מאמרים - התנאים לקבלת 35 אחוז פטור מקצבה הדפסה מאתר מאמרים

התנאים לקבלת 35 אחוז פטור מקצבה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

עובד כוחות הביטחון מקבל קצבת פרישה, שממנה %35 פטורים ממס.

העובד פתח עסק; ובשל כך, אינו מתאים להגדרת "גיל פרישה", שעל פי סעיף 9א(ב) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"].

בשנים 1996-1995, נקבעו הכנסותיו של העובד כשומות סופיות, אשר כללו הכנסות מקצבה של משרד הביטחון והכנסה "אפס" מעסק.

בנסיבות אלה (הכנסה מעסק - אפס, בשומות סופיות כאמור לעיל), אין לעובד הכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה; ולכן הוא יהיה זכאי לפטור ממס שיעור %35 מהקצבה.

הכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה משמעותה ההכנסה החייבת מעסק, אשר עליה יהיה משולם מס הכנסה, ואשר אליה מפנה סעיף 9א(א) לפקודה שבו אנו דנים.

השאלה היא:

האם הכנסה מעסק בשיעור "אפס" תשלול מבעלי העסק את הזכות לפטור האמור ממס, כמתואר לעיל ?


יניב גבריאל משיב:

ככלל - הפטור ממס לקצבה הוא בשיעור %35 מהקצבה, אך לא יותר מ-%35 מתקרת "הקצבה המזכה"(1).

קצבה, המשולמת שלא לפי חוק או שלא לפי הסכם קיבוצי, תזכה את מקבלה בפטור ממס של %35 מהקצבה, אך לא יותר מ-%35 מתקרת "הקצבה המזכה" או מסכום מינימלי לחודש, כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד, לפי הנמוך שביניהם(1).

קצבה - המשולמת, או ממעביד לשעבר, או מקופת גמל, או מקרן פנסיה - תזכה את מקבלה בפטור ממס, בתנאי שהוא הגיע ל"גיל פרישה" במצבים אלה(1):

א. כאשר מלאו 60 שנה לגבר, או 25 שנה לאישה.

ב. כאשר חלפו 30 שנים לגבר, או 25 שנים לאישה, מהשנה הראשונה שבעבורה משולמת הקצבה.

או,

ג. כאשר הקצבה משולמת לפי דין.

או,

ד. כאשר העובד פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בשיעור של %75, או בשיעור שלמעלה מזה, שנקבעה לפי החוקים הרלוונטיים.

ה. במצב ב' ובמצב ג' דלעיל, יינתן הפטור ממס רק בתנאי שאין לנישום הכנסה נוספת: או מעסק, או ממשלח-יד, או מעבודה (אם הנישום נמנה על פורשי שירות הביטחון, יראו אותו כי הגיע ל"גיל פרישה" גם אם יש לו הכנסה נוספת: או מעסק, או ממשלח-יד, או מעבודה, בשנת המס שבה פרש ובשנת המס שלאחריה).

בפניית השואל, תנאי "גיל פרישה"(1), אינו בצריך עיון; שכן, הוא אינו מתקיים.

לענייננו - הדבר, שהוא אומנם ואכן בצריך עיון, הוא השאלה: מהי אותה "הכנסה", לעניין הפקודה, שבשלה יינתן פטור ממס (?)

את התשובה על השאלה הזו השיב בעקיפין בית המשפט. שם נקבע, כי הזכות לפטור ממס תהא קודמת לזכות לקזז הפסדים משנים קודמות(2) (וזאת, חרף העובדה שבהגדרת "הכנסה חייבת" שבפקודה(3) מופיעה המילה "קיזוזים" לפני המילה "פטורים").

כפועל יוצא מכך - הזכות לפטור ממס תהא על הכנסת הנישום, לאחר שנוכו ממנה כל ההוצאות שהוצאו לשם ייצור ההכנסה, ובטרם נוצלה הזכות לקיזוז הפסדים משנים קודמות(4).

לטעמי: כאשר סכום "הכנסה" מעסק הוא "אפס", בשל פער שלילי במקור ההכנסה (קרי: "הפסד" הנובע מעודף הוצאות, שהוציא הנישום בייצור הכנסתו, על הכנסות) - לא יוכל הנישום לטעון להיעדר "הכנסה" מעסק, ובאותה עת עצמה, לבקש לנצל את הזכות לפטור ממס בשל אותה "הכנסה" (שנעדרת כאמור).

הפניות המשיב:

1) סעיף 9א ו9-ב ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"].

2) ראה פסק דין עמ"ה 39/89, הלוי נגד פקיד שומה (פד"א י"ח 72).

3) סעיף 1 לפקודה.

4) סעיף 28(ג) לפקודה.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il