מאמרים - גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי הדפסה מאתר מאמרים

גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

בחישוב הוצאות עודפות בגין רכבים - בסוף שנה - שווי הרכב שנזקף לטובת העובד הוא הוצאה מוכרת; ולפיכך, מסך ההוצאות שאינן מוכרות מפתיחים את שווי הרכב, כדי לקבל את ההוצאות שאינן מוכרות.

השאלה היא:

האם אפשר לחבר את סך "שווי הרכב" של כל הרכבים, אשר ב"צי הרכבים",  ולהפחית סכום זה מסך ההוצאות שאינן מוכרות, או שכל רכב עומד בפני עצמו; ולפיכך [אם כל רכב עומד בפני עצמו] - יש להפחית מההוצאות שאינן מוכרות בגין הרכב המסוים בלבד את שווי הרכב של אותו רכב (בשיטה זו, ייתכן שהחברה יוצאת ניזוקה לעומת השיטה שבה מובא בחשבון כל הצי באורח כוללני) ?


יניב גבריאל משיב:

ככלל - רכב, שהועמד לרשות העובד, מאפשר למעביד לנכות, בין היתר, את הסכום שנקבע כהכנסה בידי העובד [להלן - "שווי שימוש ברכב"], בכפיפות למספר הקילומטרים (ק"מ) שנסע הרכב, בשנת המס, כלהלן:


    •  כאשר מספר הק"מ השנתי נמוך מ-9,900 ק"מ - אפשר לנכות כהוצאה את סכום שווי השימוש ברכב, או את %25 מהוצאות הרכב, לפי הגבוה שבהם(1).
    •  כאשר מספר הק"מ השנתי גבוה מ9,900 ק"מ, אך נמוך מ13,200 ק"מ - אפשר לנכות כהוצאה, נוסף על סכום שווי השימוש ברכב, גם את %25 מהוצאות הרכב(2).
    •  כאשר מספר הק"מ השנתי גבוה מ13,200 ק"מ - אפשר לנכות כהוצאה, נוסף על סכום שווי השימוש ברכב, גם את סכום הוצאות הרכב, כשהוא מוכפל במספר הק"מ השנתי העולה על 9,900 ק"מ ומחולק במספר הק"מ השנתי(2).

מודגש בזה, כי כאשר שימש הרכב בייצור הכנסה בחלק משנת המס, אפשר לנכות כהוצאה את הסכומים דלעיל, בכפיפות לתקופת השימוש ברכב; והכול - עד לסך הוצאות הרכב שהוצאו בפועל(2).

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - אי אפשר "לחבר את סך שווי הרכב של כל הרכבים אשר ב'צי הרכבים' ולהפחית סכום זה מסך ההוצאות שאינן מוכרות"; וזאת, משום שסכום שווי השימוש ברכב, ניתן לניכוי בכפיפות לנתוני הק"מ השנתי של אותו רכב ולא בכפיפות לנתוני המספר השנתי של הק"מ של כל הרכבים.

הפניות המשיב:

(1) ראה פיסקה מס' 18 שבחוזר מס הכנסה מס' 10/1995, שם נאמרו, בין היתר, הדברים האלה: "למרות שלא נקבע מפורשות בתקנות, כוונת המחוקק היא, כי באותם מקרים שהניכוי בשיעור %25 מההוצאה עולה על שווי השימוש שחויב במס אצל העובד, יותר בניכוי, נוסף לשווי השימוש, גם החלק העודף עליו כאמור, עד לתקרה של %25 מההוצאה בפועל, גם כאשר הרכב נסע לא יותר מ9,900 ק"מ בשנה".

(2) תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il