מאמרים - מיסוי מענק שמקבל אדם מקרנות של מרכז קליטה הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי מענק שמקבל אדם מקרנות של מרכז קליטה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

נישום - הוא מדען, דוקטור בהנדסה. הנישום עובד גם כנגר עצמאי אך ללא עובדים.

על סמך מחזור, המדווח למרכז הקליטה פעם ב-4 חודשים - מזכה מרכז הקליטה את הנישום במענק מ"קרן שפירא".

על פי אישור שקיבל הנישום: פטור המענק מתשלום מס ערך מוסף.

השאלה היא: האם המענק האמור פטור מתשלום מס הכנסה בשלו ?


יניב גבריאל משיב:

מהיבטי מס ערך מוסף

ככלל: כל תרומה, תמיכה או סיוע אחר [להלן - "תקבולים"], אשר קיבל עוסק - ייחשבו, לעניין "חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975" [להלן - "חוק מע"מ"], כחלק ממחיר עסקאותיו; ולפיכך - הם יהיו חייבים בתשלום מע"מ(1).

עם זאת: תרומה, תמיכה או סיוע אחר [להלן - "תקבולים"], אשר קיבל עוסק, במישרין מתקציב המדינה, למטרות שהוגדרו מראש - לא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; ולפיכך - הם יהיו פטורים מתשלום מע"מ (מענק לקליטת מדען, בפרוייקט של מחקר ופיתוח, שאישר מרכז הקליטה, בא בגדרי הפטור הזה)(2).

מהיבטי מס הכנסה

השתכרות מנגרות, או רווח המופק מנגרות, הם הכנסה מעסק (או ממשלח-יד), אשר חייבת במס לעניין "פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"](3).

מודגש בזה, כי אין ה?כ?ר?ח? לגזור גזירה שווה (ואפילו לא מכוח ההיקש) בין הוראות חוק מע"מ לבין הוראות הפקודה. כפועל יוצא מכך: ייתכן, כי הכנסה מסוימת: מחד - היא תהיה פטורה ממס לפי הוראות חוק מע"מ, ומאידך - היא תהיה חייבת במס לפי הוראות הפקודה.

הפניות הכותב:

(1) סעיף 12 לחוק מע"מ.

(2) תקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

(3) סעיף 2(1) לפקודה.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il