מאמרים - מילואים למאמר שח מתת בנושא דת ומדע (נערך לפני כ-45 שנה) ("שח" - בשין שמאלית) הדפסה מאתר מאמרים

מילואים למאמר שח מתת בנושא דת ומדע (נערך לפני כ-45 שנה) ("שח" - בשין שמאלית)

נכתב על ידי גדליהו ו- אליעזר רחמן

[ הדפסת המאמר ]

כללי ויכוח הוגנים:


‏כללי הוויכוח – "משחק השח-מתת" בכתב: -


א. כל צד מגיש, בפתיחת-הוויכוח, למשנהו, "מהלך-פתיחה" של עקרונותיו המוצהרים, מהם לא יוכל לחזור בו בכל הוויכוח, מבלי להודות בעדיפותו
היחסית של הצד השני. (רצוי שלא יותר מ-  9  ‏ עקרונות).


‏ב. כל מכתב- מהלך חייב להכיל התנגדות (טענות-נגד) למהלך של הצד השני,
ורשאי להכיל תוספת לטענות של עצמו.


‏ג. אם מהלך לא הכיל התנגדות לחלק מטענות הצד השני, הטענות
שלא טענו נגדן שום טענה-נגדית, בין ביודעים ובין מחוסר-זמן, תיחשבנה  מוסמכות גם
על ידי הצד שלא התנגד מיד. (טענות = בין טענה בסעיף שלם ובין טענה
בסעיף משנה).


‏ד. הזמן המוקצב למהלך (= מכתב המועבר מצד אל צד) הוא שעה אחת ;
חמש דקות לפני תום השעה יש להפסיק בכתיבה ולעבור לתקן מה שטעון
תיקון. בתום השעה יש למסור את  מכתב-המהלך זה לזה.


‏ה. מספר מהלכים : מלבד "מהלך-פתיחה" 5 ‏לפחות עד מקסימום 8 .


‏ו. החל מהמכתב-מהלך הרביעי, יכול כל צד להתרות במשנהו "אם תשובתך לא
תספק דעתי - גמרתי !".


‏ז. איו לפרסם חלקים של המהלכים אלא אך ורק את כל מהלכי המשחק כולל
התשובה ל"התראה" (הנזכרת ב-ו.).


--------


‏ההצהרה החתומה
אני הח"מ  מר ג. רחמן מדרך-חיפה 9 ‏/ תל-אביב


פרטי היריב לשח- מתת ......


מצהירים בזה שהוסכם בינינו שכל אחד מאתנו רשאי לפרסם
בכתב את הוויכוח אשר יתנהל היום בינינו בשאלות דת
ומדינה/ וזאת בתנאי מפורש שכל החומר של שני הצדדים
יפורסם במלואו ללא מחיקות/ ללא הוספות וללא תיקונים.
כל פרסום חלקי או חריגה אחרת מן המוסכם מותנה
בהסכמה בכתב של שני הצדדים.


 

אודות הכותב:

גדלי-הו רחמן השיב את נשמתו לבוראו בד' אלול תשס"ט. המאמר נלקח מעזבונו של גדליהו זצ"ל שהיה בוגר האוניברסיטה העברית במקצועות מתמטיקה ופילוסופיה. פרסם מאמרי הגות רבים וכן ערך בשנים תשכ"ח-תשל"א ביטאון להגות יהודית בשם מ.ת.ת (מציון תצא תורה).בשנת תשס"ה יצא לאור ספרו "פרוזדור הקליטה בעולם של חמישה ממדים" בהוצאת ספרים "מ. מזרחי".

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il