מאמרים - פגיעה בעבודה - בקע טבורי כתאונת עבודה - הכללים להכרה בבקע טבורי כתאונת עבודה. הדפסה מאתר מאמרים

פגיעה בעבודה - בקע טבורי כתאונת עבודה - הכללים להכרה בבקע טבורי כתאונת עבודה.

נכתב על ידי בן יצחק עורך דין ונוטריון שון

[ הדפסת המאמר ]

פגיעה בעבודה - מהי?
הנושא: בקע טבורי כתאונת עבודה - הכללים להכרה בבקע טבורי כתאונת עבודה.

בקע טבורי נבחן בין היתר, עפ"י סעיפים 79-80 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995
ס' 79- "הגדרות: בחוק זה, במבוטח -
"פגיעה בעבודה" - תאונת עבודה או מחלת מקצוע;
"תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;
"מחלת מקצוע" - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו."

וס' 80 - "חזקת תאונת עבודה:
רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם -
(1) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;
(2) אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש;
(3) אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה;
(4) אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו;
(5) אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות;
(6) אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך; לענין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים;
(7) אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75(א)(4) או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו."

בקע טבורי הינו בקע בחלק העליון של הבטן באזור הטבור, הקיים ע רקע מולד.
בקע זה יכול להשאר אסימפטומטי (סמוי) שנים ארוכות, אך בעקבות עלייה בלחץ תוך ביטני באופן פיתאומי, עלול הבקע לההפך לסימפטומטי (גלוי) ע"י הופעת כאבים חדים וטיפול רפואי שיצריך תיקון הבקע.

הפיכת הבקע מאסימפטומטי לסימפטומטי, ממום סמוי למום גלוי מוחשי ומפריע, הוא "השינוי הפיזיולוגי" הנדרש לעניין הגדרת "תאונה".
בקע טבורי נבחן עפ"י ההגדרה - "תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;
בין יתר הסיבות להופעת הבקע הטבורי, הוא הגורם של הרמת משא כבד ומאמץ מיוחד - יכול לשמש כגורם להגברת הלחץ התוך בטני והפיכת הבקע המולד לסימפטומטי כתוצאה ממאמץ מיוחד תוך כדי ועקב העבודה כנראה יוכר "כתאונת העבודה".
כאשר באים לבדוק אירוע בקע טבורי כתאונת עבודה יש לשאול בין היתר, מהי המחלה ממנה סובל התובע, כפי שאובחנה במסמכים הרפואיים והאם לקה התובע בבקע טבורי?
האם יש קשר סיבתי בין (המחלה) האירוע שאירע לתובע במועד שטען, לבקע הטבורי ממנו הוא סובל, או לפחות תרם להחמרתו ע"י הרחבת הבקע?
האם נגרם לתובע נזק כלשהו כתוצאה מהאירוע הנטען?

הערה: מאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי בשום מקרה, אינו מהווה חוות דעת משפטית או המלצה מכל סוג שהוא ובטרם הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, מומלץ להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום זה.

אודות הכותב:
הכותב הינו עורך הדין שון בן יצחק, בעל משרד לעריכת דין ביקנעם עילית, העוסק בייצוג בדיני הנזיקין, דיני עבודה, דיני המוסד לביטוח לאומי, דיני מקרקעין ומשפחה.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il