מאמרים - הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד הדפסה מאתר מאמרים

הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

לחברה יש עובד שכיר, שהיא מעוניינת כי הוא יעבוד בעבורה שעות מרובות. עובד זה מתגורר במרחק, שמעל 100 קילומטר ממקום העבודה. כשמתעורר הצורך, מדי פעם, למנוע מן העובד את שעות הנסיעה הלוך ושוב, מביתו אל מקום העבודה ובחזרה, משלמת החברה בעבור לינתו במלון, הנמצא ליד מקום העבודה.

מודגש בזה, כי מדובר כאן רק בהוצאות לינה.

השאלות:

1. האם מדובר כאן בהוצאה של החברה, שאינה מהווה הכנסה אצל השכיר; כלומר: זו הוצאה ל"נוחות המעביד" ?

2. אם התשובה על שאלה 1 לעיל היא שלילית - האם יכול העובד לשלם הוצאה זו מכיסו ולהגיש בתום השנה דוח לרשות המסים בישראל, שבו הוא יקזז הוצאה זו מהכנסתו כשכיר החייבת במס ?יניב גבריאל משיב:

כשם שבוחנים כל "טובת הנאה", כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"], כן יש לבחון את הוצאות הדיור, אם הן ניתנו לעובד במסגרת תפקידו ולצורך ייצור הכנסת המעביד.

אם הוצאות הדיור, שהובאו בפניית השואל, ניתנו לעובד במסגרת תפקידו ולצורך ייצור הכנסת המעביד - הרי ההוצאות הללו נחשבות להוצאה אשר ייעודה "נוחות המעביד".

כפועל יוצא מכך, הוצאה שהיא לצורך "נוחות המעביד" אינה "טובת הנאה" הנחשבת כהכנסת עבודה, כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה; ולפיכך אינה חייבת במס, כשהיא בידי העובד.

בפסק הדין בעקבות ערעור, שהוגש בעניין "דופלי"(*), נידונה, בין השאר, שאלת נחיצותה של הוצאה לשכירת חדר לייצור הכנסת המעביד.

בדיון בפסק הדין הועלו דברים אלה:

· עובדת החברה, אשר עסקה בהכנת סרטוטים בעבור המעביד שלה, קיבלה מאת המעביד חדר לצורך מגוריה ולצורך ביצוע הסרטוטים בעבור המעביד.

· מקום מגוריה היה בחיפה, ולפי טענת המעביד היא הייתה חייבת לשהות בתל-אביב במשך 4 ימים מימות שבוע העבודה, ובחיפה - במשך 2 הימים הנותרים מימות שבוע העבודה.

· עוד טען המעביד, ששכירת החדר האמור חסכה שכירת חדר בבית מלון והוצאות נסיעה.

· בית המשפט קיבל את הערעור וקבע, כי ההנאה, שצמחה לעובדת משכירת החדר, הייתה מועטה ביותר, משום אלה: מגוריה בחדר בתל-אביב לא היו לשם הנאתה אלא לצורך עבודתה; וכן הנסיעות הממושכות מחיפה לתל-אביב ובחזרה היו פוגמות בכושר עבודתה.

· יוצא מכאן איפוא, כי שכירת החדר דלעיל הייתה ל"נוחות המעביד" ולא ל"טובת העובד".

סיכום

כאשר מילוי תפקידו של העובד מצריך לספק לו מקום לינה, הנוסף על מקום לינתו במקום מגוריו הקבוע - אין מקום לחייב את העובד לשלם מס על זאת.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il