מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

 האצלת סמכויות ושיקול דעת פקיד השומה בימי הקורונה


בישראל  כמו גם בעולם כולו  אנו חווים נסיון לקיים שגרה בצל משבר הקורונה מזה תקופה ארוכה, הצעדים הננקטים למיגור התפשטות הנגיף העלו חרס וגרמו לנזק בלתי הפיך מבחינה חברתית וכלכלית.


עסקים נסגרו, עובדים פוטרו או הוצאו לחל"ת, תנועה הוגבלה  ועוד. צעדים אלו הובילו לאי וודאות כלכלית, גידול במדד העוני,  אם לא נאמר קריסה.


שילוב כל הצעדים שננקטו על ידי הממשלה, אילצו בכירים וזוטרים כאחד להחליט החלטות חד צדדיות  עם וללא סמכות,  תוך שהם מפעילים שיקול דעת לפי מיטב הבנתם ושפיטתם.


העיקרון המרכזי בנושא סמכות הרשות המנהלית, הוא האם הרשות פועלת בגדר הסמכויות שהוענקו לה בדין. הרשות מנועה מלעשות פעולות שלא הוסמכה לעשותן בחוק או מכוחו. ובהפעלת סמכות  נכללת החובה להפעיל את שיקול-הדעת, להכין תשתית עובדתית ראויה ולשקול שיקולים ענייניים.


הרשות מבקשת  לעצמה, בדרך הטבע, עוד ועוד סמכויות, וכפועל יוצא מכך מרשה לעצמה לפנות בעוד  ועוד בקשות ודרישות,  כדי שתוכל כביכול  למלא כראוי את המשימה המוטלת עליה .


המשפט הטבעי מבית מדרשו של אריסטו. גורס כי האדם הוא יצור חברתי הזקוק למערכת כללים לניהול מערכת היחסים בין הפרטים.  אולם, במקרה שמתברר על פי התבונה שהחוק החטיא את מטרתו, יש להעדיף את החוק הטבעי ולדחות את החוק הכתוב מפניו.


הראי"ה קוק (שו"ת אורח משפט חו"מ א) כתב:


שאם יראו שהדין הוא נגד היושר השכלי לפי מצב הענין, שאז כיון שיש בידם לעשות פשרה, יש מצוה דצדק צדק תרדוף בין לדין בין לפשרה.


ישנם מקרים שבהם היושר מנוגד לדין, והפתרון הנכון באותם מקרים הוא להכריע לפנים משורת הדין, לנהוג  בדרך  המבוססת על צדק אנושי, תוך הפעלת  שיקול דעת שיבחן כל מקרה גופו, ויבטיח איזון הוגן וצודק בין האינטרסים המנוגדים של הצדדים.


שיקול דעת שיפעל ברוח השעה והמצב השורר , אשר בלית ברירה שינה את סדרי העדיפויות והמוסכמות במדינה ובחברה,  שיקול דעת המביא להחלטה המאזנת בין החובה לבין הנזק שיגרם לאוצר בשל אי קיום החובה.  ובסופו של יום לקבל החלטה ראויה והולמת  המטיבה עם כולם.


פקידי השומה על עובדיהם המתנהלים במתכונת מצומצמת, כפוף להחלטות הממשלה, מתמודדים בנוסף לעבודתם השגרתית, מאז התפשטות הנגיף אל מול כמות אדירה של דוחות ודרישות לתשלום מענקים לאזרחים הטוענים לנזק. אישרו אורכות גורפות להגשת הדוחות, אושרה דחייה לתשלומי המיסים השוטפים, ועוד.


יחד עם זאת, בבחינת מכלול ההחלטות שניתנו על ידי פקידי השומה אנו למדים כי לא קיימת אחידות בהחלטות במקרים הזהים בתכליתם,  בבג"ץ "ר.מ.י"  בית המשפט העליון הדגיש את החובה של רשות מנהלית לנוהג באופן עקבי בקבלת החלטות דומות, במקרים דומים – "שוויון מהותי".


החלטות ברוח השעה המתקבלות על ידי פקידי השומה בימים קשיים אלו, מצביעים  על שוני מהותי מקצה לקצה בהחלטות , חלקן של ההחלטות מתקבלות תוך הזדהות והבנה למצב השורר וחלקן האחר מלמד ניתוק מוחלט של נותן ההחלטה מהמציאות הקיימת.


בימים אלו אנו ערים לדרישת פקיד השומה להמצאת מסמכים ונתונים, דרישה המחייבת שעות רבות של הכנה,  בעקבות מהלך מרוכז המתנהל על ידי היחידה הארצית לשומה, ביקורת ניכויים, במטרה לחייב בהפרשי שווי לעסקים לגביהם קיים חשד כי ניהלו יומן רכב ממוחשב לצורך זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד לעובדים, ביקורת שבאה בעקבות שני פסקי דין שאוחדו (ע"א 4096/18,  חכם את אור-זך עורכי דין ע"א 7550/18  אור חי הנדסה בע"מ, ניתן ביום 23.5.2019 . פסק דין שתחולתו מוטלת בספק לגבי שנים קודמות שבחלקן התיישנו. מהלך שהחל כשנה  לאחר מתן פסק הדין, בימים קשים תוך התעלומות טוטאלית ממגיפת הקורונה והשלכותיה.


מנגד מהחלטה שניתנה ביום 1.9.2020 בבית הדין האזורי לעבודה ב"ל 19447-06-17, א. טירר חברת עורכי דין נ' המוסד לביטוח לאומי,  עולה כי פקיד השומה נהג לפנים משורת הדין במקרה דומה בתכלית, והגיע להסכם לפיו הוצאות הרכב שנרשמו בספרי החשבון של חברה לא הוכרו כהוצאה, וראו בהם בהסכמה כמשיכות דיבידנדים לבעלי המניות.


שני מקרים הזהים בתכלית ושונים בדרך הטיפול שננקט משקולים השמורים עם הצדדים לסיום המחלוקת, והשאלות המתבקשות:
    • האם תצמח תועלת למשרדי השומה  בפרט ולאוצר בכלל, מהדרישות הבלתי פוסקות בימים טרופים אלו תוך התעלמות מהמצב הסבוך והקשה השורר במדינה, ומהנזקים אותם  ספגו העסקים ושחלקם עדיין לא ניתנים לכימות.

    • האם לא שקל פקיד השומה להציע לחברות לגביהם כביכול קיים חשד כי, ניהלו יומן רכב ממוחשב לצורך זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד לעובדים , תחילה לאמץ את הסיכום שהונהג בהסכם הפשרה בפרשת א. טירר בטרם פניה ברישות להמצאת מסמכים ונתונים כאמור לעיל.

    • האם זה אינו הזמן שפקידי השומה יחלו לבחון את הצורך והתועלת הנצמחת מההחלטה, תוך שימת לב לעובדה כי מנגד התועלת הטמונה בשיקולי צדק יש נזק צפוי. ולשנות את סדרי העדיפויות ולהתנהל בתקופה קשה זו כשותפים לעסקים והפעם שותפים גם להפסדים.

עיון בפקודת מס הכנסה מלמד כי לפקיד השומה הוענקו סמכויות רחבות וכמעט שבלתי מוגבלות. הינו שיקול דעתו של פקיד השומה אינו מוגבל אך ורק לפעולות טכניות בלבד. ועל כן ראוי ומומלץ כי בימים קשיים אלו, ינהגו מקבלי ההחלטות בסבלנות וסובלנות, ישקלו את הנתונים באופן ערכי ומקצועי וימנעו מקבלת החלטות כלשהן אשר יש חשש שתגרומנה נזק בלתי הפיך או אפילו רק תוסיף קשיים לעסקים המתמודדים עם קשיים בפעילות ואי ודאות ולצורך כך להפעיל את מיטב שיקול הדעת  המסור לידיהן ולשקול בחיוב כל פניה רק לאחר שקלול כל הנתונים, עלות מול תועלת והנזק העלול להיגרם לאוצר אם בכלל אל מול אישור הבקשה .


 

אודות הכותב:

תופיק מזאוי, רואה חשבון ועורך דין

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il