דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


טופס 6111 - שיטה חדשה של דיווח אחיד וממוכן למס הכנסה 

מאת    [ 20/04/2006 ]

מילים במאמר: 1584   [ נצפה 11843 פעמים ]

השיטה החדשה של דיווח אחיד וממוכן למס הכנסההרחק מן הכותרות מתניעה רשות המסים מהלך חדש וחדשני אשר יחולל שינוי בכל הקשור לאופן הדיווח לרשויות המס. לראשונה, החל מהדוחות המוגשים לשנת המס 2005, נוסף נספח חדש לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים. במסגרת זו יפרט כל עסק את סעיפי הדוחות הכספיים (דוח רווח והפסד, מאזן, ודוח התאמה לצורכי מס), זאת על גבי טופס מפורט ומקודד, שמספרו 6111 .
לכאורה מדובר בעוד טופס, אולם בפועל מדובר במהלך מובנה וכולל להטמעת דיווח אחיד באופן ממוכן ואוטומטי, מהלך אשר מהווה מהפך בתפיסה התפעולית של הרשות. הטופס החדש (טופס 6111) המשמש כנספח לדוח השנתי מכיל דיווח מפורט ומלא במבנה אחיד ומקודד לפי אינדקס חשבונאי קשיח.
לצורך יישום קליטת נתוני הדוחות הכספיים במתכונת החדשה פיתחה יחידת המחשב של רשות המיסים מערכת ממוכנת אשר תשמש בשלב ראשון לקליטת הנתונים למאגרי המידע ובשלב מאוחר יותר לניתוח הנתונים ולכריית המידע.

הבעייתיות בשיטת הדיווח הקיימת
על פי שיטת הדיווח הקיימת, מצורפים הדוחות הכספיים לדוח השנתי. הדוחות הכספיים מוגשים במצב הקיים בצורה בלתי אחידה, תוך שונות רבה בין הדוחות המוגשים, ברמת פירוט הסעיפים ואופן הצגתם. דבר זה מקשה על ניתוח הנתונים ומסרבל את תהליך הביקורת לצורכי מס.

חוסר האחידות בדיווח פוגם ביכולת קליטת נתוני הדוחות הכספיים למאגרי המידע של רשות המסים וניתוחם. בנוסף לכך, במצב הקיים, הגשת הדוחות הכספיים מבוצעת על גבי דפי נייר המתויקים בתיקי הנישומים, דבר אשר גוזל נפח אכסון רב אשר כרוך בעלויות יקרות של דיור ואחזקה.החזון של שיטת הדיווח האחיד
החזון של שיטת הדיווח המלא והממוכן מושתת על הנחת היסוד שלפיה חתירה למטרה כלשהי מחייבת מיפוי של נקודת המוצא, האנלוגיה היא שנתוני הדוחות הכספיים מהווים נקודת מוצא לביקורת מס יעילה. מהנחת יסוד זו נגזרות השלכות יעילות ותועלת הצפויות לרשות המסים בפרט ולמשק הישראלי בכלל כמפורט להלן.
עם החלת הדיווח בשיטה החדשה רשות המסים תהא מסוגלת לקלוט נתונים כספיים במופע רחב ביותר, באופן יעיל ומדויק, דבר זה יצור תשתית לבנייה ולמיפוי של בסיס נתונים כלכלי. זאת בניגוד למצב כיום, בו הדוחות הכספיים (והנתונים שבהם) שוכנים אחר כבוד באפילת ארכיוני רשות המסים, ללא כל יכולת לדלות מתוכם נתונים באופן מצרפי וזמין.
קליטת נתוני הדוחות הכספיים באופן ממוכן, תביא לביצוע מושכל יותר של תהליך בחירת תיקים לתוכנית העבודה זאת בשל הרזולוציה הרבה של הנתונים והיכולת לפתח תהליכי "כריית מידע" כגון, ניתוח נתוני העסקים לפי ענפים כלכליים. במהלך זה תאפשר השיטה לתת שרות טוב יותר למדווחי האמת מחד גיסא וטיפול מקצועי מעמיק במעלימי המס מאידך גיסא.
אחידות הדיווח הכספי לפי תקן אחיד תביא להעלאת הרמה המקצועית של ביקורות המס, המהלך יצמצם את השונות בהצגת הפריטים החשבונאיים בדוחות הכספיים, יגביר את זמינות שליפת נתוני הדוחות הכספיים ויעניק למפקח המס יכולת טובה יותר לנתח מגמות בתיק העסק על פני שנות הטיפול. המגמות בתיק ינותחו בסעיפים חשבונאיים כגון, רווח גולמי , הוצאות , הכנסות ועוד.
במישור המאקרו כלכלי, קליטת נתונים בשיטה החדשה תעניק כלי ממדרגה ראשונה לקברניטי המשק לצורך קבלת החלטות ברמה של מדיניות כלכלית - פיסקאלית (בתחום המס). מותר לציין כי כלי כזה לא קיים היום ודומה הדבר לקברניט של אונייה, אשר רוצה לנווט מנקודה מסוימת ליעד מסוים אולם הדבר נבצר מידו כתוצאה מחוסר ידיעה היכן הוא מצוי.
במישור התפעולי שיטת הדיווח החדשה תביא בטווח הארוך למשרדי מס ממוחשבים "ללא נייר" שינקזו את הטיפול בתיק באמצעים מתוחכמים. בנוסף תחסוך השיטה החדשה עלויות הכרוכות בניהול תיוק בארכיבים. בהקשר זה יצוין כי מושגים כגון "תיק אלקטרוני", ו"שילוב נתונים" כבר קורמים עור וגידים בפרויקטים שונים המקודמים ברשות המסים.
הסמכות החוקית להטלת חובת הדיווח החדשה
על פי פקודת מס הכנסה קיימת חובת הגשת דוח שנתי בצירוף נספחיו לרשות המסים. על פי הוראות הפקודה ובהתאם לתקנות מס הכנסה, חלה חובה על נישומים להגיש את הדוחות השנתיים על ההכנסה והנספחים לדוח זה במתכונת שנקבעה על ידי מנהל רשות המיסים.

