מאמרים - מיסוי נישום בעל שלושה מקורות הכנסה הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי נישום בעל שלושה מקורות הכנסה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

לנישומה, שגילה מעל ל-60 שנה, יש שלושה מקורות הכנסה - כדלקמן:

מקור הכנסה א':
הכנסה משכר דירה שלא למגורים. מהכנסה זו מנוכה מס במקור.

מקור הכנסה ב':
קצבת פנסיה ממקום עבודה ממשלתי, אשר 35% ממנה פטורים ממס; וזאת, כמובן, עד תקרת הפטור.

מקור הכנסה ג':
קצבת שאירים ממקום עבודת בעלה ז"ל; אשר עוברת את תקרת הפטור ממס, כאמור בסעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה; ואשר המשלם את הקצבה הזו, שהוא גוף ממשלתי, אינו מנכה מס במקור מן היתרה, העוברת את תקרת הפטור ממס.

השאלות הן:

1. האם יש לצרף את יתרת קצבת השאירים, העוברת את תקרת הפטור ממס, לסך הכנסותיה האחרות של הנישומה ולחשב מזה מס ?

2. או, אולי, אותה יתרת קצבת השאירים, העוברת את תקרת הפטור ממס, זכאית לחישוב נפרד בתוספת זכויות, כגון נקודות זיכוי וכדו' ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואל מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

-------------------------

אופן המיסוי של ההכנסות תלוי בסוג ההכנסה; ולהלן סוגי ההכנסות ואופן המיסוי של כל סוג הכנסה:

הכנסה מקצבת שאירים -

הכנסה מקצבת שאירים, אשר משולמת על פי חוק, או על פי הסכם קיבוצי, ושלא מהמוסד לביטוח לאומי, ושלא ממשרד הביטחון - פטורה ממס הכנסה עד לתקרת "הקצבה המזכה" [תקרת "הקצבה המזכה" בשנת המס 2000: 76,560 ש"ח](1).

החלק מן ההכנסה מקצבת השאירים, אשר עולה מעל לתקרת "הקצבה המזכה", חייב מס בשיעור התחלתי של %10.

הכנסה מקצבה ממעביד לשעבר, או מקופת גמל לקצבה -

הכנסה מקצבה ממעביד לשעבר, או מקופת גמל לקצבה, אשר משולמת על פי חוק, או על פי הסכם קיבוצי - %35 מהכנסה  זו פטורים ממס הכנסה, אך הסכום הפטור ממס כאן לא יעלה מעל ל-%35 מסך תקרת "הקצבה המזכה" [תקרת "הקצבה המזכה" בשנת המס 2000: 76,560 ש"ח](2).

החלק מן ההכנסה מקצבה ממעביד לשעבר או מקופת גמל לקצבה, אשר עולה מעל לסכום הפטור ממס הכנסה, חייב מס בשיעור התחלתי של %10.

הכנסה מהשכרת דירה -

הכנסה מהשכרת דירה - לאחר ניכוי ההוצאות בעדה, כגון: למיסים, לתיקונים, לפחת, להנהלת חשבונות, לשכר טרחה וכד' - היא הכנסה מרכוש, אשר חייבת מס הכנסה בשיעור התחלתי של %30(3).

אולם, הכנסה מרכוש, כאמור, אשר משויכת לאדם, שמלאו לו 60 שנה ומעלה - חייבת מס הכנסה בשיעור התחלתי של %10(4).

סיכום ההכנסות, חישוב "ההכנסה החייבת" ומציאת סך מס ההכנסה המגיע -

אותם החלקים מן ההכנסות שהובאו לעיל, אשר חובה לשלם עליהם מס הכנסה, מסוכמים לסכום אחד; ומסכום זה מופחתים הניכויים האישיים.

התוצאה, העולה כאן לאחר הפחתת הניכויים האישיים, היא "ההכנסה החייבת"; ומהכנסה חייבת זו מחושבים שיעורי המס.

מן המס, שעולה מן החישוב האמור כאן, מופחתים זיכויים מהמס ונקודות הזיכוי; והתוצאה המתקבלת היא סך מס ההכנסה המגיע מן הנישומה האמורה.

הערה:
ייתכן, שכל המס, או חלק ממנו, כבר שולם כמקדמות או כניכוי מס במקור.

הפניות המשיב:
אלה סעיפים מפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"] -

(1) סעיף 9(6ו) לפקודה.

(2) סעיף 9א לפקודה.

(3) סעיף 2(6) לפקודה.

(4) סעיף 121 לפקודה.

 

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il