מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

מהי תאונת דרכים ומי זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים?


 


יודגש, כי המידע המובא במסגרת זו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אלא מדריך כללי וראשוני בלבד ויש לדאוג לקבלת ייעוץ משפטי פרטני המותאם לנסיבות המקרה.


 


מהי תאונת דרכים ומי זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים?חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 (להלן: "החוק") קובע, כי כל נהג, נוסע או הולך רגל אשר היה מעורב בתאונת דרכים, זכאי לפיצוי בגין נזקיו הפיסיים ו/או הנפשיים.


יש ליתן תשומת לב לסוג הרכב המעורב בתאונה ולסוג השימוש ברכב, שכן, לעיתים תתעורר מחלוקת משפטית בשאלה זו, בטרם תידרש שאלת הנזק והפיצוי.


ישנם מקרים בהם לא נראה בוודאות, כי המדובר בתאונת דרכים, שכן, לא ארעו תוך כדי נסיעה ויכולים שיוכרו כתאונת דרכים לכל דבר ועניין. לדוגמא - ירידה מהרכב לשם נטילת דבר מה לצורך הנסיעה ובמטרה להמשיך הנסיעה, גרירת הרכב, תיקון תקר וכו'. במקרים מסוימים ובהתאם לנסיבות, יוכרו כתאונת דרכים אף רכבים חונים או בעת פריקה וטעינה.


גם תאונות המערבות מלגזות, מנופים וכו' יכול שיהוו תאונת דרכים, הכל בהתאם לנסיבות ועל כן, לא נפרט במסגרת זו ונמליץ במקרה של ארוע מסוג זה, לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.


במקרים מסוימים, לא יהא זכאי נפגע לפיצוי וזאת במצבים כגון, נהיגה ללא רישיון, ללא רשות או ללא ביטוח חובה. כך גם במקרה של נפגע שגרם במכוון לתאונה (התאבדות או התנקשות) או נפגע אשר עשה שימוש ברכב לצורך ביצוע פשע, וכיוצ"ב.


מדריך תביעות


במקרה של פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים, על הנפגע לתבוע את חברת הביטוח של הרכב בו נסע או נהג וזאת אף אם אינו אחראי לתאונה, שכן, חוק הפיצויים מטיל אחריות מוחלטת ומכאן ביטוח החובה המוטל על הנהגים בארץ.


כאשר מדובר בהולך רגל ולא נוסע, עליו לתבוע את חברת הביטוח של הרכב הפוגע. יודגש, כי לעניין זה תיחשב תאונת דרכים אף אם לא היה כל מגע פיסי בין הרכב והולך הרגל. לדוגמא - הולך רגל אשר נבהל מרכב אשר נסע לכיוונו, סטה ממסלול הליכתו ונפגע.


כאשר מדובר ברכב ללא ביטוח או ביטוח לא ידוע יש לתבוע את הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (קרנית).


תאונת דרכים שארעה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה


תאונה מסוג זה תוגדר כתאונת דרכים אשר הינה גם תאונת עבודה. במקרה זה, יהא זכאי הנפגע לתבוע פיצויים ממבטחת הרכב כמו גם תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: "מל"ל").


חשוב לציין, כי סך התגמולים אשר יקבל הנפגע מהמל"ל יקוזזו מהפיצוי אותו יקבל מהחברה המבטחת, שכן, הנפגע אינו זכאי לכפל פיצוי.


לשם מיצוי זכויות אלו, יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה ולהגישם לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אל מקום המגורים, בצירוף תעודה רפואית לנפגע עבודה.


תעודה רפואית מקבל הנפגע מידי הרופא המטפל בקופת החולים,  ממרפאת תאונות עבודה או מבית חולים ממשלתי/ציבורי. תעודה רפואית זו מעידה בעצם על אי כושרו של הנפגע לעבוד.


את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש למל"ל ככל המוקדם ולא יאוחר מ - 12 חודשים מהיום בו אבד לנפגע כושר עבודתו. בנוסף, יש בידי הנפגע לתבוע מהמל"ל גמלת נכות באם הינו סבור, כי עקב התאונה נותרה לו נכות צמיתה. לשם כך, יש להגיש תביעה לקצבה באמצעות טופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה בצירוף התיעוד הרפואי, אישורי עבודה ושכר וכל תיעוד אחר אשר יש בו בכדי להוכיח הזכאות לקצבה.


על פי החוק, ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעה לקצבת נכות בתום 90 יום מהיום, שלטענת הנפגע אבד כושרו להשתכר או הצטמצם ב-50% או יותר.


יודגש, כי הגשת תביעה לנכות אינה שוללת את הזכות להגיש גם תביעה פרטית לחברת ביטוח בגין אי כושר.


ביטוחים פרטיים


יש בידי הנפגע אף לתבוע מבטחיו במסגרת ביטוחים פרטיים, כגון, ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים וכיוצ"ב.


ברם, יש לשים לב, כי במקרה כזה מדובר בתביעה ביטוחית אשר חלה עליה תקופת התיישנות בת 3 שנים בלבד ממועד הארוע.


