מעוסק, יגיש, במועד הדוח התקופתי, דוח מיוחד על כך.

 

סעיף 70(ג) לחוק מסמיך את המנהל לפטור סוגי מלכ"רים כאמור מהגשת דוח מיוחד, וכן רשאי הוא לפטור כאמור מלכ"ר מסויים דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

 

 


8. דוח מיוחד למוסד כספי [סעיף 70 לחוק]

 

כאמור, על מלכ"ר ועל מוסד כספי להגיש דוח מיוחד כמפורט בסעיף 70 לחוק. בדוח התקופתי של מוסד כספי נכללים, באחד - סך כל השכר ששילם ובשני - סך כל הרווחים שהפיק.

 

לפי הוראות המעבר, חובת הגשת הדוח המיוחד על מוסד כספי חלה כדלקמן:

 

לגבי התקופה 1.12.12-31.1.12 חלה חובת הגשת דוח מיוחד על מוסד כספי שמחזורו בשנת 2010 עלה על 4 מליון ש"ח, אם רכש נכס או קיבל שירות מעוסק. בכך אין שינוי ביחס למוסדות כספיים שחוייבו בדיווח מפורט בשנת 2011.

 

"מחזור" לענין מוסד כספי הוא המחזור שיש לדווח עליו בדוח השנתי לפי סעיף 131 לפקודה[17].

 

לגבי התקופה 1.12.13-31.1.13 חלה חובת הגשת דוח מפורט לגבי מוסד כספי, אם מחזורו בשנת 2011 עלה על 4 מליון ש"ח, אם רכש נכס או קיבל שירות מעוסק.

 

החל מ-1.1.14 חלה חובת הגשת דוח מפורט לגבי כל מוסד כספי ללא תלות בגובה המחזור.

 

בדוח המיוחד יפורטו, בהתאם לסעיף 70(ב) לחוק, מספר סידורי של החשבונית שקיבל המוסד הכספי  מהעוסק, הסמל שלה לפי הסימן שקבע המנהל, התאריך, סכומה וסכום המס הנובע ממנה וכן מספר הרישום של המוכר או נותן השירות, לפי העניין. כאמור, הדיווח במוסד כספי נוגע רק לגבי התשומות ולא לגבי ההכנסות.

 

סעיף 70(ג) לחוק הסמיך את המנהל לפטור סוגי מוסדות כספיים מהגשת דוח מיוחד. כמו כן רשאי הוא לפטור מוסד כספי מסויים, דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

 

 

 

הערה:

 

ראו את נוסח תיקון לתיקון 37 לחוק מע"מ בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו?2010) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012 בעמוד 289 בחוברת זו.

 

[1]    הדיווח המפורט יוגש באופן מקוון בלבד ולכן אין להגיש דיווח ידני או דיווח על גבי דיסקטים או תקליטורים. הדיווח ישודר באתר האינטרנט של רשות המסים בשידור קובץ שהופק במערכת החשבונות או בהזנה ידנית של חשבוניות עד 100 רשומות של עסקאות ועד 100 רשומות של תשומות - סך הכל עד 200 רשומות. אפשרות אחרת: באמצעות מייצג המקושר לשע"מ - דרך שע"מ-נט.

[2]    סעיף 1 לחוק מגדיר "מחזור עסקאות של עוסק", בהפנותו לסעיף 7 לחוק וממנו עולה שמדובר במחזור לא כולל מע"מ. חובת ניהול חשבונות בשיטה הכפולה נקבעת לפי קריטריונים שונים וביניהם מחזור ההכנסות. לשם כך יש להיזקק להגדרת "מחזור" בהוראות לניהול פנקסים לפי פקודת מס הכנסה. מחזור זה מתייחס בדרך כלל לשנה הקודמת והוא כולל מע"מ. סכומי המחזור המחייבים ניהול חשבונות בשיטה הכפולה מופיעים באוגדן חיקוקי מסים בעריכת מ' כהן עמ' 533, וגם באתר מסטקס.

[3]    הסכומים שהיו אמורים להיות הקובעים בשנת 2011 לגבי דיווח מפורט בשנת 2012 היו 500,000 ש"ח לגבי חברה או אגודה שיתופית ו-1,000,000 ש"ח לגבי עוסק אחר.

