מאמרים - חישוב נפרד לבני זוג (א) הדפסה מאתר מאמרים

חישוב נפרד לבני זוג (א)

נכתב על ידי דר' אברהם אלתר

[ הדפסת המאמר ]

ברשימה הנוכחית נסקור את הדין החל בנושא חישוב נפרד, לרבות תיקון חקיקה המאפשר לבני הזוג בעסק ליהנות מחישוב נפרד. ברשימה הבאה ניתן טיפים כיצד ניתן ליהנות מחישוב נפרד באמצעות הפקדות בפוליסת קצבה.
לאחרונה אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את העלאתה להצבעה - בקריאה שנייה ושלישית - של הצעת חוק להנהגת חישוב מס נפרד לבני זוג בעסק משותף. לפי הצעת החוק, שהוגשה על ידי ח"כ אברהם פורז, שני בני זוג העובדים יחד בעסק משותף יהיו זכאים לחישוב מס הכנסה נפרד, במקום חישוב משותף כיום.
ההצעה באה לתקן את העיוות שיצרה "חזקת התלות" הקבועה בסעיף 66 (ד) לפקודת מס הכנסה השוללת את תחולת החישוב הנפרד מבן הזוג על הכנסות מעסק או משלח-יד של בן הזוג השני, מחברה אשר בה יש לשני בני הזוג או לבן הזוג השני, במישרין או בעקיפין, זכות בהנהלה או 10% מזכויות הצבעה או משותפות אשר בה יש לשני בני הזוג או לבן הזוג השני, במישרין או בעקיפין, 10% לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה.
מטרת החזקה כאמור היתה למנוע מניפולציות בחישוב המס החל על הכנסות בני הזוג וזאת ע"י רישום פיקטיבי למעשה של הכנסות בן זוג אחד כהכנסות בן זוג שני, בדרך כלל אישה, אשר טרם ניצל את מדריגות המס. ואולם, לשון החוק הגורפת יצרה מצב שבו הזכות לחישוב נפרד נשללה גם משני בני הזוג של כל אחד מהם תפקיד פעיל ומשמעותי ביותר בעסק ללא קשר ליחסים המשפחתיים ביניהם.
על מנת למנוע עיוות זה נטו בתי המשפט במהלך שנים לפרש את חזקת התלות כאמור לעיל בצמצום. כך לדוגמה בפס"ד גרינבויים הכיר בית המשפט בזכות בני הזוג לחישוב נפרד על אף העובדה שאחד מבני הזוג החזיק במישרין ובעקיפין מעל 10% מזכויות ההצבעה הניהול בחברה שבה עבד בן הזוג השני, כלומר התקיימה חזקת התלות הקבועה בסעיף 66(ד) לפקודה.
המגמה הזאת של פרשנות מצמצמת ראויה של חזקת התלות נסתרה דווקא לאחרונה בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אסתר ורון קלס, שם נקבע כי על אף עצמאותה המוחלטת של אסתר קלס שהינה סוכנת נסיעות בסוכנות בבעלות בעלה רון קלס, אין מנוס מיישום חזקת התלות במקורות הכנסתם של בני הזוג שם. זאת, גם אם לא הוכחה כוונה מצד הזוג לנצל את מקום עבודתם המשותף להפחתת מס.
פסק הדין האחרון לעיל ממחיש את חשיבות התיקון המוצע בהיותו תיקון המספק עיגון מילולי לפרשנות תכליתית הנכונה לכל הדעת, לפיה אין לשלול מבני הזוג העובדים בעסק אחד זכות לחישוב נפרד כאשר הכנסתו של כל אחד מבני הזוג נובעת מפעילותו העצמאית.
ואולם, גם אם יעבור התיקון, עלול להיווצר עיוות, וזאת עקב הקביעה בהצעת החוק כי על מנת להינות מחישוב נפרד יצטרך כל אחד מבני הזוג לעבוד 36 שעות בשבוע. לדעתנו, לאור ניסיון העבר לא היה מקום לקבוע חזקה מספרית נוקשה בנושא, אלא לקבוע מבחן תלות מהותי ערכי.

אודות הכותב:
אברהם אלתר, עו"ד avi@altertax.co.il
הלנה בן ברוך, עו"ד
משרד דר' א. אלתר ושות' עורכי דין http://www.altertax.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il