מאמרים - היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא ''עובד עצמאי'' הדפסה מאתר מאמרים

היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא ''עובד עצמאי''

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

נער שהוא "עובד עצמאי", עובד במוסיקה, בתקליטים.

השאלות הן:

1. האם הנער הזה צריך לתת קבלה על הכסף שהוא מקבל על השירות שהוא נותן ?

2. מה מצוי בחוק בעניין "ביטוח צד שלישי", הכרוך בעיסוקי הנער האמור ?

3. מה מצוי בחוק בעניין ביטוח גורמים זרים, הכרוכים בעיסוקי הנער האמור ?


יניב גבריאל משיב:

מודגש בזה, כי התשובה, כאן, היא בכפיפות להנחות דלהלן:


  •  ההכנסה היא לפי סעיף 2(1) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" ("עסק ומשלח-יד").
  •  בעל ההכנסה תואם את הגדרת "עוסק זעיר" לפי סעיף 31(3) ל"חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976" [להלן - "חוק מע"מ"]:
  "עסקאות של עוסק זעיר שמחזור העסקאות שלו הוא פחות מ59,100 ש"ח [בשנת 2000] ...".
  •  בעל ההכנסה אינו נמנה על אחת מהקבוצות, המנויות בתקנה 13 ל"תקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976(1).
  •  הנער הוא תושב ישראל, שטרם מלאו לו 18 שנים.

-----------------------------

היבטי מס הכנסה

מערכת החשבונות, שחייב הנער לנהל, תכלול לפחות את אלה(2):


  •  שוברי קבלה [שוברי קבלה ייערכו לכל תקבול בנפרד, ורישום התקבול ייערך מיד עם קבלתו(3)]; או, ספר פדיון יומי [סכום כל תקבול יירשם בנפרד, וסיכום סך כל התקבולים יחושב ויירשם באותו יום או למוחרתו בבוקר(4)].
  •  תיק תיעוד חוץ.

היבטי מס ערך מוסף

לפי חוק מע"מ - "עוסק זעיר", בדומה ל"עוסק מורשה", חייב להוציא חשבונית עסקה על כל עסקה שביצע; וזאת, גם אם העסקה פטורה ממס. מאידך, אין העוסק רשאי להוציא חשבונית-מס(5).

היבטי ביטוח לאומי

ככלל - תושב ישראל, שטרם מלאו לו 18 שנים (למעט: אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה), אינו חייב לשלם דמי ביטוח לאומי(6).

הפניות המשיב:

(1) ראה הוראת פרשנות 3/94, מדצמבר 1994, מטעם אגף המכס והמע"מ - "ידע למידע" 221, פברואר 1995, עמוד 208.

(2) סעיף 2א ל"הוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973" [להלן - "הוראות ניהול ספרים"].

(3) סעיפים 5 ו-17 להוראות ניהול ספרים.

(4) סעיף 6 להוראות ניהול ספרים.

(5) סעיפים 45 ו-47 לחוק מע"מ

(6) ראה "חוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995".

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il