מאמרים - התנאים לרישוי מעביד להעניק לעובדיו ניכוי ו-או זיכוי לפי הסעיפים 45א ו-47 לפקודה הדפסה מאתר מאמרים

התנאים לרישוי מעביד להעניק לעובדיו ניכוי ו-או זיכוי לפי הסעיפים 45א ו-47 לפקודה

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

מה הם התנאים לרישוי מעביד להעניק לעובדיו ניכוי ו/או זיכוי לפי הסעיפים 45א ו-47 לפקודה?יניב גבריאל משיב:


להלן התנאים לרישויו של מעביד להעניק לעובדיו ניכויים או זיכויים על פי הסעיף 45א והסעיף 47 לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"](1).


-----------------------------


על פי סעיף 9(א) ל"תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993"(*) [להלן - "תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים"] - מעבידים, העומדים בכל התנאים דלהלן, רשאים להעניק לעובדיהם ניכויים ו/או זיכויים על פי הסעיפים  45א ו/או 47 לפקודה על הפקדות כספים בקופת גמל לתגמולים, או בקופת גמל לקצבה, שאושרו כדין על פי סעיף 47 לפקודה.


ואלה התנאים:
  •  המעביד מנהל מערכת שכר ממוחשבת וניכוי מס ההכנסה במקור נעשה בהתאם להוראות הפקודה ותקנות מס הכנסה ומס מעסיקים האמורות.

  •  המעביד עומד, כדין, בכל תנאי הפקודה והוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), (מס' 2), התשל"ג-1973 [להלן - "תקנות ניהול ספרים"].

  •  למעביד מנגנון מסודר לבדיקה ולשמירה של האישורים המקוריים, שהעובד המציא לצורך קבלת הניכוי/הזיכוי המגיע לפי הפקודה.

  •  בתלושי המשכורת, בטופסי 0106 ובכרטיסי הנהלת חשבונות קיימת הפרדה בין רכיבי השכר, שבעדם העובד זכאי לזכויות סוציאליות (כולל השכר המזכה בפנסיה תקציבית), לבין מרכיבים אחרים.

  •  ההטבה תינתן רק לעובד, שחישוב המס משכרו נעשה כדין על פי תוספת א' לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים האמורות(*) (על פי טבלת הניכויים), והוא מועסק אצל המעביד מתחילת שנת המס.

  •  ההטבה תינתן לעובד רק אם הצהיר העובד לפני המעביד, כי מלבדו, לא נהנה ולא ייהנה איש מבני משפחתו מהטבת מס כלשהי בהקשרן של הפקדות כספים אלה, וכי לא ניתן אישור פקיד שומה בעניינן של הטבות מס על הפקדות כספים אלה.

  •  ההטבה לעובד, כאמור, תינתן רק על התשלומים האלה:


   •  תשלומי העובד לקופת גמל כ"עמית-שכיר", כאשר התשלומים נעשים באמצעות המעביד, בדרך של ניכוי מהמשכורת.

   •  תשלומי העובד כ"עמית-עצמאי" לחשבון בקופת גמל על שמו, או על שם בן/בת-זוגו, או על שם ילדיו בדרך של ניכוי ממשכורת העובד.

   •  תשלומי העובד כ"עמית-עצמאי", שלא בדרך של ניכוי מהמשכורת יאופשרו רק אם החשבון בקופת הגמל הוא על שם העובד (ולא על שם בני משפחתו המנויים לעיל), והוצג לפני המעביד אישור מקורי ומפורט על הפקדות העובד בקופת הגמל (שם הקופה, סוג הקופה, הסכומים המופקדים ותאריכי ההפקדה), ובאישור צוין כי הוא ניתן לצורכי הטבות המס על פי הסעיפים 45א ו/או 47 לפקודה.  •  האישורים המקוריים וההצהרות יישמרו בידי המעביד במשך התקופה הנקובה בתקנות ניהול ספרים.

  •  בעת מתן הניכוי/הזיכוי תוטבע באישור המקורי חותמת, המבהירה כי אישור מקורי זה מאשר שניתנה הטבת מס.

  •  המעביד רשאי למסור לעובד אישור מקורי רק לצורכי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. אם מסר המעביד לעובדו אישור כאמור - ישמור המעביד בין מסמכיו העתק מצולם לאישור המקורי וכן הצהרה של העובד, כי האישור המקורי הוחזר לו לצורכי הגשת דו"ח למס הכנסה.

-----------------------------------------


אם יימצא, כי המעביד לא עמד בכל התנאים מתנאי הרישוי, כפי שהובאו לעיל - רשאי נציב מס הכנסה לבטלו באמצעות הודעה מתאימה, בכתב, למעביד.


אם אכן יימצא, כי המעביד לא עמד בתנאים כאמור, ויבוטל בשל כך הרישוי - יידרש המעביד, על פי ההנחיות של המחלקה לניכויים ומילוות שבנציבות מס הכנסה, לשלם את אותו חלק ממס ההכנסה שלא שולם בשל מתן הטבת המס.


(1) הפניית המשיב:
מכתב מספר 975998 שפירסמה המחלקה לניכויים ומילוות שבנציבות מס הכנסה ביום 15.12.1998.


 חשב שכר בכיר

אודות הכותב:

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה. יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות. פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il