מאמרים - חשיבותה של ירושלים- כיצד? הדפסה מאתר מאמרים

חשיבותה של ירושלים- כיצד?

נכתב על ידי אהובה קליין

[ הדפסת המאמר ]

 


עוד מימי התנ"ך ולאורך כל ההיסטוריה כולה-  ירושלים מתגלית כעיר מיוחדת, קדושה וחשובה במיוחד  לעם היהודי ,אך גם אומות העולם  התעניינו בה ומתעניינים בה  תמיד.


השאלות הן:


א] מה הקסם  של ירושלים, מה טמון בה?


ובמה חשיבותה?


ב] כמה שמות לה?


ג] כיצד ניתן לשמור על קשר מתמיד עם ירושלים?


תשובה א]


נתבונן בדברי דוד  המלך בפסוק הבא:


"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו"


מעניין מה  הרעיון  במשפט זה?


על כך עונים חז"ל[ירושלמי ב"ק  פ"ז,] "עיר שמחברת את ישראל זה לזה"


מתברר  כי יש בכוחה  של  ירושלים- לאחד את ישראל זה לזה ובנוסף מסוגלת לאחד גם את תפילותיהם, כפי שכתוב:


"והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה - לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בנית לשמך"[מלכים-א, ח,מ"ח]


ומציינת הגמרא:"היה עומד בחוץ לארץ יכוון את לבו כנגד  ארץ ישראל, שנאמר:והתפללו אליך דרך ארצם.


היה עומד בארץ ישראל, יכווין את לבו כנגד ירושלים שנאמר:והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת"[גמרא ברכות ל,א]


היה עומד בירושלים יכוון את לבו כנגד בית המקדש שנאמר: והתפללו אל הבית הזה[דברי הימים -ב ר, ל"ב] .היה עומד בבית המקדש יכוון לבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר: והתפללו אל המקום הזה" [מלכים- א ,ח ,מ"ח] נמצא, עומד במזרח מחזיר פניו למערב. במערב, מחזיר פניו למזרח.בדרום מחזיר פניו לצפון,בצפון, מחזיר פניו לדרום,נמצאו כל ישראל מכוונים את לבם למקום- אחד, אמר רבי אבין  ואיתימא רבי אבינא: מאי קראה? כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות[שיר השירים ד,ד]-תל=שכל  פיות פונים בו".


מעניין כי אחרי מלחמת ששת הימים ושחרורה של ירושלים העתיקה-  הורשו כל עם  ישראל לגשת אל הכותל לראשונה ולהתפלל בחג מתן תורה תשכ"ז.


ניתן לראות בברור:  כי הדבר מכוון מלמעלה על ידי הקב"ה ,שהרי כמו שהתורה בכוחה לאחד את עם ישראל- והראיה לכך שבזמן מעמד הר סיני נאמר:"ויחן שם ישראל נגד ההר" בלשון יחיד:"ויחן"


 ולא נאמר:"ויחנו" בלשון רבים ,מהסיבה כי כל ישראל היו מאוחדים בעת הזאת- כאיש אחד בלב אחד.


כשם שהתורה מאחדת את עם ישראל כך גם ירושלים מאחדת את העם.


תשובה ב] שבעים שמות לירושלים, למסקנה זו ניתן להגיע על סמך עיון במדרש:


הנה כמה דוגמאות:


1] שלם- "ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון"[בראשית י"ד, י"ח]


2] אברהם קרא לירושלים בשם:"ה' יראה".


חכמים אומרים: כי שמה של ירושלים מורכב מהמילים:"יראה"-"שלם"


ישנה אגדה המספרת: כי הקב"ה  חשב לקרוא לירושלים:"שלם"


אך ידע כי אברהם  יתרעם על כך ואם יקרא:"יראה" מלכי-צדק עשוי לכעוס על כך, והיות ושניהם היו ידועים כאנשים רמי מעלה- צדיקים, הקב"ה צירף את שני השמות יחדיו- ירושלים.


