מאמרים - קבלת תביעה להפחתת חיוב במזונות הדפסה מאתר מאמרים

קבלת תביעה להפחתת חיוב במזונות

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

בש"א 13094/08, ק.מ. נ' נ.ק. קטין

כב' השופט פאול שטרק

עו"ד ענת גוטליב לתובע; עו"ד סיגל מוסקוביץ' לנתבעים

27.04.2009

העובדות:
התובע (להלן: "הבעל/האב") נשוי לאימם של הקטינים (להלן: "האשה /האם") כדמו"י מיום 13.10.1974. לצדדים נולדו 4 ילדים, אשר שלושה מהם בגירים כיום. בין הצדדים נערך הסכם בע"פ, אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 1.2.2001. בפסק הדין אין פרשנות לסכומים שנפסקו ע"י ביהמ"ש או הצדדים, למעט סייג לפי סעיף ב' להסכם, לפיו גם עם הגיעה אחת הבנות לבגרות, כלל לא תהא הפחתה בסכום המזונות. כמו כן, עם סידור ג"פ הבעל זכאי להגיש תובענה להפחתת סה"כ המזונות. סכום המזונות הוגדרו בהסכם כלהלן: "כמו כן ישלם האב למזונות שני הילדים לידי האם סך 2,000 ש"ח לחודש. הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן שבסיסו פורסם ביום 15.6.2000 והוא יעודכן מדי 3 חודשים מבלי לשלם הפרדי מדד בין עדכון לעדכון, ותוקף החיוב הוא מיום 1.9.2000". היום הבן הינו בגיר העומד בפני גיוס לצה"ל (כאשר המועד המשוער בעת הדיונים המשפטיים הינו 12/08). הבעל הגיש שתי בקשות בכתב לעיכוב ביצוע ההסכם נוכח טענות לשינוי נסיבות.

החלטה:
א. היום הבעל עובד בעבודות השיפוצים כשיש עבודה ומשתכר שכר יומי בסך של 250 ש"ח לכ-8 שעות של עבודה פיזית וקשה לאדם בגילו המופלג. יחד עם זאת, נתקבלה עמדת האישה לפיה, הבעל למעשה מסווה רמת חייו בכך שכל הנכסים שברשותו רשומים על שמות אחרים.
ב. עילה להפחתת מזונות היא, רק בשינוי נסיבות מהותי המצדיק הקטנת/הגדלת דמי המזונות, כאשר על הצד העותר לשינוי דמי המזונות מוטל נטל ההוכחה, כי חלה עליו החובה להוכיח שינוי שלא ניתן היה לצפותו מראש, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בדמי מזונות המוסכמים על הצדדים. השינוי המדובר נדרש להיות מהותי ומתמשך ולא אך זמני. כמו כן, שינוי נסיבות יכול שיהא באחד מרכיבים אלו: עצם החיוב במזונות, שיעור החיוב, צרכי הזכאי, יכולת החייב, יכולת ההורה המשמורן ורכושו של הקטין.
ג. הבעל טען, כי נפל פגם בהסכם הואיל והתקשר בו ללא ייצוג משפטי. ואולם, אין האב טוען לכישלון בהבנתו במוסכם, אלא טוען שנכנס למוסכמות בתמימות וההליך בפני עצמו, לפי הנסיבות, היה בעיקרו לא הוגן. לכן טוען האב שיש לבטל את פסה"ד והמוסכמות שהוסכמו במסגרתו. בית המשפט קבע, כי הזכות לייצוג עצמי הינו יסודי וניתן לקבוע שמהווה חלק מיסודות כבוד האדם וחירותו. אם אדם מחליט לייצג את עצמו, אין ביהמ"ש מתערב. יחד עם זאת עדיף היה הדבר אילו היה מקבל הבעל הסבר על זכאותו לקבל ייצוג משפט ועל הויתור עליו, עוד בטרם מתן החלטה/פס"ד. אולם, אין בכך כדי לקבל עמדת האב, זאת מאחר ופעל לפי פסה"ד מיום 1.2.2001 ועד הגשת התובענה. ניתן לקבוע נוכח חלוף הזמן, חל שיהוי על כל טענה כנגד פסה"ד הנוגעת לאיכות הייצוג או העדרו.
ד. מעבר אחד הקטינים לגיל הבגרות ועזיבת הבת את הבית, אכן מהווים נסיבות חדשות. נוכח חיוב הבעל לשאת בהוצאות הבית, מדובר בחוב מזונות הקטינים בסך 2,000ש"ח, כאשר הוצאות הבית הן עבור האם. מזונות הקטינים עומדים על סך 2,000 ש"ח והיה על הבעל לעתור להפחתתם עד עזיבת הבת את בית האם. מאחר ולא עשה כן, יש להפחית חלקה ממזונות כל הילדים רק מיום הגשת התובענה 21.1.07 ולא ממועד העזיבה בשנת 2002. מאחר ונקבע שסכום המזונות יישאר על כנו חרף הגעת אחד הקטינים לגיל בגרות, ניתן לקבוע, שהסך 2,000 ש"ח כולל שליש מזונות ילד כבגיר. לכן, סכום 2,000 ש"ח המקורי תואם את הפסיקה למזונות סף. ניתן לקבוע שמתוך 2,000 ש"ח ניתן לייחס לאחת הקטינות סך של 25% מהסכום, נוכח גילה בעת הגעת הצדדים להסכם. אי לכך, היתרה 75% מסך המזונות המקורי הינו בשיעור של 1,500 ש"ח. על פי ההסכם ניתן להפחית בסכום המזונות עם הגיעו של הקטין לגיל 18.

התביעה נתקבלה בחלקה


אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il