מאמרים - השפעת רווח הון על הצהרת הון הדפסה מאתר מאמרים

השפעת רווח הון על הצהרת הון

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

פתח דבר

בחינת הנכסים, המרכיבים הצהרת הון עכשווית, תוך השוואתה להצהרת הון קודמת, מאפשרות לפקיד השומה להגיע, בין השאר, למסקנה בדבר מכירת נכסים.

השאלה המשפטית

אנו נדרשים לשאלה:  האם רווח הון או הפסד הון ממכירת נכסים עלול לגרום, בתנאים מסוימים, ל"הפרש הון בלתי מוסבר" בהכנסות הנישום, בסכום הפחת שנצבר, בשל הנכסים שנמכרו ?

דיון

להבנת הדיון, מובחן כאן בין שתי שיטות רישום הפריטים בפנקסי החשבונות של הנישום:


    •  רישום לפי השיטה החד-צידית
    •  רישום לפי השיטה הכפולה

רישום לפי השיטה החד-צידית

ככלל, רישום לפי השיטה החד-צידית - אינו כולל עריכת מאזן.

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - רשאי היה הנישום  להציג, בהצהרת הון קודמת, את הנכס לפי שתי חלופות: חלופה א' - "הצגה לפי העלות"; חלופה ב' - "הצגה לפי העלות המופחתת (לאחר ניכוי פחת שנצבר)". להלן - הרחבת עניינן של חלופות אלה.

חלופה א' -  הצגה לפי העלות

בענייננו שכאן - בטופס "השוואת הון" ייערך רווח ההון או הפסד ההון ממכירת הנכס ללא ניכוי סכום הפחת שנצבר מעלות הנכס.

לפיכך,  יש לעשות התאמה, בהצהרת ההון העכשווית, בין רווח ההון או הפסד ההון, שדווח בדוח השנתי, לבין רווח ההון או הפסד ההון, שידווח בטופס "השוואת הון", בסכום הפחת שנצבר, בשל הנכס שנמכר .

חלופה ב' - הצגה לפי העלות המופחתת (לאחר ניכוי פחת שנצבר)

בענייננו שכאן - בטופס "השוואת הון" ייערך רווח ההון או הפסד ההון ממכירת הנכס לאחר ניכוי סכום הפחת שנצבר מעלות הנכס.

לפיכך, אין לעשות התאמה, בהצהרת ההון העכשווית, בין רווח ההון או הפסד ההון, שדווח בדוח השנתי, לבין רווח ההון או הפסד ההון, שידווח בטופס "השוואת הון", בסכום הפחת שנצבר, בשל הנכס שנמכר.

דוגמה להמחשה

נתוני הדוגמה:

נכס, שנרכש בסך 1,000 ש"ח, נמכר בסך 2,000 ש"ח.

הפחת, שנצבר על הנכס, הוא בסך 200 ש"ח.

פתרון הדוגמה:

  שם הסעיף  חלופה א' ("עלות")  חלופה ב' ("עלות מופחתת")
  ====================================================
  תמורה              2,000                    2,000
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  עלות                1,000                    1,000 
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  פחת שנצבר         (אפס)                    (200) 
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  עלות מופחתת    (1,000)                  (800)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  רווח (הפסד) הון   1,000                   1,200

 

רישום לפי השיטה הכפולה

ככלל, רישום לפי השיטה הכפולה - כולל עריכת מאזן.

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - הנישום הציג, בהצהרת הון קודמת, את הנכס לפי עלות מופחתת.

לפיכך, אין לבצע התאמה, בהצהרת ההון העכשווית, בשל מכירת הנכס; שכן, כל הפעולות, שמקורן בהפחתת הנכס ובמכירתו, מאוזנות ביניהן לבין עצמן.

דוגמה להמחשה:

נתוני הדוגמה:

הצהרת הון קודמת נערכה ביום 31.12.1998. הצהרת הון עכשווית תיערך ביום 31.12.2001. נכס, שנרכש ביום 31.12.1997 בסך  1,000 ש"ח, נמכר בסך  2,000 ש"ח במזומן ביום 31.12.2000. שיעור הפחת שנדרש בשל הנכס  -  %10 לשנה.

פתרון הדוגמה:

בהצהרת הון קודמת, שנערכה ביום 31.12.1998, הוצג הנכס לפי "העלות המופחתת", בסך 900 ש"ח כלהלן:

עלות  1,000

פחת שנצבר (100)

עלות מופחתת 900

בתקופת "השוואת ההון" נערכו הרישומים החשבונאיים האלה:

     שנה      סעיפי חובה     ש"ח       סעיפי זכות        ש"ח

     1999 הוצאות פחת     100       פחת שנצבר     100

  

     שנה      סעיפי חובה     ש"ח       סעיפי זכות        ש"ח

     2000  הוצאות פחת   100       פחת שנצבר       100

 

     שנה      סעיפי חובה     ש"ח       סעיפי זכות        ש"ח

      2000  קופה           2000    נכס                 1000

     2000  פחת שנצבר    300      רווח הון            1300

ב"השוואת ההון" ליום 31.12.2001  ייערכו התחשיבים האלה :

תחשיב א'

שם הסעיף            הצהרת הון עכשווית             הצהרת הון קודמת
                          31.12.2001                31.12.1998

רכוש שוטף (קופה)         2,000                        אפס

רכוש קבוע (נכס)             אפס                         900

סך כל ההון בעסק           2,000                      900

תחשיב ב'

הון - ליום הצהרת הון עכשווית (31.12.2001)  2,000

הפחתת הון ליום הצהרת הון קודמת (31.12.1998) (900)

התוצאה:
הגדלה (הקטנה) בהון     1,100

הוספת הוצאות / שימושים בתקופה (פחת)  200

התוצאה:
הסכום הטעון הסבר בתקופה    1,300

הפחתת מקורות / הסברים בתקופה (רווח הון)  (1,300)

התוצאה:
"הפרש הון בלתי מוסבר":     אפס


סיכום ומסקנות

שיטות הרישום (חד-צידית / כפולה), ואופן הצגת הנכסים (עלות / עלות מופחתת), שנמכרו בתקופת הצהרת ההון הקודמת, יש בהם כדי להשפיע על סכום הרווח או ההפסד ממכירת הנכסים בעת עריכת "השוואת ההון" ליום הצהרת ההון העכשווית.

לפיכך, יש לעשות, במידת הצורך, התאמה בין סכום הרווח או ההפסד ממכירת הנכסים, שדווח בדו"ח השנתי, לבין סכום הרווח או ההפסד ממכירת נכסים, שידווח בטופס "השוואת הון".

 

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות. פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
חשב שכר, חשב שכר בכיר, מחשוב שכר, מרתון לנכשלים בחשבות שכר , חשבונאי פיננסי, הכשרה מעשית למנהלי חשבונות, הצהרות הון, אמנות הדיון במס הכנסה, מרתון לנכשלים בייעוץ מס, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, דיני עבודה, יועצי מס, חשבונאי בכיר מדופלם, ניתוח דוחות כספיים, הנהלת חשבונות סוג 1+2, הנהלת חשבונות סוג 3, תכנון מס בפרישה, ביקורת פנימית, חשבים ומנהלי כספים, תמחיר תקציב ובקרה, ניהול עסקי , העצמה ויזמות עסקית , ניהול עמותות ומלכ"רים ועוד.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il