3] "יפה נוף" - "יפה נוף משוש כל הארץ הר- ציון ירכתי צפון קריית מלך רב" [תהלים מ"ח,ג]


4]יבוס- שם זה  היה נפוץ מתקופת השופטים עד כיבוש ירושלים בידי דוד המלך:"ויבוא גד אל-דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם לה' מזבח בגורן ארניה היבוסי" [שמואל-ב, כ"ד,י"ח]


ובהמשך-דוד המלך רוכש את הגורן מארונה  מלך יבוס בהר המוריה


"..ויקן דוד את- הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים"[שם כ"ד,כ"ד]


5] אריאל."והאראיל שתים עשרה אורך בשתים עשרה רוחב.."


[יחזקאל  מ"ג,ט"ז]


6] מוריה- שהרי שם נעקד יצחק.


7] עיר דוד-על שם בניית העיר על ידי דוד המלך:"ויבן העיר מסביב מן המילוא ועד הסביב" [שמואל-ב,ה,ט]


8] בית תפילה:"והביאותים אל- הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי.."


 [ישעיה נ"ו,ז]


תשובה ג]


נאמר:"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי  אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"[תהלים קל"ז]


פסוק זה מבאר המלבי"ם בדרך הבאה:במשפט זה ישנן שלוש שבועות המשקפות שלוש תקופות לאורך ההיסטוריה היהודית:


תקופה שלווה שאפשר לפעול רבות למען ירושלים, כגון:להוסיף ישיבות, בתי מדרש, בתי כנסיות כדי לחזק אותה מבחינה רוחנית וכן להרחיבה מבחינה גשמית, מי שאינו מנצל תקופה טובה זו לעשייה בעיר עובר על השבועה:


"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" וכאן האדם יכול להגיע חס ושלום לשכחת אלוקים-"ימין ה' עושה חיל".


אך ישנה תקופה קשה - כאשר ירושלים נמצאת תחת שלטון זר, גם אז יש מה לעשות, אפשר להתפלל למען שלום ירושלים.


ומי שאינו נוהג כך- עובר על השבועה השנייה:


"תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי"


תקופה קשה ביותר - שלא ניתן להתפלל כלל  בתוכה של עיר הקודש-כמו שהיה במצרים כאשר פרעה גזר:"ואל ישעו בדברי שקר"


 ועל כך אמר רש"י:הכוונה שלא ידברו בנושא הגאולה, דוגמא דומה התרחשה  בתקופתנו כאשר ברית המועצות אסרה תפילה ולימוד תורה  וכו'.


גם במצב כל כך קשה ניתן לשמור על הקשר לירושלים, כגון: על ידי שבירת כוס בזמן  נישואין, שבירת  צלחת באירוסין וגם להשאיר חלק מקיר הבית  ללא צבע -לזכר החורבן .


מי שאינו נוהג כך - עובר על שבועה שלישית:


"אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"


על פי האמור לעיל- ניתן ללמוד עד כמה ירושלים חשובה ליהודים בכל הדורות  וחקוקה בכל לב יהודי לעד.


יהי רצון ובמהרה חזון הנביאים יתגשם והבית השלישי יבנה, ויתקיים בנו הפסוק:


"ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והייתה לה' המלוכה"


[עובדיה א, כ"א] אמן ואמן.


ירושלים והחזון/ שיר מאת: אהובה קליין (c)


 


הנה ימים באים


ערפילים מתפוגגים


אורות באופק מחוללים


צלילי חזון מסתלסלים.


 


נבואות קורמות עור וגידים


להר- ציון עלו מושיעים


במחזה נדיר חוזים


הילת בית אלוקים.


 


קולות שופר מהדהדים


כאיש אחד מתאחדים


 הר המוריה מעיד


ירושלים עיר דוד.

אודות הכותב:

אהובה קליין- אומנית


מציירת - ציורי תנ"ך.


כותבת -  שירה מקראית ופרוזה.


 


 


 


 


 

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il