מאמרים - חישוב דמי הביטוח הלאומי לבעלת מקורות הכנסה אחדים הדפסה מאתר מאמרים

חישוב דמי הביטוח הלאומי לבעלת מקורות הכנסה אחדים

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

אלה היו הכנסותיו של נישומה, שהיא אישה נשואה, בשנת המס 2000:

א. בשנה זו - היא עבדה 10 שעות בשבוע, והיא הרוויחה בה - 22,000 ש"ח.

ב. בשנה זו - באחד מחודשי השנה (מארס 2000) היא עבדה כשכירה, ושכרה בעבור עבודתה בחודש עבודתה זה היה 1,400 ש"ח. לשכר זה, שהיא קיבלה, נתלווה "תלוש משכורת".

ג. בשנה זו - היא קיבלה קצבה.

השאלות הן:

1. האם על הכנסתה של אישה זו, כעצמאית, היא צריכה לשלם דמי ביטוח ?

2. איך מתבצע החישוב בתחום זה ?


יניב גבריאל משיב:

חוק הביטוח הלאומי מגדיר "עובד עצמאי" כמי שעסק במשלח-ידו (שלא כשכיר) והתקיים בו אחד מהתנאים האלה(1):

התנאי הראשון

הוא עסק במשלח-ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.

התנאי השני

הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח-ידו לא פחתה מסכום השווה ל-%50 מהשכר הממוצע במשק (%50 מן השכר הממוצע במשק בשנת המס 2000: 3,174 ש"ח לחודש).

התנאי השלישי

הוא עסק במשלח-ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח-ידו לא פחתה מ-%15 מהשכר הממוצע במשק (%15 מן השכר הממוצע במשק בשנת המס 2000: 952 ש"ח לחודש).

--------------------------------

על-פי הנתונים שבפניית השואלים - אין המבוטחת תואמת את הגדרת "עובד עצמאי" האמורה, מהטעמים דלהלן:

- לא התקיים בה התנאי הראשון - שכן, היא עסקה במשלח-ידה פחות מ-20 שעות בשבוע בממוצע.

- לא התקיים בה התנאי השני - שכן, הכנסתה ממשלח-ידה הייתה פחותה מ3,174 ש"ח לחודש בממוצע.

- לא התקיים בה התנאי השלישי - שכן, היא עסקה במשלח-ידה פחות מ-12 שעות בשבוע בממוצע (וזאת, על-אף העובדה, שהכנסתה ממשלח-ידה עלתה על 952 ש"ח לחודש בממוצע).

--------------------------------

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - לא תחויב בדמי ביטוח הכנסתה של האישה הנשואה, כנישומה עצמאית, בשנת המס 2000.

מודגש בזה, כי לעניין האמור כאן, הכנסתה של אישה זו מפנסיה - אינה מובאת בחשבון(2).

הערות המשיב:

(1) סעיף 1 ל"חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995".

(2) תקנה 15 ל"תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות לתשלום דמי-ביטוח), התשל"א-1971".

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il