מאמרים - שמחות החג הדפסה מאתר מאמרים

שמחות החג

נכתב על ידי עו"ד גיל נדל

[ הדפסת המאמר ]

חובת השמחה בסוכות מספר פעמים בתורה. בספר ויקרא, כג, מ, נאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אל-היכם שבעת ימים". בספר דברים טז, יג-יד נאמר: "חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך. ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. ניתן להיווכח בנקל שבשתי שמחות שונות עסקינן. הראשונה - שמחת ארבעת המינים, והשניה - שמחת החג. מהי שמחת החג? כותב הרמב"ם בספר המצוות, עשה נד: הציווי שנצטווינו בשמחה ברגלים, והוא אמרו יתעלה "ושמחת בחגך", והיא המצוה השלישית משלש מצות הנוהגות ברגל. והענין השלישי שאליו נרמז במצוה זו הוא שיקריבו קרבן שלמים בהכרח, ושלמים אלו נוספים על שלמי חגיגה, והם נקראים בתלמוד שלמי שמחה. ועל הקבת שלמים אלו אומרים "נשים חייבות בשמחה". בשמחה זאת גם נכללת "אכילת הבשר בחגים, ושתית היין ולבישת בגדים חדשים, וחלוק פרות ומיני מתיקה לנערים ולנשים" ועוד (שם).

בכל הנוגע לשמחת ארבעת המינים, כותב הרמב"ם בספר המצוות, עשה קסט: "הצווי שנצטווינו לטול לולב ולשמוח לפני ה' שבעת ימים. ... (ו)נתבאר שאין מצוה זו חובה שבעת ימים אלא במקדש בלבד, אבל בשאר מקומות, ביום הראשון בלבד היא חובה מן התורה, ואין הנשים חייבות במצוה זו.

כיצד באה חובת השמחה לידי ביטוי במצות נטילת ארבעת המינים?. מדברי ספר החינוך (עשה רפ"ה) נראה כי ארבעת המינים נועדים להזכיר את השמחה ולכוון אותה: "לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית... ציוונו ה' לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו כי כל שמחת לבנו לשמו ולכבודו. והיה מרצונו להיות המזכיר מין המשמח". מדברי הרמב"ם בהלכות לולב פרק ח', (אך לא מדבריו בספר המצוות) נראה ששמחת המקדש בחג הסוכות הינה חלק ממצוות ארבעת המינים. בהלכות לולב, ח, יב כותב הרמב"ם : "אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות היתה במקדש יום שמחה יתירה שנאמר ושמחתם לפני ה' אל-היכם שבעת ימים" ובהמשך מפרט הרמב"ם את הנגינה והרקוד במקדש. דברים אלו נאמרו במסגרת הלכות לולב, תוך אזכור הפסוק מספר ויקרא המתייחסת לארבעת המינים, ללמדנו כי שמחת המקדש בסוכות מהווה חלק ממצוות נטילת ארבעת המינים.


אודות הכותב:
עו"ד גיל נדל עוסק בתחום דיני יבוא ויצוא, מסי יבוא ומסים עקיפים, חוזים בינלאומיים, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. עו"ד נדל מרצה בפורומים מקצועיים רבים כגון מכון היצוא, לשכת עורכי הדין, ארגוני סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, איגוד שלכות המסחר ועוד. לעו"ד נדל מדור קבוע בעיתון "תעשיות", במגזין PORT 2 PORT, ובפרסומים נוספים. חומר נוסף מאת עו"ד נדל ניתן להוריד באתר האינטרנט, בכתובת http://www.nadel-law.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il