מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]http://www.academic-solutions.co.il/


תחביר אקדמי בסמינריון במשפטים


חלק א: כללי


שלב זה ייעשה במקביל לשלב העריכה האקדמית. בשלב זה נבחן את הסמינריון במשפטים לגופו, במטרה למצוא את כל הליקויים התחביריים והצורניים. מטרות התחביר האקדמי:


1. עקביות ורציפות לאורך הסמינריון במשפטים;


2. עריכת הסמינריון במשפטים כך שיהיה נהיר וברור לקורא המשפטי הסביר.


חלק ב: הנחיות לעבודת התחביר האקדמי


1. שימוש בפועל סביל יש לאפשר לכותב להשתמש בפועל סביל. דוגמות: בית-המשפט פסק / נפסק כי... הוחלט כי רישיון למכירת אלכוהול במסעדה בשוודיה הינו קניין.


2. שימוש בזמנים הבחירה בין שימוש בזמן עבר לבין שימוש בזמן הווה תלויה בכותב הסמינריון במשפטים. עלינו, כעורכים, לוודא שהשימוש בזמן שנקבע הינו קבוע ועקבי לאורך כל הסמינריון במשפטים. ככלל, יש להימנע מדילוגים בין הזמנים. כאשר הכותב מבקש להבחין בין דברים שנאמרו בעבר לדברים שנאמרים כיום, יש לוודא שהשימוש בזמן עבר או בזמן הווה נעשה באופן שיטתי וכרונולוגי.


3. שימוש ביחיד?רבים נקיטת לשון יחיד או לשון רבים בגוף ראשון נתונה לשיקול-דעתו של מחבר הסמינריון במשפטים. כל שעלינו לעשות כעורכים הוא לוודא שהמחבר שומר על עקביות. דוגמה נבקש ליישם את הדברים הכלליים שאמרנו לעיל על שאלות קונקרטיות. אבקש ליישם את הדברים הכלליים שאמרתי לעיל על שאלות קונקרטיות.


(א). שימוש בקיצורים אין להשתמש בראשי-תיבות ובקיצורים, למעט במספר מוגבל של קיצורים אשר מקובלים בשפה המדוברת, כגון: בע"מ, צה"ל, בג"ץ וכולי. צירופים כגון פסק-דין, בית-משפט, מדינת-ישראל, על-מנת, על-ידי ואף-על-פי-כן ? לא יקוצרו.


4. תארים על כל התארים להופיע בצורה אחידה, על-פי הכללים הרשומים להלן:


(א). בכותרת המאמר בכותרת הסמינריון במשפטים לא יופיע תוארו של המחבר. הצגת תוארו תיעשה בהערת-שוליים כוכבית (*), שההפניה אליה תיעשה מייד לאחר שמו.


(ב). בהתייחסות לפסיקה יש לכנות את השופט על-פי תוארו בזמן מתן פסק-הדין שאליו מתייחסים. דוגמה "בעניין ירדור קבע השופט זוסמן כי..." דגשים יש להימנע מצירוף המילים "כתוארו דאז", המסרבל את שטף הקריאה ואת עבודת העריכה האקדמית.


(ג). בהתייחסות למאמרים ואנשי אקדמיה באסמכתה לועזית ? · מלומדים שאינם ישראלים יוצגו על-ידי שם משפחתם בלועזית, ללא תואר כלשהו. דוגמה "Radin גורסת בספרה כי..." · מלומדים שאינם ישראלים אך שמם שגור בפי כל ונהפך ל"מוסד" יוצגו על-ידי שמם בעברית, ואם נהוג לכנותם בשמם המלא, אזי יש להציגם כך. דוגמות: פרויד, קנט · מלומדים ישראלים יוצגו ככלל על-ידי שם משפחתם בלועזית, ללא תואר כלשהו. דוגמה: Licht · מלומדים ישראלים שהיותם כאלה ידועה לכל יוצגו על-ידי שם משפחתם בעברית. דוגמה: ברק באסמכתה עברית ? · מלומדים ישראלים יוצגו על-ידי שם משפחתם בעברית, ללא תואר כלשהו. דוגמה "גרוס טען במאמרו כי..." דגשים אין להשתמש במינוח "ז"ל" על-מנת למנוע סרבול של הקריאה והעריכה ולהימנע משגיאות מביכות.


5. הדגשת גופנים (א). הדגשה בשמן (bold) כאשר כותב הסמינריון במשפטים מבקש להדגיש דבר-מה, יש לעשות זאת בהדגשה בשמן (bold), ולא בקו תחתון או באותיות מוטות. דוגמה מה דין בקשת מעצר, להבדיל מבקשה להארכת מעצר? לפי סעיף 15(ח) לחוק המעצרים...


6. שימוש בסוגריים מרובעים ובסוגריים עגולים שימוש בסוגריים מרובעים יתאפשר רק כאשר מחבר סמינריון במשפטים מדגיש, מתרגם קטע או מוסיף הערת הבהרה במסגרת ציטוט קיים. דוגמות [ההדגשות הוספו] / [ההדגשות במקור] "אין הוא [הנישום] יכול להתחמק מתשלום המס"


7. שימוש במינוחים · אין לכתוב ש"ח, אלא "שקלים". · עדיף לכתוב "דולר", אלא אם כן הסימן $ צמוד למספר. · תאריכים - יש להפריד בין חלקי התאריך באמצעות נקודה, ולא לוכסן - 25.10.1979.


8. ציטוט מקורות ציטוט חייב להיות נאמן למקור בכל תו ופסיק. במידת הצורך ניתן להוסיף הערת הבהרה קצרה בסוגריים מרובעים. חריגים: · כאשר יש גרשיים בטקסט המצוטט, הם ייהפכו לגרש אחד. · בתחילת הציטוט ובסוף הציטוט יופיעו תמיד גרשיים רגילים כפולים: " יש לשים לב לכללים הבאים:


1. כאשר הציטוט ארוך (יותר משלוש שורות, 34 מילים), הוא יופיע בפסקה נפרדת עם שוליים רחבים יותר מימין ומשמאל, קרי, מוכנס פנימה. שורה אחרונה בפסקת ציטוט באנגלית תהיה מיושרת לשמאל.


2. כאשר הציטוט קצר (שלוש שורות ומטה) ומובא בהמשך למשפט של כותב המאמר, הוא יבוא כהמשך ישיר לכתוב, ולא בפסקה נפרדת. ציטוט באנגלית המופיע בסוף משפט יסתיים בנקודה עברית.


3. ציטוט של טקסט באנגלית יתחיל תמיד בגרשיים אנגליים ויסתיים בגרשיים אנגליים.


בהצלחה !


http://www.academic-solutions.co.il/אודות הכותב:

http://www.academic-solutions.co.il/ :ACADEMIC - SOLUTIONS - עבודה סמינריונית משפטית ייחודית לך ובהתאם לצרכיך !  כל עבודה נכתבת לפי הזמנה על ידי צוות עורכי דין מיומנים בעלי התמחות במגוון נושאים. העבודה לא הוגשה מעולם ולא תוגש לעולם שנית.  אנו מקפידים על כתיבה ברמה הגבוהה והאיכותית ביותר, על מנת לספק לך עבודת סמינריון איכותית ומקצועית.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il