מאמרים - פוליסות הוניות למנהלים - ההפרשות בעדן; משיכתן בידי בעליהן; ומיסויין הדפסה מאתר מאמרים

פוליסות הוניות למנהלים - ההפרשות בעדן; משיכתן בידי בעליהן; ומיסויין

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]


1. מבוטח סילק פוליסת מנהלים במאי 2000. הלה מבקש להחיל את הנספח ההוני על הכספים שהופרשו בשנת 2000, כדי שלא ינוכה המס על סך הפדיון. האם אפשר למלא את בקשת המבוטח ?

2. האם בפוליסות הוניות, למנהלים, אפשר להפריש כך: לתגמולים - באורח חלקי; לפיצויים - באורח מלא ?

דוגמה לשאלה זו: המעביד מפריש ½8% לפיצויים, ו-%2 לתגמולים; העובד מפריש %2 לתגמולים.


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואלים מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

------------------------------------

לשאלה 1:

ביום 30.12.1999 אושר בכנסת חוק ההסדרים במשק המדינה(*) [להלן - "החוק"].

לאחר אישור החוק נתקבלו, על פה, הבהרות על עמדת שלטונות מס הכנסה; וכן במכתב, מס' 1615801, מיום 9.1.2001, אשר פרסמה המחלקה לניכויים ולמילוות שבנציבות מס הכנסה, בנדון "הארכת המועד למתן הודעה להוספת נספח הוני בעבור הפקדות לשנת 2000", נאמר, בין השאר, כלקמן:


    •  מבוטח בתוכנית לקצבה (בחברת ביטוח בלבד), שמשכורתו נמוכה מהתקרה, שבסעיף 3(ה1) לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"] יראוהו, בעת פדיון, כמי שמשך כספים מקופת גמל לתגמולים ולא מקופת גמל לקצבה, גם בעניינם של תגמולים שהופקדו לקצבה לאחר 1.1.2000.
    •  מכאן, שאין בחוק זה שינוי בעניינם של מבוטחים בתוכנית לקצבה בחברת ביטוח, ששכרם נמוך מהתקרה שבסעיף 3(ה1) לפקודה (9,300 ש"ח לחודש בשנת המס 2000).
    •  פועל יוצא מכאן, כי כספי תגמולים, אשר הופקדו בתוכנית הונית (עד למשכורת בסך 9,300 ש"ח לחודש), יזכו, בעת הפדיון, באותם תנאים כפי שהיו קיימים בטרם חוקק בכנסת החוק האמור.

לשאלה 2:

בתשלומים לקופת גמל לקצבה חייב המעביד להפקיד בה את מלוא סך התגמולים, כדי שהוא יוכל להפקיד בה את כספי הפיצויים.

בניגוד למצב בקופת גמל לקצבה - הרי בתשלומים לקופת גמל לתגמולים, אין המעביד חייב להפקיד בה את מלוא סך התגמולים, כדי שהוא יוכל להפקיד בה את כספי הפיצויים(1).

"עמית-שכיר", שבעבורו משלם המעביד לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, ישלם לתגמולים סכום השווה לסכום שמשלם המעביד לתגמולים.

עם זאת - אם המעביד משלם בעבור עובדו לקופת גמל לקצבה שאינה קופה לביטוח, מעל לשיעור של %5 מהמשכורת ועד לשיעור של %6 מהמשכורת, ישלם העמית-השכיר, נוסף על הסכום האמור, סכום השווה למחצית התשלום הנוסף(2).

הפניות המשיב:

(1) תקנה 19(א)(1) ל"תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964".

(2) תקנה 19(ב) ל"תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964".

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il