מאמרים - מימוש זכויות רפואיות - אי חוקיות הסכם שכ''ט למתן שירותי ייצוג למי שאינו עו''ד הדפסה מאתר מאמרים

מימוש זכויות רפואיות - אי חוקיות הסכם שכ''ט למתן שירותי ייצוג למי שאינו עו''ד

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

תק 2879/08, ניסן משה נ' לוין סרגי

כב' השופט: ר' ארניה


12.07.2009

העובדות:
1. על פי הנטען בכתב התביעה, התובע והנתבע חתמו על הסכם על פיו הסכים התובע לייצג את הנתבע בהליכים מול המל"ל לצורך קבלת תגמולי נכות, וזאת לאחר שתביעתו של הנתבע למל"ל לקבלת קיצבת נכות נדחתה.
2. בין הצדדים הוסכם כי פרט לסך של 850 ש"ח אשר שולם במעמד פתיחת התיק, כי היה והנתבע יקבל תגמולים כלשהם הרי שמהסכום שיתקבל בגין העבר ישלם הנתבע לתובע שכ"ט בשיעור של 15% ובגין
תגמולים עתידיים ישלם הנתבע לתובע שכ"ט בשיעור של 18% מכל תגמול חודשי.
3. התובע החתים את הנתבע על הסכם שכ"ט, וכן החתים אותו על טופס יפוי כח לעו"ד ח.ס.
4. הנתבע כפר בחתימתו על מסמכים אלה.

ההכרעה:
1. נטל הראיה להוכיח את חתימת הנתבע על המסמכים מוטל על התובע, ומשלא הובאה כל ראיה חיצונית לחתימת הנתבע - דין התביעה להידחות.
2. ההסכם הינו חוזה בלתי חוקי, הנוגד את הוראת סעיף 30 לחוק החוזים, ועל כן אין לאוכפו.
3. אין כל ספק כי ועדות הערר של המל"ל הינן גוף בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית. ועדות אלה קובעות את שיעורי הנכות של האדם בהסתמך על מבחן רפואי ומשפטי משולב, ועל כן הייצוג בהן צריך שיהיה על ידי עורך דין בלבד (או על ידי רופא, ככל שהדין מתיר זאת). הא ראיה שהתובע עצמו הודה כי הייצוג בפועל בדיון בפני הוועדה הינו על ידי עו"ד ח.ס, אשר אליו מעביר התובע את הייצוג בתיק.
4. נוכח האמור, ונוכח העובדה כי התובע הודה כי הייעוץ וחיווי הדעה הראשונים אשר לקוחותיו מקבלים ניתנים על ידיו, יש בהם כדי להביא למסקנה כי ההתקשרות החוזית בכללותה בין התובע לבין הנתבע נוגדת את הוראת סעיף 20 לחוק לשכת עוה"ד.
5. לא רק שלעו"ד אסור לקבל שכ"ט מהתקשרות כאמור, ולא רק שניתן למנוע בצו מניעה את פעילותו של גוף שעוסק בעיסוק מהסוג האסור, אלא גם שמקום שבאה בפני בית המשפט תביעה לאכיפת הסכם שכ"ט מהסוג הנ"ל על ידי גוף שעוסק בעיסוק כאמור - על בית המשפט להימנע מלאוכפו שכן המודבר בחוזה פסול אשר בהתאם להוראת סעיף 30 לחוק החוזים הוא בטל.
6. אשר על כן, התביעה נדחית.


אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il