מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

בהלכות איסורי ביאה (פרק י"ב הלכה י"ז) כתב הרמב"ם שכל הגויים כולם כשיתגיירו ויקבלו עליהם כל המצוות שבתורה הרי הם כישראל לכל דבר. ארבעה עממים בלבד יוצאים מכלל זה, והם עמון ומואב ומצרים ואדום. מכאן שגם עמלק יכול להתגייר.

במסכת גיטין (נז, ב) מסופר כי מבני בניו של המן הרשע לימדו תורה בבני ברק. ולכאורה משמע שמבני בניו התגיירו ואף נעשו מרביצי תורה. ואומנם יש כאלה המפרשים שגיורם היה שלא כדין אך אחרי שגיירו אותם כבר אין יכולים להוציאם, וכן יש מפרשים שאנס אחד מצאצאי המן בת ישראל ובכך נולד בן שהוא יהודי וגם צאצא של עמלק.

זהו רמז מדברי חז"ל על חדירת עמלק לעם היהודי. מאחר שמסתבר מתוך דברי חז"ל כי צאצאי עמלק הם גם תלמידי חכמים ומרביצי תורה, נוצרת בעיה כיצד לזהותם כאשר משתלטת עליהם מורשתם הגנטית העמלקית. בגלות אכן הייתה בעיה לזהותם, וקשה היה להבדיל ביניהם לבין סתם רשעים, מלשינים או מומרים.

אך מששבנו לארצנו, כבר אין בעיה כזאת. שכן, ארץ ישראל היא הקריטריון העליון לזיהוי מהותו הפנימית של יהודי. האדם הוא יצור גשמי מעצם מהותו, כחלק מהטבע שמתוכו הוא נברא, אך גשמיותו היא ביטוי למהות הרוחנית שעליה היא מושתתת. בממלכת הדומם ארץ ישראל היא ההתגלמות הגשמית המובהקת ביותר של כוחות רוחניים. מכאן שכל מי שמתייחס לארץ כאל אוסף סתמי של אדמה, אבנים וסלעים מחשיד את עצמו בייחוס עמלקי.

מטרתו של העמלק היושב בתוכנו היא לסכל את שיבת ציון של העת החדשה באמצעות השלטת משטר רוחני של גלות, שיוביל בהכרח לחורבן וגלות פיזית.

היחס לארץ ישראל הוא גולת הכותרת של תחיית העם היהודי מהשעבוד הגלותי לקיום ממלכתי ריבוני בגבולות הארץ המובטחת. כך שניתן לאבחן את העמלק הפנימי על פי יחסו לארץ ישראל. בתשוקתו הבוערת לחבל בכל דרך אפשרית במימושה של שיבת ציון, העמלק הפנימי אינו בוחל בשום דרך ובשום טקטיקה ערמומית על מנת לערער את אושיות התחייה היהודית על ידי עקירת יהודים מאדמת הארץ.

מאחר שעקירת יהודים מאדמת הארץ היא פגיעה בשורש הקיום היהודי ובתמצית תמציתו של המוסר המקראי, ירקום העמלק הפנימי שעטנז של תירוצים, אמתלות ותואנות, עד כדי אבסורד של הסתמכות על דברי חז"ל, על מנת להצדיק את העקירה שמקרבת את החורבן.

הטקטיקה העמלקית הנפוצה ביותר למימוש עקירת יהודים היא קעקוע האמונה בנצחיותה של ההבטחה המקראית ובתוכניתו של בורא עולם לקיים אותה. לצורך כך נדרש העמלק הפנימי ללהטוטנות פוליטית, מוסרית והלכתית על מנת להפריך כביכול את כלליותה הנצחית של מצוות יישוב הארץ.

בעיקר נוקט העמלק באקרובטיקה פולמוסית הפוכה ומהופכת, הגורסת כי "פיקוח נפש דוחה שטחים". גנבת הדעת העמלקית משתקפת מתוך ההתייחסות לחבלי ארץ ישראל כאל סתם שטחים (התניה גלותית מכוונת), וכן בסתירה הגלומה בדמגוגיית פיקוח הנפש. שכן, טענת הגזירה השווה בין פיקוח נפש ויישוב הארץ מפי "מאמינים" מהווה כפירה בוטה נגד אמיתותה של ברית הארץ המובטחת, שהיא עיקר העיקרים ויסוד היסודות של הקיום היהודי.

שיטה נוספת למימוש עקירת יהודים מסתייעת בטקטיקת הפקפוק בזכותו של העם היהודי ליישוב הארץ. העמלק המתוחכם יותר מודע למהמורות הפרושות בנתיב החתחתים של "פיקוח נפש ושלום דוחים שטחים", ולכן הוא מסווה את רשתו העמלקית בסבך המטפיזי של העיתוי ההיסטורי הנכון ליישוב הארץ. גם על רקע ההסכמה ההלכתית הכוללת בכך שמצוות יישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות והיא תקפה בכל דור ודור, מנסה העמלק ההלכתי למצוא פרצה תורנית שדרכה יחדיר את מוקש הספק וחולשת הדעת. לצורך כך, הוא חוזר לנקודת המוצא של "פיקוח נפש דוחה שטחים", אלא שהפעם מהטעם "המשופר" של עיתוי לאומי ונסיבות קיומיות ייחודיות השוללות כביכול את תקפותה הכוללת של מצוות יישוב הארץ ומערערות את הזכות היהודית להיאחז בכל חבליה.

היאחזותם ללא תנאי של חלוצי הציונות באדמת הארץ המחישה באופן נוקב את פוטנציאל הגאולה הגלום בהתרסה נגד הרוח העמלקית המתמצה בנוסחת הכזב "פיקוח נפש דוחה שטחים". בהמשך דרכה המחישה הציונות ביתר שאת את אותו המסר אם כי מהקוטב הנגדי. שכן, כאשר התפתתה מדינת ישראל ללכת שבי אחרי המידה העמלקית של "פיקוח נפש דוחה שטחים", היא שקעה בתסבוכת קיומית, אובדן הדרך וצלילה אל אופק החורבן, הגלות ושעבוד מלכויות.

מאחר שהתופעות הגשמיות הן ביטוי של מהויות רוחניות, גם העמלקיות היא בעצם תסמונת של מחלת רוח. עלינו להבין את העוצמה הגלומה בקיום היהודי, שניתן לנתב אותה לערוצים חיוביים ושליליים כאחת. כיום, האיום הקיומי המוחשי ביותר על עצם הישרדותו של העם היהודי הוא העמלק הפנימי שמפורר אותנו מבפנים. יש לתעל את כל תעצומותינו הלאומיות על מנת להתמודד בהצלחה עם האויב הפנימי ולהכריעו. בטרם נכריע את העמלק הפנימי, אין לנו שום סיכוי להתמודד בהצלחה עם אויבים חיצוניים ולהגשים את שליחותנו הרוחנית.

אודות הכותב:
מהנדס ופיזיקאי. בוגר הטכניון ואוניברסיטת אוקספורד. עבד כמדען במוסדות מחקר, תעשיית הייטק ואקדמיה. כיום עוסק במחקר עצמאי בפיזיקה תאורטית. מפרסם מאמרים פובליציסטיים בעיתונות המודפסת והאלקטרונית.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il