במסגרת זו מאפשרת פקודת מס הכנסה דרישת מידע או דווח באמצעי מגנטי, כולל מתן הנחיות לקביעת הטפסים הדרושים לביצוע פקודה זו. תקנות מס הכנסה מסמיכות את מנהל רשות המיסים לפרסם ברשומות רשימת טפסים להגשת הדוחות, או להסתפק באזכור מספרי הטפסים. לפיכך עם פרסום הנספח ברשומות, חלה חובת הגשה של הנספח (ט' 6111) עם הדוחות השנתיים.

טופס 6111 - דיווח מל"א
בטופס החדש (מספרו 6111) משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד. טופס זה יצורף, החל משנת המס 2005, כנספח לדוחות אותם מגישים למס הכנסה בעלי העסקים שיפורטו להלן. הטופס מהווה חלק מן הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים, לכל דבר ועניין.

ראוי להדגיש כי הטופס אינו מחליף את הדוחות הכספיים הערוכים ומבוקרים על ידי רואי חשבון, אלא הוא יוגש, כתוספת להם. במסגרת הטופס ניתן למלא נתונים גם לגבי מספר עסקים כך, שנישום אשר יש לו יותר מעסק אחד יגיש את הנספח כאשר הוא ממולא בהתאם לכללים לכל עסק ועסק בנפרד. דבר זה, כשלעצמו, מהווה מהפך בדיווח מכיוון שכאן נוצרת יכולת אבחנה בין עסקים ולא רק בין נישומים, כך שבמס הכנסה יהיו מסוגלים להשוות סבירות נתוני כל עסק מול תדריכי ענפים כלכליים. טופס 6111 - מייצג למעשה "מערכת לדיווח אוטומטי" (טופס מל"א), ללמדך כי בעתיד, בסופו של המהלך, הניירת הכרוכה בהגשת הדוחות הכספיים תהא מיותרת. עם יישומו המלא של החוק לאישור חתימה אלקטרונית תיחסך גם החובה להגיש את הדוח באופן פיזי למשרדי השומה.

