דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


איחוד תיקים בהוצאה לפועל 

מאת    [ 25/08/2014 ]

מילים במאמר: 1007   [ נצפה 4095 פעמים ]

היכן עלי להגיש את הבקשה לאיחוד תיקים?

הנך רשאי לבקש איחודם של כל התיקים התלויים ועומדים נגדך.

את הבקשה לאיחוד תיקים ובקשת חייב להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים יש להגיש ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגד החייב.

רשם ההוצאה לפועל בלשכה שבה הוגשה הבקשה כאמור רשאי בכל שלב על פי בקשת מרבית הזוכים להורות כי איחוד התיקים יתנהל בלשכה אחרת וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה.

כיצד מגישים את הבקשה לאיחוד תיקים?

סעיף 29 א לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, קובע כי בקשת איחוד תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת הראשונה, והיא תוגש בצירוף תצהיר ערוך לפי טופס  7א שבתוספת הראשונה, וכן בצירוף המסמכים הדרושים לפי הטפסים האמורים. הבקשה עם מצורפיה, תוגש במספר עותקים מספיק לשם המצאה לכל הזוכים בתוספת עותק ללשכה.

חשוב להדגיש כי הנך נדרש לגלות בבקשתך את מלוא המידע על נכסיך במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרבות זכויות שבשלן הגשת תביעות משפטיות, ופירוט מלא של כל חובותיך ביום הגשת הבקשה, לרבות החובות שבשלם הוגשו נגדך תביעות משפטיות, אף אם אינך מכיר בהם.

במקרים שונים בקשה לאיחוד תיקים שהוגשה ע"י חייבים ללא ייצוג משפטי נדחית, מאחר וחסרים בה מסמכים או פרטים שאינם מפורטים בתצהיר כראוי, משום שכך רצוי להיוועץ בעורך הדין המומחה בתחום בטרם הגשת הבקשה.

מהם התנאים לדיון בבקשת האיחוד?

 עליך לצרף לבקשתך תצהיר הנתמך במסמכים מאמתים. בנוסף לכך, עם הגשת הבקשה, עליך  לשלם בלשכה שבה הגשת את בקשתך סכום של 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדך וכן לשלם סכום נוסף של 3% מהיתרה מדי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד אלא אם כן קבע רשם ההוצאה לפועל אחרת.

הגשתי בקשת איחוד והבקשה נדחתה, האם מותר לי להגיש בקשה לאיחוד תיקים יותר מפעם אחת?

לא תוכל להגיש יותר מבקשת איחוד אחת. במידה ונדחתה בקשתך, לא תוכל להגיש בקשה נוספת, אלא אם בנסיבות העניין חל שינוי יסודי המצדיק זאת .

במרבית המקרים רשם ההוצאה לפועל לא יאשר את בקשת חידוש תיק האיחוד משזה פוזר, אלא אם אכן מדובר בנסיבות מוצדקות והחייב יידרש להשלים את הפיגורים שהצטברו בתיק. 

האם לאחר הגשת הבקשה לאיחוד תיקים יופסקו או יושהו ההליכים כנגדי?

ההליכים כנגדך לא ייפסקו ולא יושהו כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים. למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים להורות בצו על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט נגדך לתקופה שלא תעלה על ששים יום,  ולהתנותו בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו.

 נפתח כנגדי תיק נוסף לאחר שהגשתי בקשת האיחוד מה עלי לעשות?

אם נפתח כנגדך תיק נוסף לאחר שהגשת את בקשת האיחוד, עליך  להגיש במידית הודעה על כך לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד.

הגשתי בקשת האיחוד, האם ינקטו כנגדי הליכים?

אכן, הוגשה בקשת איחוד, יורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתך מן הארץ.

אולם, רשם ההוצאה לפועל יבטל צו עיכוב יציאה בהתקיים אחד מאלה:

1. החובות בתיקים התלויים ועומדים נגד החייב סולקו במלואם.

2. בקשת האיחוד נדחתה.

3. כל הזוכים הסכימו לכך.

4.  צו האיחוד בוטל.

במקרים מיוחדים ניתן לפנות לרשם בבקשה הנתמכת בתצהיר ולבקש שלא לתת צו עיכוב יציאה או לבטל צו לאחר שניתן. הרשם רשאי לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו ובתנאים שיקבע, לרבות מתן ערובה להנחת דעתו, וכן רשאי הוא לתת צו עיכוב יציאה מחדש אם השתנו הנסיבות, או אם התנאים שקבע, כולם או מקצתם, לא קוימו.

זאת ועוד, רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, לצוות על עיקול נכסיך.

מהו מבחן יכולת הפירעון?

לאחר הגשת הבקשה לאיחוד תיקים מקיים רשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת, אולם סעיף 74 ט לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") קובע כי לא יינתן צו איחוד אלא אם כן נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב כאמור ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 69 ג (א) לחוק או מטעמים מיוחדים שיירשמו או אם הסכימו לכך כל הזוכים תוך פרק זמן ארוך יותר.

אם קבע רשם ההוצאה לפועל כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן ארוך מפרקי הזמן הקבועים בסעיף 69 ג (א)  ולא הסכימו לכך כל הזוכים, יקבע כי החייב הוא מוגבל באמצעים, ורשאי הוא להטיל עליו הגבלות לפי סעיף 69 ד לחוק.

בהתאם לסעיף 69 ג (א) לחוק ההוצאה לפועל רשאי רשם ההוצאה לפועל להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים אם ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהתקופות המפורטות להלן:


  • 

  שנתיים אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים.


  • 

  שלוש שנים- אם סכום החוב עולה על 20,000 קלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים .


  • 

  4 שנים- אם סכום החוב עולה על 100,000  שקלים חדשים.

 האם לאחר מתן צו האיחוד רשאי הרשם להורות על מתן ערובה ונקיטת הליכים כנגדי?

אכן, רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את צו האיחוד במתן ערובה ולהורות על נקיטה של כל הליך לפי החוק ועל התנאים לפירעון החובות.

 הצו שניתן יורה על איחוד כל התיקים התלויים ועומדים נגדך.

האם לאחר צו האיחוד יופסקו או יושהו ההליכים התיקים?

רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, להורות בצו האיחוד על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט בתיק מן התיקים שעליהם חל הצו, ורשאי הוא להתנות את ההפסקה או את ההשהיה בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו.

 מהן הסיבות לביטול צו האיחוד?

 רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, לבטל צו איחוד או לשנות תנאים הכלולים מטעמים שונים ובין היתר, אם היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח כי החייב עשה או מתכוון לעשות מעשה כדי לסכל את ביצוע הצו, החייב לא מילא תנאי מתנאי הצו, רשם ההוצאה לפועל נוכח כי השתנו הנסיבות והחייב לא יוכל עוד לפרוע את חובותיו תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 74 ט לחוק ההוצאה לפועל.

 רשימה זו הינה מצומצמת, והינה חלק מהנסיבות המנויות בסעיף 74 טו לחוק ההוצאה לפועל.

מקווים שענינו על שאלותיכם, מכיוון שהמידע הנ"ל אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי תוכלו לפנות למשרד עו"ד נעמה אלוס לייעוץ ראשוני ללא התחייבות וללא תשלום בטלפון מספר 050-2241641.

 

 נעמה אלוס משרד עורכי דין וגישור העוסק במגוון תחומים: אזרחי מסחרי, פשיטת רגל, הוצאה לפועל, הסדרי ומחיקת חובות, מקרקעין וגישור וישוב סכסוכים.


המשרד מספק ייעוץ משפטי וייצוג בערכאות המשפטיות ברמה גבוהה, תוך לווי צמוד של כל לקוח ולקוח, וזאת במטרה להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.


עו"ד נעמה אלוס דוגלת במתן יחס אישי ואוזן קשבת, אמינות, יושר וסבלנות רבה, לצד טיפול יסוד מקצועי וקפדני.


עו"ד נעמה אלוס בוגרת תואר ראשון במשפטים LL.B. בהצלחה יתרה במסלול נדל"ן במכללה האקדמית נתניה ותואר שני במשפטים LL.M. במסלול גישור מו"מ ופשרה באוניברסיטת בר אילן. מגשרת מוסמכת בקורס הכשרה למגשרים באוניברסיטת בר אילן. עו"ד נעמה אלוס מתנדבת בתוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין המעניקה סיוע משפטי בהתנדבות למיעוטי אמצעים. לייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות ניתן ליצור קשר בטלפון 050-2241641.


כתובת אתר: http://naamalaw.url.ph>
מאמרים חדשים מומלצים: 

חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה
שיקום והעצמה באמצעות עשיה -  מאת: ילנה פיינשטיין מומחה
איך מורידים כולסטרול ללא תרופות -  מאת: קובי עזרא יעקב מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב