מאמרים - תקבולים לשכיר, מהמוסד לביטוח לאומי, הם בבחינת ''הכנסת עבודה'' הדפסה מאתר מאמרים

תקבולים לשכיר, מהמוסד לביטוח לאומי, הם בבחינת ''הכנסת עבודה''

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד השכיר - בעיתים הדרושות - דמי לידה, או דמי פגיעה בשל תאונת עבודה. מעובדה זו עולה, כי בכך נוצרת לעובד הכנסת עבודה ממקור נוסף.

המוסד לביטוח לאומי שולח לעובד מסמך - בהקשר האמור - ובו מובאים הן הברוטו, הן ניכוי מס ההכנסה והן דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות.

השאלה היא:

האם, בשובו של העובד לעבודתו, חייב המעביד, בעת חישובו את השכר ואת הניכויים, להביא בחשבון את נתוני ההכנסה המסוימים [כסוגי התשלומים המאוזכרים, כדוגמה, דלעיל], שקיבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי, בהקשרה של תקופת היעדרו מן העבודה, תוך התחשבות כמובן במס הכנסה שנוכה ?

הערת השואל [כנספח לשאלה]: העניין המועלה בשאלה עוד מחריף, כאשר מתברר שהעובד קיבל מהמוסד לביטוח לאומי סכום-נטו ביתר, בשל ניכוי מס, שהוא קטן מהמתחייב.


יניב גבריאל משיב:

עמדת המחלקה הארצית לניכויים שבנציבות מס הכנסה, היא: תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי (כגון: דמי לידה, תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה וכיוצ"ב), המשולמים לשכיר, הם בבחינת "הכנסת עבודה" לפי סעיף 2(2) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"](1).

העמדה הזו נסמכת, בין השאר, על הוראות סעיף 3(א) לפקודה, המורה כי דין תקבול המהווה תחליף למקור הכנסה - כדין מקור ההכנסה עצמו. כלומר: התקבולים דלעיל, המהווים תחליף ל"הכנסת עבודה", הם בבחינת "הכנסת עבודה" לפי סעיף 2(2) לפקודה.

כפועל יוצא מכך - כדי לשמור על חישוב מס מצטבר לעובד כאמור, יש להוסיף את התקבולים דלעיל, לצורך חישוב המס, למשכורתו של העובד.

לטעמי: לנוכח פסיקת בתי המשפט - נראה, כי אפשר להגיע לכלל מסקנה, כי תקבולים כאמור, מהמוסד לביטוח לאומי, אינם בבחינת "הכנסת עבודה" לעניין הפקודה(2).

סעיף 6 לפקודה קבע את הכלל:

"המס לכל שנת מס יוטל על הכנסתו החייבת של אדם באותה שנה".

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - כדי לשמור על חישוב מס מצטבר לעובד, על המעביד לפעול לפי אחת מהחלופות דלהלן:

חלופה א':

לאחר שהוזנו למערכת השכר הנתונים החסרים - ובכללם: l ס"כ המשכורת ברוטו, ששילם המוסד לביטוח לאומי לעובד; l ס"כ מס ההכנסה, שניכה המוסד לביטוח לאומי מהעובד - ינוכה מהכנסת העובד מס הכנסה לפי שיעור המס השולי שלו.

חלופה ב':

ינוכה מהכנסת העובד מס הכנסה בשיעור %50 (עד לקבלת אישור מפקיד השומה).

הפניות המשיב:
(1) ראה: חלק ב', עמוד 26.6, ב"קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה" [ה"חבק"]; וכן מכתב ח/579 מיום 25.1.1996, שפירסמה המחלקה הארצית לניכויים שבנציבות מס הכנסה.

(2) l פסק דין ע"א 434/83, פקיד שומה נגד "סולל בונה בע"מ" (פד"א י"ג, 7); פסק דין ע"א 239/85, המועצה לענף הלול נגד פקיד שומה (פד"א י"ד, 195).

- דעה שונה מזו: ראה בפסק דין שנפסק קודם לכן - פסק דין ע"א 30/73, רוט נגד פקיד שומה (פד"א ו' 201).

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il