למעשה, מהווה הטופס המל"א מעין מפתח והנחיה לדיווח מפורט של סעיפי הדוחות הכספיים. הטופס מורכב משלושה חלקים עיקריים שהם דוח המאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס כדלהלן: חלק א': דוח רווח והפסד - המפרט את הסעיפים התוצאתיים של העסק בשנת המס. חלק ב': דוח התאמה למס - המפרט את ההתאמות הנדרשות לצורכי מס על פי פקודת מס הכנסה. חלק ג': מאזן - המפרט את הנכסים וההתחייבויות של העסק לתום שנת המס.

ערוצים ממוכנים לקליטת נתוני הדוחות הכספיים
לצורך קליטה יעילה ומהירה של הנתונים בטופס, נבנו שני ערוצים לקליטה ממוכנת. הערוץ הראשון מוצא את ביטויו במערכת לשידור נתונים למאגרי המס באמצעות מערך המייצגים המחוברים למחשבי מערכת המס (רו"ח ויועצי המס). במיוחד עבורם נבנתה מערכת ממוכנת לקליטת נתוני הדוחות הכספיים ממחשביהם למחשב רשות המס. ראוי לציין כי במשק הישראלי קיימים כ 2,000 מייצגים המחוברים למחשבי רשות המס באופן ישיר והם מייצגים בפני רשויות המס כ - 70% מכלל העסקים במשק.

ערוץ נוסף המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים הוא מערכת לקליטת הדוחות הכספיים באמצעות האינטרנט. השימוש בערוץ זה מותנה ביישום כולל של החוק לחתימה אלקטרונית, המטפל בזיהוי חד ערכי של כל אדם המשגר מסמך אלקטרוני למאגר מידע. כיוון וחובת חובת הגשת הטופס הממולא מודפס , ממוכן, או באופן ידני במבנה הקיים, חלה על כלל החייבים בהגשת הדוח השנתי, ניתן להניח שמייצגים רבים יעדיפו להשתמש בערוצי הקליטה הממוכנים.

הדוחות שיוגשו לרשות המיסים שלא בערוצי הקליטה הממוכנים שלעיל יקלטו, בהתאם לצורך, למחשבי המס באמצעות מערך סריקה והנתונים המופעים בהם יאגרו במאגרי המידע של מחשבי רשות המסים.

היערכות חברות התוכנה לחשבונאות
כיד להשיג את היעד של דיווח כספי ממוכן ואוטומטי, התמקדה האסטרטגיה של מס הכנסה בזיהוי חברות התוכנה להנהלת חשבונות והחברות לעריכת דוחות כספיים, כגורם מרכזי וחיוני להצלחת המהלך. מודגש כי התוכנות לחשבונאות מצויות בנדבך הבסיסי של שרשרת הדיווח הכספי וכמעט כל נישום מנהל באמצעותן את מערכת החשבונות של העסק.

לאור דרישת רשות המיסים מרבית חברות התוכנה מסוגלות כיום להפיק את נתוני הדוחות הכספיים בפורמט מודפס של טופס 6111, בצד כך שאינדקס החשבונות של רוב חברות התוכנה מקודד כבר כיום לפי האינדקס החדש והאחיד. כתוצאה מכך כל קידוד חשבונות העסק "שקוף" כיום לחלוטין למשתמשי התוכנה החשבונאית. חברות התוכנה ערוכות כיום לייצא את קובץ החשבונות למחשבי מערכת המס במבנה קובץ מקודד ואחיד אשר מצידם ערוכים לקלוט את הנתונים בהתאם .

מי חייב בהגשת הטופס
הדרישה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 תחול על כלל בעלי העסקים, למעט ענפים חריגים אשר עבורם תיבנה מתכונת דיווח ספציפית ומיוחדת לכל אחד מהם. בין יתר הענפים הפטורים ניתן למנות, מלכרי"ם, קבלנים, בנקים, חברות ביטוח וחקלאים. בנוסף לכך, השנה ניתנה הקלה משמעותית באמצעות מתן פטור מדיווח לפי השיטה החדשה לעסקים בעלי מחזור עד 300,000 - (כולל מע"מ) ולעסקים אשר יעמדו בהגשת הדוח השנתי שלהם עד חודש 8/2006.

כמה מילים על דיווח ממוכן ומלא בקנדה GIFI
במספר מדינות נאורות ומפותחות קיימת חובת דיווח לרשויות המס לפי תקן אחיד מזה מספר שנים, הבולטת ביניהם זו קנדה אשר בה מונהג תקן אחיד המכונה GIFI. לשם השוואה, בקנדה יישמו את שיטת הדיווח הממוכנת והמלאה הלכה למעשה, החל משנת 1998 . לצורך כך פרסמו את מדריך מס הקנדי לשימוש בקידוד כללי של אינפורמציה פינאנסית General Index Of Financial Information , או בקיצור GIFI .

ראוי להדגיש כי ה"גי'פי" (GIFI) אינו פורמט טופס למילוי, אלא הוא מהווה רשימה תקנית של פריטים חשבונאיים מקצועיים נפוצים, המשמשים בגיליון המאזן או בהצהרה על הכנסות הנישומים. כמו בישראל, הוא נועד לשמש כבסיס משותף לתוכנות חשבונאיות ולצורכי דווח מסחרי בהכנת דוחות מס.

למעשה ה"ג'יפי" הוא רשימה מקיפה של הפריטים הכי נפוצים לצורך מידע הקשור להכנת הצהרות כספיות. גיליון המאזן מורכב מקטגוריות הכוללות פריטים/מונחים נפוצים לצורך דווח. יצוין כי ה"גיפי" אינו ניתן להשגה כטופס נייר בפורמט מסוים, אלא הוא נכלל כדרישה ממשלתית בכל חבילות התוכנה להכנת דוחות כספיים. ואכן, החל מחודש 4/98 ה"ג'יפי" נכלל ברוב חבילות התוכנה להכנת דווח לצורכי מס וכל העסקים שהשתמשו בתוכנות אלו היו מסוגלים לבחור פריטים מתוך ה"גיפי", זאת כדי לדווח על הצהרותיהן הכספיות באופן מקודד.

מהאמור לעיל ניתן להיווכח כי מדינת ישראל אינה חלוצה בעניין שיטת הדיווח המלא הממוכן, אלא היא הולכת בעקבות מדינות מפותחות כגון, קנדה (וצרפת) אשר יישמו חובה זו כצורך חיוני בעולם המודרני. למרות שלכאורה ניתן לשער כי מדובר בעוד טופס או חובה בירוקרטית מטרידה, בפועל מדובר בכלי ממדרגה ראשונה אשר יש לו השלכות רחבות מופע לרוב תחומי החיים הכלכליים במשק הישראלי. כלי זה צפוי לחולל מהפך החל מרמת הביקורות לצורכי מס וכלה ברמת קבלת ההחלטות הכלכליות.

עם זאת, ברור שהטמעת המהלך המתואר לעיל תימשך זמן, אך הכיוון הוא ברור ובלתי נמנע. בהחלטת רשות המיסים לפטור השנה עסקים רבים מחובת הדיווח במתכונת החדשה, יש יותר מאשר איתות לכלל המשק על הנחישות להפעיל את המהלך באופן הדרגתי לגבי הגשת כלל הדוחות בשנים הבאות. לפיכך, מכיוון שהשנה הנוכחית נחשבת שנת מעבר לחובת דיווח כוללת לפי השיטה החדשה, מומלץ להתכונן, כבר כעת, לחובת הדיווח לפי הפורמט החדש.

ארז אורעד , רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל ציבורי - מנהל המחלקה לפיתוח וייעול תהליכי שומה במס הכנסה ? מוביל ומפתח את המהלך לדיווח האחיד - המאמר פורסם לראשונה במגזין של עיתון גלובס "בונים עסק" - חודש מרץ 2006. אין לראות בכתוב במאמר כהבעת עמדה של רשות המסים בכל נושא שהואמאמרים חדשים מומלצים: 

חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה
שיקום והעצמה באמצעות עשיה -  מאת: ילנה פיינשטיין מומחה
איך מורידים כולסטרול ללא תרופות -  מאת: קובי עזרא יעקב מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב