מאמרים - הטבות המס שבפקודה בעניינו של בן-משפחה חסר יכולת הדפסה מאתר מאמרים

הטבות המס שבפקודה בעניינו של בן-משפחה חסר יכולת

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

השאלה היא:

לנוכח המובא בחוק בדבר הטבת מס בעניין הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת - מה הדין בבן המשלם את ההוצאות לאחזקת אם בדיור מוגן עקב גילה המתקדם (89), והיא במצב בריאותי סביר; האם הוא זכאי לזיכוי בענייני מס על פי פקודת מס הכנסה ?


יניב גבריאל משיב:

הטבות המס מכוח פקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"], בעניינו של בן-משפחה חסר יכולת, הן כלהלן:

זיכוי בעד החזקת קרוב משפחה במוסד מיוחד

זיכוי בעד החזקת בן-משפחה במוסד מיוחד יינתן: בעד החזקה של ילד, בן-זוג, או הורה, משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או בעד ילד מפגר(1).

הזיכוי הוא בשיעור %35 מאותו חלק מהסכום ששולם, העולה על %12.5 מההכנסה החייבת של המשלם(1).

בהוצאות החזקת בן-משפחה במוסד מיוחד נכללים כל הסכומים, ששולמו בעד החזקה במוסד, כולל טיפול רפואי מצד המוסד.

נקודות זיכוי בעד תמיכה בבני-משפחה נטולי יכולת

נקודות הזיכוי בעד תמיכה בבני-משפחה נטולי יכולת יינתנו בעד בן-זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או בעד ילד משותק, עיוור או מפגר, או אם יש לבן/בת-הזוג הורה או ילד כאלה(2).

בעד תמיכה בכל בן-משפחה נטול יכולת אפשר לקבל 2 נקודות זיכוי(2).

כאשר נטול היכולת הוא הורה, רשאי רק אחד מילדיו לקבל את נקודות הזיכוי האמורות, לפי הודעת ההורה(3).

אם הכנסותיו החייבות במס והפטורות ממס של נטול היכולת עלו בשנת המס על תקרת ההכנסה המזכה [בשנת המס 2000: ליחיד - 127,000 ש"ח, לבני-זוג - 204,000 ש"ח], לא יינתנו בעבורו נקודות הזיכוי הללו(3).

קבלת נקודות הזיכוי דלעיל מותנית בהגשת תעודה רפואית כנדרש ובמילוי טופס 127 (את הטופס ניתן לקבל במשרדי השומה השונים).

סייגים

כאשר בעד אותו אדם ניתן לקבל גם זיכוי בעד החזקת קרוב משפחה במוסד מיוחד וגם נקודות זיכוי בעד תמיכה בבן-משפחה נטול יכולת, יבחר המבקש אחד מהם(2).

----------------------------------

מנתוני פניית השואלים אין עולה, כי מתקיימים התנאים למתן זיכוי בעד החזקת קרוב משפחה במוסד ו/או למתן נקודות זיכוי בעד תמיכה בבן-משפחה נטול יכולת; הכול - כמשמעותם בפקודה.

הפניות המשיב:

(1) סעיף 44 לפקודה.

(2) סעיף 45 לפקודה.

(3) תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטולי יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il