חישוב הפיצוי


הפיצוי לנפגע יחושב על פי ראשי נזק, כגון, כאב וסבל, אובדן כושר השתכרות והפסדי שכר, הוצאות רפואיות, עזרת צד ג', הוצאות נסיעה, הוצאות דיור, נזקים נפשיים וכו'.


 


תשלום תכוף


תשלום תכוף הינו תשלום אשר משולם לנפגע עבור הוצאותיו השונות כאשר מצבו הרפואי בגין הפגיעה אינו מאפשר לו מימונם. מדובר בתשלום אשר משולם, בשפה פשוטה, "על החשבון" והוא מקוזז בסופו של יום מסכום הפיצוי הסופי אשר יפסק לנפגע.


חשוב לדעת


עם קרות התאונה, יש לדאוג לקבלת פרטי הרכב המעורב, לרבות, מספר תעודת הזהות, פוליסת הביטוח ורישיון הרכב. כמו כן, יש לתעד המיקום המדויק של הארוע. במידה של נזק לרכב, יש לתעדו באמצעות תמונות.


כמו כן, יש לפנות למשטרה על מנת להנפיק אישור משטרה, שכן, בלעדיו, לא יוכל הנפגע להיפרע מחברת הביטוח בגין נזקיו מהתאונה.


חשוב להיבדק בידי רופא בכל מצב ו/או פגיעה, שכן, אף פגיעה שולית יכולה להחמיר ולהתברר כרצינית. עוד חשוב, לציין בפני הרופא את כל הסימפטומים בהם חש הנפגע אף אם נראים הם בעיניו כמינוריים.


עוד חשוב, לאסוף מרגע הפגיעה כל תיעוד הקשור בתאונה. כל תיעוד הינו חשוב להבנת התמונה במלואה ומסייע לעמוד על זכויות הנפגע באופן תואם למצבו. לשם הדוגמא - ראשי נזק כגון הוצאות רפואיות משולמים לנפגע רק על בסיס הוכחתם אשר נעשית באמצעות תיעוד המוכיח קיומם והצדקתם.


יש ליתן דגש לקבלות בגין נסיעות או משככי כאבים ויתר ההוצאות הרפואיות, כמו גם תלושי שכר אשר יש לשמור מלפני התאונה ולאחריה. באשר לעצמאיים - יש לשמור דוחות מס הכנסה ומע"מ שהוגשו לפני התאונה ואחריה.


 


יש לזכור כללים אלו בכדי למנוע מצב בו נפגע אשר זכאי לפיצוי נמנע מכך בשל תיעוד חסר.


עוד יש לדעת, כי תביעה בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כפופה לחוק ההתיישנות והיא תתיישן לרוב בתום 7 שנים ממועד התאונה או קרות הנזק. באם מדובר בקטין תתחיל ספירת 7 שנות ההתיישנות רק מהגיעו לגיל 18.


ברם, גם לעניין זה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין, שכן, הגשת תביעה לאחר שנים רבות טומנת בחובה בעייתיות רבה ומומלץ שלא להמתין זמן כה רב. מאידך, יתכנו מקרים בהם יומלץ שלא להגיש התביעה בסמוך לקרות התאונה, שכן, הנזק טרם התגבש.


כפי שכבר צוין, תקופת ההתיישנות במקרה של תביעה ביטוחית הינה 3 שנים בלבד ועל כן, חשוב בכל מקרה ומקרה לקבל ליווי וייעוץ משפטי לגופו של עניין.


חשיבות ייצוג עורך דין בתביעות אלו רבה ומשמעותית אף בשל העובדה, כי חברות הביטוח נוהגות לרוב להצטייד בחוקרים הפונים לחקור הנפגע ללא ידיעתו. יש להימנע ממגע עם חוקרים אף אם אלו נראים תמימים ולא מזיקים, שכן, המדובר באנשי מקצוע אשר יתחזו לכל דמות שהיא בכדי לדלות את מבוקשם, אף מסביבת הנפגע ולא רק ממנו עצמו.


למועד תחילת הייצוג קיימת חשיבות, שכן, אף אם טרם הגיע המועד ה"נכון" להגשת התביעה, יש לקבל ייעוץ ותדרוך משפטי כבר מתחילת הדרך.


יודגש לעניין זה, כי אנשים רבים אינם מודעים לעובדה, כי שכ"ט עורך הדין קבוע בחוק והוא משולם מגובה הפיצוי אשר נפסק לנפגע ולא מכיסו, על פי המדרגות הבאות - 8% במקרה של פשרה לפני הגשת תביעה לבית המשפט, 11% במקרה של פשרה לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט ו - 13% מכל סכום שיפסק לטובת הלקוח בפסק דין שניתן ע"י בית משפט. כך שאף אדם אשר אין בידו אפשרות לממן ייצוג עורך דין רשאי וצריך לעמוד על זכותו וזכאותו לפיצוי.


אודות הכותב:

עדי שפיצר, עו"ד


בעלת משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין


לפרטים נוספים היכנסו לאתר המשרד www.rshlaw.co.il


או פנו אלינו:


טל': 03-5356067, פקס': 1533-5356067


דוא"ל: office@rshlaw.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il