מאמרים - מיסוי דמי נסיעות למרצים, מתנדבים ועובדים שנוסעים בתפקיד הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי דמי נסיעות למרצים, מתנדבים ועובדים שנוסעים בתפקיד

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

להלן - מובאות שאלות הקשורות לדמי נסיעות המשולמים ע"י האוניברסיטה.

1. "קצובת נסיעות", שמקבל עובד האוניברסיטה, היא שכר לכל דבר ועניין, והיא מופיעה בתלוש השכר. השאלה: האם נכון הדבר ?

2. מרצה-אורח בא לאוניברסיטה למתן הרצאה אחת ויחידה; והתשלום, שמשלמת לו האוניברסיטה על הוצאות הנסיעה שלו, הכרוכות בבואו להרצות ובלכתו אחר הרצאתו, הוא חלק משכר הרצאתו. השאלה: האם נכון הדבר ?

3. מרצה או אורח מופיע באוניברסיטה, ואינו מקבל תמורה על זאת; אך הוא מבקש, שתשלם לו האוניברסיטה את הוצאות נסיעתו (הלוך ושוב) הכרוכה בעניינו זה. השאלה: מה דינן של הוצאות נסיעה אלה ?

4. מועסקים אצלנו, דרך קבע, מתנדבים בעיסוקים אחדים. "מתנדבים" - כתיאורם זה: אינם מקבלים שכר על העסקתם. אנו מבקשים לשלם להם את הוצאות נסיעתם מביתם אל מקום עיסוקם וממנו אל ביתם. השאלה: מה דינן של הוצאות הנסיעה הללו של המתנדבים ?

5. עובדים משלנו נוסעים בזמן עבודתם במסגרת תפקידם [למשל: נסיעה אל בית המכס לצורך ביול חוזים; נסיעה אל פורום נשיאי האוניברסיטה; וכו']. השאלה: האם נכון הוא, כי הוצאות על נסיעות אלה הן הוצאות בייצור הכנסה והן מהוות "הוצאה מוכרת" של האוניברסיטה ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואלים מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

-------------------------------------

ככלל - סעיף 2(2) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"] קובע את הכינוי "הכנסת עבודה", בין היתר, להכנסות אלה:

"השתכרות או רווח מעבודה: כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; ... אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה;...".

[ההדגשה שלי - י' ג']


כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - כל סכום שמקבל עובד, בתור עובד, ובכללו: קצובת נסיעות, הוא בבחינת "הכנסת עבודה".

-----------------------------------------

עם זאת: סכומים, אשר שולמו לעובד, שאת התועלת העיקרית מהם מפיק המעביד, אינם נחשבים להכנסת עבודתו של העובד לפי סעיף 2(2) לפקודה (כגון סכומים למטרה אלה: אש"ל; נסיעות לחוץ לארץ; שיחות טלפון ממקום המגורים; רכישת בגדי עבודה; השתלמויות מקצועיות; לינה; שכירת דירה באזור פיתוח), וינהג המעביד בעניינם בכפיפות לכללים ולהוראות שבתקנות, לפי אחת מהחלופות האלה:

חלופה א':

התשלומים לא יחויבו במס כלל.

חלופה ב':

מחד - התשלומים יחויבו במס במלואם; ומאידך - התשלומים יותרו לעובד כהוצאה, במלואם.

------------------------------------

מינואר 2001 ואילך: עובד, שהוגדר "תושב חוץ זכאי", ששהותו בישראל או באזור והעסקתו מותרות על פי דין, ושאינו "מומחה חוץ" - זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, מהחודש הראשון לעבודתו בישראל.

כפועל יוצא מכך, הוחלט - שכל החזר של הוצאות, וביניהן קצובת נסיעות, יהיו חייבות מס(*).

(*) הפניות המשיב:
א. מכתב מס' 1629201, שפירסה המחלקה לניכויים שבנציבות מס הכנסה ביום 21.1.2001.

ב. חוזר מס הכנסה מס' 5/2001 - [ניכויים, משפטית], מיום 8 במאי 2001.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il