[4]    ראו כללים לחישוב מחזור עסקאות בתקנה 14 לתקנות מע"מ (רישום), תשל"ו-1976 עמ' 488 באוגדן חיקוקי מסים בעריכת מ' כהן.

[5]    ראו גם סעיפים 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 לטיוטת הוראה מעודכנת מחודש ינואר 2012 בשינוי בשיטת הדיווח למע"מ (להלן - נוהל שינוי שיטת הדיווח).

[6]    ראו סעיף 2.1.7 לנוהל שינוי שיטת הדיווח.

[7]    יש להגיש לשם כך בקשה לממונה האזורי בטופס שנמצא בנוהל שינוי בשיטת הדיווח למע"מ.

[8]    הוראה זו חלה גם על הודעות זיכוי, חשבוניות עצמיות, חשבוניות I ללקוח פלסטיני, רשימונים ומסמכים אחרים (סעיף 2.2.1.1 לנוהל שינוי בשיטת הדיווח במע"מ).

[9]    "השנה הקובעת" מוגדרת בסעיף 88(א1) לחוק כ"תקופה של 12 חודשים רצופים המסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה".

[10] סעיף 67א(ג) קובע ש"עוסק שחוק זה הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו לפי סעיף זה, התקופה שתחילתה ביום שבו הוחל לגביו החוק וסיומה בתום אותו חודש."

[11] אולם ראו נוהל שינוי בשיטת הדיווח במע"מ המתיר להגיש את הדוח המפורט כדוח תקופתי עד 22 לחודש במקום עד ה-15 לחודש (סעיפים 2.1.10 ו-2.1.11 לנוהל).

[12] כזכור, סעיף 69א(ז) לחוק חל על עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2.5 מליון ש"ח, או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות הפקודה.

[13] אולם ראו נוהל שינוי בשיטת הדיווח במע"מ המתיר להגיש את הדוח המפורט כדוח תקופתי עד 22 לחודש במקום עד ה-15 לחודש (סעיפים 2.1.10 ו-2.1.11 לנוהל).

[14] בהודעה לציבור שהוציאה רשות המסים ביום 29.12.11 קבעה ש"מלכ"רים ומוסדות כספיים אשר חייבים בדיווח מפורט כאמור, לראשונה בשנת 2012, ולא דיווחו בשנת 2011, יוכלו להגיש באופן חד פעמי את דוח ינואר 2012 ודוח פברואר 2012, במועד הקבוע להגשת דוח מרץ 2012, קרי לא יאוחר מיום 15.4.12."

[15] החל בשנת 2012 הורחבה ההגדרה וכוללת "נכס" ולא רק "טובין", כלומר, ההגדרה כוללת גם מקרקעין שנרכשו על ידי המלכ"ר.

[16] הגדרת "מחזור" בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ"ב-1992 היא מיוחדת ושונה מההגדרה המקובלת הרגילה וקובעת:

     "'מחזור' - סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים בשנת המס הקודמת, לרבות מסים עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעד שירותים שנתקבלו בשנת המס הקודמת, אך למעט מכירת רכוש קבוע, למעט הלוואות שנתקבלו ולמעט תקבול שהנציב אישר, בכתב, לגביו כי הוא תקבול חד-פעמי בידי המוסד, והכל מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי הפעילות של המוסד בשנת המס הקודמת; לענין זה, 'חודש' - לרבות חלק ממנו";

[17] הגדרת "מחזור" לעניין מוסד כספי, זה כולל את המחזור הנדרש בדיווח השנתי המוגש למס הכנסה (טופס 1214 או טופס 1301 לפי העניין). על פי טיוטת הוראה של רשות המסים מחודש ינואר 2012 שפורסמה באתר רשות המסים כולל המחזור על ידי יחיד את סך הפדיון, המכירות או התקבולים, לא כולל מע"מ, מעסק או משלח יד, מהשכרה, מריבית ומהכנסות אחרות בשיעורי מס רגילים מכל העסקים. המחזור המדווח על ידי חברה כולל את סך הפדיון, המכירות או התקבולים, לא כולל מע"מ, מעסק או משלח יד, מהשכרה, מריבית ומהכנסות אחרות מכל העסקים.

מאגר מידע מסטקס המכון למסים ויעוץ כלכלי.


מנחם כהן, עו"ד (רו"ח)

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב