מאמרים - מפתח כל הנושאי הספר פרי מצמרת הדפסה מאתר מאמרים

מפתח כל הנושאי הספר פרי מצמרת

נכתב על ידי רפאל ב"ר אשר חגבי

[ הדפסת המאמר ]

פרי מצמרת – מפתח נושאים


בראשית-שכר ועונש ומצוות יסוד הדת


א.         יסוד שכר ועונש – עד לקבלת התורה הונחל יסוד השכר והעונש לאנושות באמצעות סיפורי המקרא.


ב.         מצות הנישואין –  קשר הנישואין קודם אף לקשר עם ההורים.


ג.          מצות הדבקות – מצוות הדבקות בחיי הנשואין בנחלת הארץ ובעבודת ה' יתברך.


ד.         עזר כנגדו – אפשרות בחירה בין קבלת החסד של "עזר כנגדו" לבין קבלת העונש של "כנגדו".


ה.         מעשה בבת מלך שהתכערה – מעלת ההסתכלות פנים בפנים בין בני זוג ובין בעלי ברית.


ו.          מצות שמירת שבת - מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ומזלות.


ז.          הגבלת זכות הבחירה החופשית - "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"


ח.         יסוד הבחירה החופשית והתכנית האלהית - תכניות האל מתגשמות במלואן במוקדם או במאוחר כנגזרת מסוג בחירתו החופשית של האדם.


בראשית-התפתחות בצלם אלהים


א.         תאריך בריאת העולם – המנין שישראל מונים הוא מעת בריאתו של האדם בצלם אלהים.


ב.         צלם אלהים – בריאת גרעין יכולת באדם המסוגל להצמיחו לדרגה אלהית.


ג.          מורכבות יצירת האדם - תכונות האדם יציר האל חולקו לשתי ישויות נפרדות.


ד.         שלבי התפתחות האדם ומצוות האל – עליה במדרגות צלם אלהים מותנת בקיום מצוות התורה.


ה.         התר ואיסור הריגת אדם הנברא בצלם אלהים – חוסר שיוויון בחביבות בני האדם בעיני ה'.


נח – התוית הדרך למעלת צדיק מושלם


א.         נח איש צדיק  תמים - משקל צדיקותו של נח לא היה בכוחו להכריע את הכף לזכות דורו.


ב.         צדיק - סוגים ומדרגות רבות במעלות הצדיקים ובשכרם.


ג.          בדורותיו - מדרגתו של הצדיק מושפעת גם מהתנהגות דורותיו.


ד.         השוואת נח לצדיקים אחרים - יתרון לצדיק הפועל למען הכלל על פני הצדיק האישי.


ה.         תיבת נח - גודל נס ההצלה הוא כגודל הזכאות של המקבלו.


ו.          צוהר התיבה – מחלוקת בדבר זכות הראיה של נח במפלתם של הרשעים.


ז.          משל החפץ חיים - ייסורים מאהבה ניתנים לביטול אך ייסורי העונש אינן ניתנים לביטול.


ח.         דור הפלגה -  הבסיס לאחדות ולשלום הוא ההתבטלות המוחלטת בפני הקב"ה.


לך לך – אברהם אבי האמונה באל אחד


א.         התכנית האלהית – תכנית סמויה המתגשמת בסופה בהתאם לבחירתו החופשית של האדם.


ב.         גילוי ייחודו של האל – לאחר שלילת האמיתות המדומות וההכרה בחסרונותיו של האדם.


ג.          התפתחות האמונה באל אחד – הרמב"ם מדגיש את חלקו המרכזי של אברהם בהתפתחות האמונה באל אחד.


ד.         ביטולו של יצר עבודת כוכבים – צורת הפסל הוחלפה בתאוריות הכפירה של חלק ממדעני ימינו.


ה.         השלכות האמונה באל אחד – יצירת אחוה ושיוויון מוסרי בין בני האדם.


ו.          קנין ארץ ישראל – באמצעות שילוב האמונה עם העשייה שהיא הכלי לקבלת השפע האלהי.


ז.          מורשת אברהם – טיפוח אישיות חיובית ואימוץ תכונת החסד למען הכלל.


ח.         ברית מילה –  גדול המצוה ועושה יותר ממי שאינו מצוה ועושה.


ט.         קיום המצוות בטרם קבלת התורה -  מלמדת על מעלת עבודת הבורא מאהבה.


וירא – מלאכים לשרות בני אדם


א.         וירא אליו – גילוי השכינה לאחר המילה היה חסד ה' לכבודו של אברהם איש החסד האלהי.


ב.         צחוקם של אברהם ושרה – ה' קבע מגבלות לצחוק האנושי ומגבלות ליכולת המלאכים.


ג.          שלשה אנשים - הזכות שישלח לאדם מלאך מן השמים בכדי עוזרו תלויה בגודל אמונתו וצדיקותו.


ד.         ויבואו שני המלאכים - שליחים גשמיים ורוחניים המצוידים בכח אלהי לשם ביצוע מטרה אחת וצורתם משתנה בהתאם למשימה האלהית שהוטלה עליהם.


ה.         מעשה לוט ובנותיו – מעשיו הרעים של האדם אינם מונעים את קבלת הטוב האלהי המתוכנן לו מראש.


ו.          עקדת יצחק - נסיון העקדה היה נסיון המחשבה ולא נסיון המעשה.


ז.          מורשת עקדת יצחק –עבודת ה' של אברהם מתוך שלמות האהבה והיראה גרמו לעם ישראל זכות נצחית.


חיי שרה – יצירת יסודות האומה העברית


א.         חיי שרה – בעיני שרה היו חייה כולן שוין לטובה למרות כל תלאותיה.


ב.         יופיה של שרה - יופיה של שרה לא פגם ברצף צדיקותה אלא פרח והתעצם לנוכח צניעותה.


ג.          אי עמידת שרה בנסיון העקדה – רק על המקיים את המצוה בפועל ה' מגן מכל רע.


ד.         הספדה של שרה - ההספד מועיל להחזרת החי בתשובה וגם מחיה את רוחניותו של המת.


ה.         קבורת שרה – מורשתה הרוחנית והגשמית של שרה התבטאו גם מתוך תהליכי קבורתה.


ו.          רכישת מערת המכפלה – ירושת הארץ הובטחה לאברהם להתגשם בשלבים ולאורך זמן.


ז.          ייחודיותה של שרה – אם האומה הישראלית בלבד וסמל לכלל נשות ישראל הצדקניות.


ח.         נחמתו של יצחק – יצחק התאבל על אמו שלש שנים עד שנשא את רבקה אשתו והתנחם בה.


ט.         מקום מגורי אברהם ושרה - אוהליו של אברהם היו פרושים מחברון עד באר שבע ועד לארץ פלשתים.


תולדות יצחק – חיים בשני עולמות


א.         אברהם הוליד את יצחק – לאחר העקדה יצחק חי בעוה"ז עם הנשמה של העוה"ב.


ב.         צדיק בן צדיק מוטלת עליו חובה להגיע למדרגה רוחנית יותר גבוהה מאבותיו.


ג.          תפילות יצחק – חדוש מדרגתה המיוחדת של תפלה הבאה מכוחה של מדת הדין.


ד.         לנוכח אשתו – זוגיותם של יצחק ורבקה הושפעה מהתגלות ההשגחה העליונה לרבקה בלבד.  


ה.         ויתרוצצו הבנים בקרבה – יצחק ורבקה מיצגים את שתי הדרכים לקבלת הרצון האלהי.


ו.          מטעמי יצחק – יצחק לא התנזר מתענוגות העוה"ז אלא העלאם לדרגת קדושה.


ז.          ברכות יצחק -  רבקה הגשימה את הרצון האלהי של "ורב יעבד צעיר" שנגלה לה. 


ויצא – תאורת כוכב מיעקב לדורות עולם


א.         ויצא יעקב – יציאת יעקב מבטאת גם את יציאת ישראל מארצם לגלות וגם את תהליך גאולתם העתידית.


ב.         סולם יעקב – באמצעות השילוב בין המעשים לבין הכוונות הטובות ניתן להתעלות בסולם המחבר בין הארץ לשמים.


ג.          לחם לאכול ובגד ללבוש - הסתפקות בגשמיות מועטה בכדי להגיע להתעלות רוחנית גבוהה.


ד.         בית אל - חשיבות חינוך הבית ליראת שמים מתמשכת עדיפה בפני ה'.


ה.         אמת יעקב – שקר שנועד לצורך גילוי האמת או למען שלום או להצלה, ממלא את תפקידה של האמת.


ו.          רשעותו של לבן - לבן בקש לעקור את הכל בבת אחת באמצעות החטאת יעקב.


ז.          רמאותו של  לבן – גרמה להולדת ששה שבטים מלאה וללימוד הלכה לכלל ישראל.


ח.         רמאותה וקנאתה של רחל – גרמו שתשמע תפלתה למען גאולתם של כלל ישראל בעתיד לבוא.


ט.         הולדת בני יעקב ותולדות חייו - ליעקב נולדו שנים עשר ילדים בתוך שבע שנים בלבד.


וישלח – שיטות לנצחון במלחמה המתמדת עם בני עשו


א.         וישלח יעקב מלאכים – שיטות הראויות לשימוש במלחמה התמידית של ישראל עם בני עשו.


ב.         כה אמר עבדך יעקב – כניעה גשמית לרשע בעוה"ז מתוך עוצמה רוחנית ובטחון בנצחון הצדק בעוה"ב.


ג.          קטנתי מכל החסדים – רק באמצעות תחנונים ותפילות מתקבלת בקשת החסד אצל הקב"ה.


ד.         אחד עשר ילדיו – יעקב החביא את דינה מפני עשו מתוך חשש לפגיעה ברוחניותה.


ה.         ויותר יעקב לבדו – לכל אדם מישראל יש את היכולת רוחנית להאבק לבדו ולנצח אפילו את מלאך ה'.


ו.          גיד הנשה - עשו הצליח להאט את קצב התקדמות גאולתם של ישראל עד לעלות שחר הגאולה.


ז.          עשו הוא אדום - הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב.


ח.         בחרבי ובקשתי – ייסוריו של יעקב מלמדים לדורות ישראל כי הישועה באה מהצרה עצמה.


וישב – קצר בתקשורת גורם לשנאת אחים


א.         וישב יעקב - שנאת אחים גורמת לייסורים ולנסיונות רצח, ואהבת אחים גורמת להתרוממות כולם.


ב.         תולדות יעקב יוסף – כל מה שאירע לאבות סימן לבנים וכולם באים ללמד על העתיד.


ג.          דבתם רעה - חוסר התקשורת בין האחים גרם להתפתחות שנאת השבטים ליוסף.


ד.         כתונת הפסים – יעקב קיבע את אהבתו ליוסף ופרסמה בעזרת כתונת הפסים אשר הוא עשה רק ליוסף.


ה.         וישנאו אותו – בני השפחות הצטרפו לשנאת יוסף משום שיוסף הביא גם את דבתם רעה.


ו.          ויוספו עוד שנוא אותויוסף רמז לאחיו כי מעמדו כמלך עליהם נקבע אף מן השמים.


ז.          מעמק חברון – ה' משתמש בנתונים של החברה האנושית בכדי לבצע את התכנית האלהית.


ח.         אשמים אנחנו – כוחה של התשובה העלתה את אחי יוסף למעלה ממדרגת הצדיק גמור.


מקץ – החלומות הם מסר אלהי לאדם


א.         מקץ שנתים ימים - חיזוק אמונתו של יוסף בקב"ה ע"מ לעשותו ראוי לגאולה האלהית.


ב.         התגשמות החלום הנבואי – השתדלות יוסף לצאת מן הכלא נחשבה לו כחוסר בטחון בה'.


ג.          פתרון החלומות -  קול פנימי בלתי נשלט שתכליתו היא העברת מסר אלהי לאדם.


ד.         פתרונות יוסף – יוסף ידע לפתור חלומות בעזרת נתוני החלום ובאמצעות הסברה הנכונה.


ה.         פתרונות חרטומי מצרים - פתרון חלומות הוא ענין לחכמה אלהית משום שהחלום הוא מסר אלהי.


ו.          פתרונות לחלומות – הגמרא מלמדת את הדרכים להפקת תועלת מן החלום ומפתרונותיו.


ז.          הפטרת פרשת מקץ – קישור בין חלומות פרעה לבין חזיון מנורת המקדש ולבין נס חנוכה.


ויגש – הגלות היא שלב הכרחי של הגאולה


א.         ויגש אליו יהודה – ויכוח בין הגישה העצמאית של יהודה לבין הגישה הגלותית של יוסף.


ב.         שינוי בגישת יהודה – גרם להתפייסות ולהשלמה פנימית וחיצונית בין כל בני יעקב.


ג.          התוודעות יוסף לאחיו – משגרת מסר המזרז את כלל ישראל לשוב בתשובה מבעוד מועד.


ד.         יוסף חי – גאולתם הפתאומית של יעקב ובניו מסמלת את אופיה של הגאולה העתידית.


ה.         למחיה שלחני – גלות יוסף היתה לצורך גאולת בית יעקב מן הרעב ולהשכנת שלום בינהם.


ו.          ותחי רוח יעקב – הגאולה מצריכה הכנות רוחניות העולות בהדרגה ע"מ לקבלה כראוי.


ז.          קריאת שמע – יעקב לימד לדורות את ההבנה העמוקה של ייחוד ה' הכולל את מידת הדין עם מידת הרחמים.


ח.         הפטרת ויגש – יוסף הניח את היסודות לאחדות עם ישראל בעתיד לבוא.


ויחי – החיבור בין עבר האבות לבין עתיד גאולת האומה הישראלית


א.         ויחי יעקב –  פרשה "סתומה" בס"ת בכדי ללמד על שלש סתימות: סתימת עיני צאצאי יעקב, סתימת כוונות יעקב, וסתימת הצרות מיעקב.


ב.         ויקרבו ימי ישראל למות – הימים שבהם האדם עשה את רצון ה' קרבים בשמחה להעיד עליו ביום מותו.


ג.          מסכת חיי יעקב - מסמלת גם את מסכת חייהם של עם ישראל לדורותיו.


ד.         ברכות יעקב – האחדות הנדרשת מכלל עם ישראל איננה מבטלת את הייחוד האישי של כל אחד מן השבטים.


ה.         יששכר חמור גרם - הנשיאה בעול התורה אין בצידה שררה וכבוד אלא עבדות כחמור בעוה"ז.


ו.          חמורו של משיח – על כתפי הת"ח מונח עול קיום התורה והחזרתם של כלל עם ישראל בתשובה גם בכדי לזרז את ביאת המשיח.


ז.          לו ישטמנו יוסף – הפתרון לסיכסוכים נעוץ בהבהרת כוונות הצדדים למחלוקת.


שמות-הדורות נגאלים בזכות נשים צדקניות שבדור


א.         בשכר האמהות - ה' הוציא את עם ישראל ממצרים ובזכות רחל הם עתידים להגאל בעתיד.


ב.         שרח בת אשר - גרמה לגאולה בכך שהיא גילתה למשה רע"ה היכן קבור ארונו של יוסף.


ג.          חושים בן דן  - למרות חרשותו הוא סייע לבני ישראל והוא אף זכה לריבוי בנים.


ד.         יוכבד ומרים - בשכר יראתן מה' יוכבד ומרים זכו לקבלת בתי כהונה, לויה ומלכות.


ה.         בת פרעה - בזכות רחמנותה של בתיה זכה מושיעם של ישראל לחיות ולגדול בבית פרעה.


ו.          ציפורה בת יתרו - בזכות תושיתה זכה מושיעם של ישראל לחיות ולציל את כלל עם ישראל.


ז.          בשכר נשות ישראל הצדקניות - ישראל נגאלו ממצרים כי שכר המסייע גדול משכר העושה.


ח.         שירת הנשים "סוס ורוכבו" - הסוסים נענשו על שסייעו למצרים לרדוף אחרי ישראל.


ט.         החופש הרוחני של הנשים – אותו הדור היו הנשים גודרות את מה שהאנשים היו פורצים.


י.          גאולת הדורות – ישראל נגאלים בזכות נשים צדקניות שבכל דור ודור.  


וארא – הוקרת הטוב והמטיב


א.         וארא אל אברהם – הכרת התודה על יציאת מצרים היא יסוד לאמונה ולעבודת ה' בעתיד.


ב.         ההתגלות בשם ה' – מבטאת את הנהגת ה' בנסים גלויים ומפורסמים.


ג.          אשר מצרים מעבידים – הציפיה לגאולה היא החלק הראשון של הגאולה עצמה.


ד.         כבד פה - משה רע"ה הבין כי "מומו" הוא יתרון אשר גורם לו להיות מנהיג עממי.


ה.         שלש המכות הראשונות – ביצוען ע"י אהרן מלמד על החובה המוסרית של הכרת תודה לטוב והמטיב עם האדם.


ו.          כבד לב פרעה – תמצית חטאו של פרעה היתה מידת כפיות הטובה הטבועה בנפשו.


ז.          הכבדת לב פרעה - ניצול לרעה של טובת חופש הבחירה גרם לשלילתה מפרעה ללא ידיעתו.


ח.         מכות מצרים - ריבוי המכות במצרים נועדו לשרת חמש מטרות אמוניות.


בא – גאולה מיידית עם מסרים נצחיים  


א.         בא אל פרעה – הקב"ה אינו ממהר להפרע מן הרשעים אלא הוא ממתין להם שיעשו תשובה.


ב.         ולמען תספר – עיקר העיקרים של הנסים שנעשו ביציאת מצרים הוא לחזק את אמונתם של עם ישראל לדורות עולם.


ג.          החדש הזה לכם – י"ב סיבות אשר צירופן יחד גורם לייחודיותה של מצות קדוש החודש מכל מצוות התורה. 


ד.         כן עשו – הכנה הדרגתית של עם ישראל לקראת המהפכה ההיסטורית של מתן תורה.


ה.         מילה וקרבן פסח - בזכות קיומן של שתי מצוות אלה במסירות נפש הפכו עם ישראל להיות עבדי ה' באופן מעשי ורוחני.


ו.          והגדת לבנך - סיפור מתמשך המלווה כל אחד ואחת מישראל בכל יום לדורות עולם ואף בימות המשיח.


בא- פדיון הבן-השרשת הקדושה בחיי העם והמשפחה  


א.         הטעם למצות פדיון הבן – העברת הקדושה המולדת של הבכור לכהן המקודש ע"י ה'.


ב.         בחירת שבט לוי – בכור שנולד להורה ממשפחת כהן או לוי פטור ממצות פדיון הבכור.


ג.          מועד פדיון הבכור – מיום השלושים ואחד להולדת הבכור ביום שבו הבן יוצא מכלל נפל.


ד.         כוונות מצות פדיון הבן – שלש כוונות עליונות הקושרות בין ההורים לבין קב"ה לבין איכות חייו של הבן הבכור.


ה.         מחיר פדיון הבכור – חמשה סלעים שהם עשרים כסף בכדי לכפר על עוון מכירת יוסף.


ו.          סדר פדיון הבכור ומשמעותו –  העמדת ערך חינוך הבנים מעל ערך המירוץ אחר הכסף.


ז.          החזרת כסף פדיון הבכור – בימינו ישנו יתרון בבחירת כהן עני ע"מ לצאת גם ידי חובת מצות הצדקה.


בשלח-עם ישראל נגאלים מתוך בכיה  


א.         בשלח פרעה – ה' יתברך גאל את עם ישראל משלשה גלויות אשר הם היו שרויים בתוכם במצרים.


ב.         קרבן פסח וברית מילה – צעקת ישראל גרמה לתחילת תהליך יציאת מצרים אשר הושלם בזכות דם פסח ודם מילה.


ג.          קריעת ים סוף – נגרמה בזכות צעקת האמונה ומסירות הנפש של בני ישראל.


ד.         שירת הים – כתוצאה מן השעבוד עם ישראל הכירו בטובות ה' ושיבחוהו בשירה חדשה.


ה.         כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך – תכלית היסוריים היא למען רפואתם של עם ישראל.


ו.          מלחמת עמלק – התחזקות באמונה כתוצאה מפחד מלחמה גורם לתשועה.


ז.          מלחמת סיסרא – זעקת עם ישראל לה' גרמה לנצחון צבאי-ניסי.


מצות ברית מילה ופריעת המילה  


א.         מצות ברית המילה- ה' נתן לעם ישראל את האתגר להיות שותפים עמו במעשה בראשית.


ב.         ביצוע מצות ברית מילה בשמחה -  מתוך הרצון הפנימי של כל יהודי "לעשות רצון בוראו" במסירות נפש ובשמחה.


ג.          שידרוג מצות מילה – אברהם נצטווה על חיתוך הערלה ועם ישראל נצטוו על פריעת המילה.


ד.         עונשו של אליהו הנביא – לרומם ולחזק את הקשר הרוחני שבין עם ישראל לבין הקב"ה.


ה.         ברית מילה בשבת – שיירי ערלה (ציצין) שאינם מעכבים את המילה מותר לחתכם בשבת.


יתרו – המחשת האמונה במעמד קבלת עשרת הדברות  


א.         וישמע יתרו – יתרו לימד את ישראל ואת העולם כולו ללכת אחר האמת הפנימית בכל מחיר.


ב.         מתן תורה לישראל – התורה ניתנה רק לעם ישראל אשר קיבלוה מרצונם החופשי.


ג.          מעמד הר סיני – חידוש הסטורי בצורה הגשמית והפומבית של מעמד נתינת עשרת הדברות.


ד.         עשרת הדברות - הם גם חוקים העומדים בפני עצמם וגם ראשי פרקים של כלל מצוות התורה.


ה.         שני לוחות הברית – מחלוקת חז"ל לגבי צורת כתיבת הדברות על הלוחות הוכרעה לראשונה במדרש.


ו.          "אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי" - ההבדלים בין הכתוב בלוחות הראשונים לעומת הכתוב בלוחות השניים.


ז.          הטעם להבדלים בין הכתוב על הלוחות – הדברות בספר שמות נאמרו לאדם הרוחני ובספר דברים הם נאמרו לאדם הגשמי.


משפטים – חשיבותן של המצוות שבין אדם לחברו  


א.         ואלה המשפטים – ה' דורש מישראל לקיים את מצוותיו כצווים עליונים שיש לקיימם בלי התנאי של הבנת טעם המצוות.


ב.         המשפטים – בעומק המשפט האלהי מצויה חיותם של עם ישראל וישועתם בעתיד לבוא.


ג.          לפניהם - ה' מסר רק לידי דייני ישראל את קיום המשפט והצדק האלהי ואת טובתם של עם ישראל.


ד.         מצוות שבין אדם לחברו – הפרתן גורמת לעונש חמור יותר מאשר העונש לעובד עבודה זרה.


ה.         עבד עברי - מצות חסד וצדקה לשיקומו של האדם יציר האל אשר נמכר בגנבתו או שמכר את עצמו מפאת דחקו.


ו.          עבד נרצע – לאחר שהוא מגלה את דעתו כי אין לו כל בושה מעובדת היותו עבד לבשר ודם.


תרומה-מצות בנין הבית מתוך כוונות לשם שמים


א.         ויקחו לי תרומה – בציווי התרומה למשכן נכללה הדרישה לכוון לשם שמים.


ב.         ועשו לי מקדש – גם במצות בנין המשכן נכללה הדרישה לכוון לשם שמים.


ג.          התרומות למשכן – שילוב הערך האנושי והערך האלהי באמצעות תרומות חובה ונדבת הלב.


ד.         מטרת פרטי מלאכת המשכן – מצות עשה לדורות משום שגדול קריאתם בתורה כבנין הבית.


ה.         ושכנתי בתוכם – השראת השכינה בתוך לבם של ישראל בתחום מוגבלות הבנתם השכלית.


ו.          ועשו ארון – בכוחם של עם ישראל להוריד את השכינה מלמעלה למטה ע"י לימוד התורה.


ז.          לשכני בתוכם – השכינה שורה גם בין איש לאשתו בבית הנוהג ע"פ כללי התורה.


ח.&

אודות הכותב:

מחברם של הספרים: "מצמרת הארז"-על כל פסוק ראשון של פרשת השבוע, "אשר על המשכן"-תכניות ממוחשבות של משכן ה' כולל משקלים ומחירים, "אשר תקראו"- פרשנות על מועדי ישראל, "פרי מצמרת"- הגות ומחשבת ישראל אקטואליים הנובעים מפרשיות השבוע. "פרי החג" - הארות בנושאי החגים והמועדים של עם ישראל

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il