מאמרים - החזר מס ששולם גם על גילום - יוענק לעובד ולא יוחזר למעביד הדפסה מאתר מאמרים

החזר מס ששולם גם על גילום - יוענק לעובד ולא יוחזר למעביד

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

בחודש פברואר 2000 - קיבל העובד רכיב ההכנסה מגולם.

בחודש אפריל 2000 - הגיש העובד טופס/אישור מאת העירייה על הנחה במס בשל היותו תושב יישוב ספר. ההנחה היא בשיעור %15. בחודש אפריל 2000 - קיבל העובד החזר מס ששולם גם על הגילום.

השאלה היא:

האם יכול המעביד לתבוע, ולקבל, את המס שגולם, או העובד ייהנה ממנו ?


יניב גבריאל משיב:

קיימות מספר חלופות לטיפול בהחזר המס האמור כלהלן:

חלופה א':
בהנחיות המחלקה הארצית לניכויים ולמילוות שבנציבות מס הכנסה, נאמר, בין השאר(1):

"בהמשך למכתבנו מס' 2369/96 מיום 13.11.96 ולאור שאלות הציבור, הננו להבהיר, כי על המעבידים לערוך תיאומי מס לעובדים הזכאים להנחה ולהחזיר המס המגיע לעובד בדרך הרגילה.

מעביד שאין לו די חיובים לקיזוז, ינחה את העובד להגיש בסוף שנה בקשה להחזר מס (דו"ח מקוצר)."

חלופה ב':
ייתכן, כי התחייבות לשיפוי (כדוגמת נוסח כתב ערבות לפי "חוק הערבות, התשכ"ז-1967"), של העובד כלפי המעביד, תאפשר למעביד לדרוש מהעובד לזכות בהחזר המס(2); והכול, כמובן, בהיעדר חקיקה מפורשת אחרת האוסרת זאת(3).

חלופה ג':
התחייב המעביד בהסכם עם העובד לשלם הכנסת עבודה שלא תפחת מסכום פלוני, לאחר ניכוי המס, והסכם זה נמסר בכתב לנציב מס-הכנסה, תוך 30 יום מיום עשיית ההסכם, רשאי המעביד לזכות בהחזר המס האמור(4).

חלופה ד':
על פי סעיף 25(6) לחוק הגנת השכר, התשי"ח -1958 (להלן-החוק), חוב של עובד כלפי מעביד, מאפשר למעביד לנכות על חשבון החוב האמור, עד %25 משכרו של העובד. מעביד שניכה משכרו של העובד על אף האיסור שבנדון, רואים אותו כמי שהלין את שכרו של העובד לפי הגדרת "שכר מולן" שבסעיף 1 לחוק, ובגינו הוא יחויב לשלם פיצויי הלנה לפי סעיף 17 לחוק(3).

יודגש להלן, כי ניכויו של חוב כאמור מותנה בכך כי החוב הוא על פי התחייבות בכתב של העובד כלפי המעביד.

לסיכום: לטעמי - בכפוף להנחיות המחלקה הארצית לניכויים ולמילוות שבנציבות מס הכנסה: אין מקום לבקשת המעביד לזכות בהחזר המס האמור, ויש להעניקו לעובד.

הפניות המשיב:

(1) מכתב המחלקה הארצית לניכויים ומילוות שבנציבות מס הכנסה מס' 2539/96, למעבידים הממוכנים.

(2) פסק דין ע"א 255/89, פרדו ואחרים נגד מנהל מס ערך מוסף.
 
(3) n פסקי דין אלה בפסיקה: (א) דב"ע ע"ג/1-4, זיווה להיס נגד מדינת ישראל; (ב) דב"ע מ"א 3-81, איתן קוברסקי נגד רשות שדות התעופה.


    •  סעיפים אלה בחוקים: (א) סעיף 25 ל"חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958"; (ב) סעיף 21 וסעיף 61 ל"חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973".

 (4)  סעיף 141 לפקודת מס הכנסה, נוסח חדש, התשכ"א-1961.

 

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il