מאמרים - שווי שימוש וניכוי הוצאות רכב - משנת המס 2008 הדפסה מאתר מאמרים

שווי שימוש וניכוי הוצאות רכב - משנת המס 2008

נכתב על ידי הראל בן שמואל

[ הדפסת המאמר ]

1. העלאת סכומי שווי שימוש ברכב
ביום 31/12/2007, אושר במסגרת חוק ההסדרים העלאת סכומי שווי שימוש ברכב.
סכומי שווי השימוש ברכב יועלו בהדרגה עד לשנת 2010.
להלן טבלת הסכומים לזקיפת שווי לשנים 2008-2010:
קבוצת רכב זקיפת שווי בשכר - שקל חדש
שנת 2008 שנת 2009 שנת 2010
1 1,420 1,580 1,920
2 1,570 1,730 2,090
3 2,160 2,450 2,800
4 2,640 2,980 3,380
5 3,680 4,130 4,680
6 4,720 5,320 6,050
7 5,980 6,790 7,760
אופנוע260L3 500 750

2. ניכוי הוצאות רכב
ביום 31/12/2007 פורסם תיקון לתקנות הרכב אשר נכנס לתוקפו החל מים 1 בינואר, 2008.
במסגרת התיקון בוטלה נוסחת ה- 9,900 ק"מ ונקבעה הוראה כי בגין רכב צמוד כל ההוצאות יוכרו במלואן. כמובן שבגין רכב צמוד, נדרש לזקוף שווי בשכר לעובד כאמור בסעיף 1.
אם עד לסוף שנת המס 2007 הותרו בניכוי הוצאות הרכב כתלות במספר הקילומטרים שנסענו (ולא פחות מ-25% מסך כל ההוצאות) הרי שהחל משנת המס 2008 יותרו בניכוי, הוצאות הרכב לפי אחד משני המסלולים הבאים, הגבוה מבניהם:
1. 45% מסך כל הוצאות הרכב.
2. סך כל הוצאות הרכב בניכוי סכום שווי השימוש השנתי שהיה נזקף לעובד שכיר במשכורתו (לפי טבלאות מס הכנסה - ראה לעיל).
בנוסף נקבע, כי החל משנת 2008, נכלל גם אופנוע מסוג L3 ברשימת כלי הרכב בגינם נדרש לזקוף שווי.
לגבי אופנוע כאמור, יותרו בניכוי ההוצאות, לפי בחירת אחד משני המסלולים לעיל אולם, בהתייחס למסלול "1", במקום שיעור של 45% נקבע שיעור בגובה 25%.

סייגים
עוד נקבע במסגרת התיקון, כי "רכב תפעולי" ממועט מהגדרת "רכב" ובגינו, מחד לא נדרש זקיפת שווי ומאידך, כל ההוצאות יותרו בניכוי.
(במאמר מוסגר, נזכיר כי ההוראות זהות לגבי רכב שמשקלו הכולל המותר מעבר ל-3,500 ק"ג.)
רכב תפעולי הינו רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה אחד מאלה:
1. הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, בתשכ"א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד
2. רכב שאינו עומד לרשות עובד מסוים, משמש לצורכי העסק בלבד ואינו יוצא מתחומו בתום שעות העבודה (מקום העסק לא יוכל להיחשב כמקום מגוריו של בעל העסק).
האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס נתונים מתומצתים וחלקיים.
אין בידי הכותבים בכדי לשאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור.
כתב וערך: הראל בן שמואל, יועץ מס ומנהל מחלקת מיסים ממשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ.

אודות הכותב:
הראל בן שמואל יועץ מס- מנהל מחלקת מיסים ממשרד ה.ב. חוסן פתרונות מיסוי וחשבונאות בע"מ

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il