מאמרים - האם דינו של נאמן בצוואה, אשר נטל חלק בעריכתה, דינו כדין זוכה שמעורבותו בעריכת הצוואה פוסלת את ההוראות לטובתו לפי סעיף 35 לחוק הירושה? הדפסה מאתר מאמרים

האם דינו של נאמן בצוואה, אשר נטל חלק בעריכתה, דינו כדין זוכה שמעורבותו בעריכת הצוואה פוסלת את ההוראות לטובתו לפי סעיף 35 לחוק הירושה?

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

בע"מ 6349/08, פלוני נ' פלוני

כב' השופט א' רובינשטיין

עו"ד איל רוזובסקי ועו"ד אביטל און שחר למבקש

02.02.2009

העובדות:
המנוח פלוני הורה בצוואתו להקים נאמנות לטובת בנו (הוא המבקש) לתקופת זמן מוגבלת שבסופה יועבר חלקו בעזבון לרשותו. המנוח נימק את החלטתו באהבתו ודאגתו לבנו, שכלשונו "טרם מצא שלוה ונקלע למצבים המסכנים את עתידו הכלכלי", ומטרת הנאמנות - "לשמור על הרכוש שיגיע אליו לאחר פטירתי ולהבטיח יציבות למשך תקופה של 15 שנה". הנאמן שמונה בצוואה - עורך דין, אחד מהרכב של שלושה, והוא הפעיל שבהם ואשר נקבעו לו סמכויות רחבות וכן שכר סביר באישור בת המנוח, אחת מזוכות הצוואה - נטל חלק בעריכתה; האם דינו כדין זוכה שמעורבותו בעריכת הצוואה פוסלת את ההוראות לטובתו לפי סעיף 35 לחוק הירושה? בית המשפט לענייני משפחה השיב על השאלה בשלילה וקבע,כי את הוראת סעיף 35 לחוק הירושה יש לפרש בצמצום. כן הוטעם, כי אמנם נאמן יכול להירשם כבעלים של נכסי הנאמנות, אך אין מדובר בירושה "אלא במילוי תפקיד בלבד" - לפיכך אין הנאמן בחינת זוכה אלא מעין "יורש פונקציונלי", שבמקרה של פיטורין או בתום תקופת הנאמנות לא נותר בידו מאום מן הירושה. בית המשפט המחוזי אישר קביעה זו. כלפי פסיקה זו הוגשה הבקשה הנוכחית וביסודה הטענה, כי למעשה נהנה הנאמן מההוראה בצוואה למנותו, ולפיכך יש לראות בו זוכה כמשמעו בסעיף 35 לחוק הירושה. בין היתר נאמר, כי חופש הפעולה המסור לנאמן רחב מזה הניתן למנהל עזבון, וכי בניגוד לאחרון רוכש הנאמן בעלות בנכסי הנאמנות. כך בכלל, וכך בנסיבות הצוואה הספציפית, המקנה לנאמן שיקול דעת רחב.

החלטה:
א. אין בעובדה שאדם משמש נאמן לפי צוואה כדי להביאו בגדרי זוכה כמשמעות המונח בסעיף 35. אין משמעות קביעה זו כי נאמן לעולם לא יבוא בגדרי זוכה, שאלה זו תלוית נסיבות.
ב. לא כל אדם שעשוי להפיק הנאה מן הצוואה בא אוטומטית בגדרי סעיף 35. כך נקבע מפורשות גם ביחס למבצע צוואה הנוטל שכר טרחה עבור שירותיו בעבר. כך גם נקבע עוד קודם ביחס לעובדים של תאגיד שהוא עצמו זוכה לפי הצוואה, ולפיכך הם עשויים ליהנות מפירות הזכיה. כמו כן, כך גם נקבע לגבי מעורבות מנהל עזבון שעתיד לקבל שכר טרחה מן העזבון. המבקשים טענו, כי יש להבחין בין מנהל עזבון לבין נאמן - הראשון אינו יכול להרשם כבעלים של נכסי העזבון וכפיפותו לבית המשפט רבה יותר. אולם, הקבע כי אין בהבדלים אלה כדי לקבוע לנאמן דין שונה כל עיקר - ולהביאו בגדריו הנוקשים של סעיף 35.
ג. נאמן עשוי להירשם כבעלים של נכסי הנאמנות, אך הוא חייב להחזיק בהם או לפעול בהם לטובת הנהנה (סעיף 1 לחוק הנאמנות). למעשה, זכויותיו בנכסי העיזבון משתלשלות מחובה זו - והן פוקעות במקרה של הפסקתה. זאת, אם לפי הוראת המקדיש; אם במקרה של התפטרות ואם במקרה של פיטורין על ידי בית המשפט; זכויותיו גם כפופות להוראות בית המשפט (סעיף 19(א) לחוק הנאמנות). ההבדל בין נאמן שנעשה יורש לבין יורש אחר יתבטא בחובות שיוטלו עליו בכתב ההקדש וכן בחובות המוטלות עליו על פי חוק הנאמנות. כמו כן ישמש הנאמן יורש רק כל עוד הוא מכהן בתפקידו. נאמן אכן נהנה מניהול הנאמנות והוא עשוי לקבל שכר טרחה בעבור זה - אך הנאה זו אינה חורגת ככלל מהנאתו של מנהל עזבון. אשר לאותן מעלות יתרות אשר לנאמן על פני מנהל העזבון - אלה, אינן באות בגדר הנאה יתירה, בודאי לא בעוצמה המביאה אותו בגדי זוכה לפי סעיף 35 לחוק הירושה.
ד. ייתכנו מקרים חריגים ביותר בהם עשוי נאמן לבוא בגדרי זוכה כבמובנו בסעיף 35. זאת במקרים בהם הוא זוכה (מעבר לשכר הטרחה) במנה מתוך העזבון ויתכן אף שגם במקרים בהם שכר הטרחה עצמו תופס חלק ניכר מהעזבון.

הבקשה נדחתה

אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il