מאמרים - למכירה: דירה בכינוס אגב גירושין הדפסה מאתר מאמרים

למכירה: דירה בכינוס אגב גירושין

נכתב על ידי שירלי כהן אדיב

[ הדפסת המאמר ]

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' הרותם 17 ראשון לציון


 1. מוזמנים בזה להציע הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים, המצויה ברח' הרותם 17 ראשון לציון והידועה כחלקה 30/10 בגוש 5036 (להלן:"הדירה").


2. המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה, יש להמציא למשרדה של עוה"ד קרן לנציאנו עד יום 15.5.11 שעה:17:00, בצירוף ההצעה.


3. המחאה שצורפה להצעה תחולט במידה והמציע הזוכה יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו.


4. הח"מ תהיינה רשאיות לערוך מו"מ ו/או התמחרות ע"י המציעים או חלק מהם, ואין הן חייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.


 5. לא ישולמו דמי תיווך.


6. טיוטת הסכם מכר תומצא לכל מציע שעמד בתנאי הזמנה זו וצרף המחאה בנקאית בשיעור של 10% משיעור ההצעה המוצעת והצעה.


7. ניתן לתאם מועד מראש באמצעות הח"מ על מנת לראות את הדירה.


8. הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי, הרישומי והמשפטי הנוכחי AS-IS.


9. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס וכל הכרוך בכך, לרבות המצב הפיזי, התכנוני, הרישומי והמשפטי של הנכס והתאמתו לדיני התכנון והבנייה.


10. המציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים לעיל ובכל מקרה כונסות הנכסים לא ישאו באחריות מכל מין וסוג, בקשר לזכויות, מלבד החובות המוטלים עליהן בדין.


11. למען הסר ספק מובהר כי כונסות הנכסים אינן מייצגות את המציעים בכל הליך הקשור למכירת הנכס ולרישום הזכויות ע"ש הרוכש הזוכה.


 12. המכירה כפופה לאישור בית הדין הרבני בתל אביב.


 13. דיני המכרזים לא יחולו הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה בהתמחרות.


 14. את ההצעות והמחאות ניתן לשלוח למשרד עוה"ד קרן לנציאנו לכתובת להלן.


 כונסות הנכסים: שירלי כהן אדיב, עו"ד - רח' שד' שאול המלך 35 ; טל. 03-5358540; פקס. 03-6031435


עו"ד קרן לנציאנו - רח' מנחם בגין 82 תל-אביב61181 תל-אביב 67138  טל. 077-3456026 פקס. 077-3456046

אודות הכותב:

שירלי כהן - אדיב ע ו ר כ י       ד י ן   שדרות המלך שאול 35 בית אמריקה (קומה 1) ת.ד 18165 תל אביב טל: 03-5358540 פקס: 03-6031435  E-MAIL: S.ADIV.LAW@GMAIL.COM

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il