מאמרים - מלכודת בביטוח האחריות המקצועית הדפסה מאתר מאמרים

מלכודת בביטוח האחריות המקצועית

נכתב על ידי עו''ד משה גולדבלט

[ הדפסת המאמר ]לאחר יגיעות ופניות מספר זכיתי לקבל מלשכת עורכי הדין את מסמכי מכרז ביטוח האחריות המקצועית של לשכת עורכי הדין .הבעיה שעניינה אותי יותר מכל הייתה שאלת שמירת הרציפות הביטוחית, במצב של חילופי מבטחים , רציפות שהלשכה הצהירה שנשמרה בהסדר שגיבשה .

ניסיון רב שהצטבר במשך שנים רבות, מלמד כי רובן של הפניות למתן כיסוי הנדחות על ידי מבטחות אינן נדחות עקב דקויות בניסוח הפוליסה. בעקרן הדחיות הן על רקע אי הודעה על קבלת תביעה במועד ו/או אי הודעה על קיום נסיבות העלולות לגרום לתביעה ,קודם לתחילת הביטוח ו/או אי העברת התביעה למבטח במהלך תקופת הביטוח .

ניסיון העבר, שנבחן היטב, מלמד כי פניות רבות לכיסוי ביטוחי נדחו בשל אי שמירת רציפות ביטוחית ומעבר בין מבטחים שונים. תקופת מעבר בין מבטחים שונים טומנת בחובה סכנות לא מעטות למבוטח בשל אופיו המיוחד של ביטוח האחריות המקצועית .ככול שעורך דין הנו ותיק יותר הסיכון של התגלות מאוחרת של "שלדים בארון" המקצועי גדלה ועקב כך גם גדלה חשיבות הרציפות הביטוחית.

מכרז לשכת עורכי הדין התייחס לסוגיית הרציפות הביטוחית וקבע כי אם יידחה המבטח הקודם תביעת עורך דין לכיסוי ביטוחי, בטענה כי ההודעה אודות התביעה נמסרה לראשונה לאחר תום התקופה בה היה מבוטח עורך הדין אצל אותו מבטח,מתחייב המבטח הנבחר[מגדל] להעמיד על חשבונו עורך דין שייצג את המבוטח. אין בזכות לקבלת ייצוג משפטי כדי להטיל על המבטח הנבחר[מגדל] כל חובה לשאת בפיצוי או בהוצאות.

על מנת להבין את משמעותו של סעיף זה נציג שני מצבים עובדתיים, נפוצים למדי, ונראה כיצד עלול עורך דין שהקפיד להיות מבוטח במסגרת הסדר הלשכה, ליפול בין הכיסאות ואף להיחשף לסיכון ממשי של היעדר כיסוי ביטוחי.מצב זה נובע מהעובדה שבסיס הביטוח בביטוח אחריות מקצועית הוא בסיס הגשת תביעה ואינו בסיס ביטוח על פי מועד התרחשות האירוע .

המצבים העובדתיים שיתוארו התרחשו פעמים רבות בעבר באופנים שונים. כך גם נטענו כנגד המבוטח הטיעונים הנובעים ממצבים אלו כך שבהעלאת הדברים לא אחדש דבר. ברשימה זו אתייחס לחברת הביטוח "איילון" כמבטחת הקודמת ואל "מגדל" כמבטחת הנבחרת הואיל ובדרך כלל הבעיות הצפויות יתייחסו לחברות אלו.

דוגמא ראשונה-נניח כי בעת שהיה עורך הדין מבוטח ב"איילון" הוא קיבל מכתב מלקוח המכיל טרוניות כלפיו. המכתב אינו מנוסח דווקא בלשון של תביעה, אך משתמעת ממנו הטלת אחריות. עורך הדין, בתום לב, אינו רואה במכתב תביעה ואינו מעביר את תוכנו למבטחת-"איילון" . מכתב דרישה נוסף מתקבל בעת שעורך הדין מבוטח ב"מגדל" והפעם אין כבר ספקות כי מדובר בתביעה . עורך הדין מעביר את המכתב לטיפולה של חברת "מגדל".

בשלב זה עלולה "איילון" לטעון כפי עורך הדין כי אינה חייבת בכיסוי ביטוחי מאחר ולפרשנותה הכיסוי מותנה בהעברת התביעה בתוך תקופת הביטוח למבטחת . כמו כן עלולה "איילון" לטעון כי בתקופת הביטוח אצלה לא קיבל עורך הדין תביעה של ממש . עורך הדין פונה לחברת "מגדל" וזו תודיע לו כי אינה חייבת בכיסוי הואיל והתביעה, על פי פרשנותה למונח זה, התקבלה אצל עורך הדין בתקופת היותו מבוטח ב"איילון". "מגדל" ,על פי ההסדר מוכנה להעמיד ייצוג משפטי לעורך הדין הנבוך-אך אינה נכונה להתחייב מעבר לכך.

נתאר מצב עובדתי נוסף, שאף הוא מתגלה לעתים קרובות למדי בתקופת חילופי מבטחים. עורך דין מגלה בתקופת הביטוח ב"איילון" על נסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה נגדו בעתיד, אף שתביעה או דרישה בכתב לא נמסרה לו. מתוך תקווה שהנסיבות לא יתרחשו או מסיבה אחרת, אין הוא מדווח על התביעה . במועד הביטוח במגדל מקבל עורך הדין מכתב דרישה/או תביעה ומעביר אותו לטיפול המבטחת בהווה "מגדל".

בעבר הייתה דרישה כזו למתן כיסוי ביטוחי נדחית,פעמים רבות, בטענה של ידיעה מוקדמת,חריג זה לפוליסת הביטוח של הלשכה בוטל בשנת 1999, ביחס לשכבת הבסיס בלבד והנו תקף עדיין ביחס לביטוח השכבות הנוספות. למרות ביטול חריג זה עלולה "מגדל" להעלות כלפי עורך הדין טענה לפיה עורך הדין התרשל באי גילוי הנסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה נגדו, ולו היה ממלא את חובתו ,על פי הפוליסה בתקופת הביטוח ב"איילון" והיה מדווח על הנסיבות העלולות לגרום לתביעה ,מי שהייתה חבה בכיסוי התביעה הנה חברת הביטוח "איילון".

חברת הביטוח "איילון" מצידה תטען כמצופה כי עורך הדין לא קיבל כל תביעה במועד שהיה מבוטח אצלה והואיל ובסיס הביטוח הנו בסיס קבלת תביעה, אין היא חבה במתן כיסוי ביטוחי.

אין ברצוני להידרש כלל לפתרונות המשפטיים האפשריים והיכולים, אולי, לסייע לעורך הדין במצוקתו. לפתרונות התייחסתי בעבר ברשימות שהתפרסמו באתר זה . דעתי האישית ,לצערי, אינה מחייבת את בית המשפט. מה שחשוב לציין כי במצבים שתוארו לעיל ואשר הינם מצבים שגרתיים בתקופות חילופי מבטחים, עלול עורך דין הנתבע בגין אחריות מקצועית למצוא עצמו ללא כיסוי ביטוחי ! .

מן הראוי להמליץ כי עורך דין התובע כיסוי ביטוחי ונדחה על ידי המבטחת, יקבל ייעוץ משפטי מקצועי ,על מנת לברר לעצמו את כל האפשרויות העומדות בפניו. מן הראוי גם שלא למהר ולקבל ייצוג משפטי מחברת מגדל, אלא ישקול אם עדיף לבחור בייצוג עצמאי, שכן מי שיבחר כמייצג מטעם המבטחת, עלול להימצא בניגוד עניינים פוטנציאלי מסיבות מובנות.

אודות הכותב:
עו"ד משה גולדבלט
עוסק בדיני ביטוח ונזקי גוף והיה פעיל בעבר בצוות ביטוח האחריות המקצועית של לשכת עורכי הדין

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il