הפחתת שיעור מס הערך המוסף החל מ-1 בספטמבר 2005 ל - 16.5 אחוז
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

הפחתת שיעור מס הערך המוסף החל מ-1 בספטמבר 2005 ל - 16.5 אחוז 

מאת   30/08/2005 |  נצפה 6508 פעמים
ועדת הכספים של הכנסת הביעה את הסכמתה בישיבתה ביום 10 באוגוסט 2005 להצעה להפחית את שיעור מס הערך המוסך מ - 17% ל _ 16.5%, החל מיום 1 בספטמבר 2005.

עם זאת, לצורך השלמת מהלך ההפחתה יש לבצע תיקון לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), תשנ"ג - 1992 על ידי שר האוצר. נכון למועד כתיבת שורות אלה, הצו המתוקן טרם פורסם ברשומות.

יצוין כי בהתאם להמלצות הועדה לתכנית המיסים הרב שנתית לא צפויה כרגע הפחתה מקבילה בשיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים ומוסדות כספיים וכן ביחס למס רווח המוטל על מוסדות כספיים.

להלן חלקים מתוך מדריך מע"מ שפורסם לאחרונה בנושא שיעור המס שיוטל על עסקאות שונות לאור שינוי שיעור מס הערך המוסף. יצוין כי אין באמור משום רשימה ממצה. האמור להלן הנו בהנחה ושיעור מס הערך המוסף אכן יופחת ביום 1 בספטמבר 2005.

ככלל, שיעור המס יקבע בהתאם להוראות פרק ו' בחוק מע"מ בו נקבעו מועדי החיוב במס בגין עסקאות שונות. כלומר, חיוב במס בשיעור של 16.5% יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה הוא החל מיום 1 בספטמבר 2005, כמפורט להלן.

1. מכירת טובין
ככלל, המועד הקובע ביחס לשיעור המס שיוטל בגין עסקאות של מכירת טובין הנו מועד מסירת הטובין לקונה (למעט סוגי טובין מסוימים הקבועים בתקנה 6ו' לתקנות מע"מ שלגביהם חל חיוב במס בגין כל תשלום עוד טרם המסירה) או במלים אחרון, מועד ביצוע האספקה. לפיכך, טובין שיימסרו ללקוח לפני 1 בספטמבר 2005 יחויבו בשיעור מס ערך מוסף של 17%. לגבי טובין שיימסרו מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך, יחול שיעור המס החדש של 16.5%.

יצוין כי גם אם לקוח הזמין ושילם את מלוא התמורה, אך קיבל את הטובין לאחר 1 בספטמבר 2005, יחול על העסקה מע"מ בשיעור של 16.5%. במקרה של טובין אשר נמסרים חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שנמכר.

לאור האמור לעיל, יש לשקול אפשרות של דחיית מועד קבלת הטובין, ובכך ליהנות מהפחתת המע"מ.

2. מתן שירותים אשר אינם חייבים במס על בסיס מזומן
מועד החיוב במע"מ בעסקת מתן שירות חד פעמי הנו ביום מתן השירות, ועל כן, שירות אשר יינתן מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 16.5%. שירות אשר יינתן לפני המועד הנ"ל יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

3. מתן שירותים על בסיס התחשבנות חודשית
בשירותים בהם ההתחשבנות הנה על בסיס חודשי, יחול שיעור המס החל בתקופה הרלבנטית לחודש האמור. לפיכך, על שירותים אשר יינתנו מחודש ספטמבר 2005 ואילך, יחול שיעור מס של 16.5%.

4. שירותים ועסקאות אחרות, שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן
בעסקאות שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן (כגון שירותים הניתנים ע"י בעלי מקצועות חופשיים), חל החיוב במע"מ בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום. מכאן שעל כל סכום שישולם מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחול מע"מ בשיעור של 16.5%. כלומר, גם אם השירותים הוענקו טרם המועד האמור אך התשלום בוצע אחריו, הרי שהשיעור הרלוונטי יהיה 16.5%.

5. עסקאות מקרקעין
במכירת מקרקעין, המועד הקובע הוא מועד מסירת המקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין על שמו של הקונה או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם מביניהם.

לאור האמור לעיל, במידה והמקרקעין טרם נמסרו או נרשמו, הרי שיש לשקול דחיית התשלומים לאחר 1 בספטמבר 2005 וכך ליהנות מהפחתת שיעור המע"מ.

בעבודות בניה חל החיוב במס עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין שבהם נעשתה העבודה (לדוגמא במסגרת עסקת קומבינציה) לרשות הקונה או לשימושו, לפי המוקדם.

6. השכרת נכסים
על השכרת נכסים חל מע"מ על בסיס מזומן, כלומר, מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום על הסכום שהתקבל. אם התשלומים הם תקופתיים, הרי שתשלום מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 16.5%, ואילו תשלום לפני כן יחויב במע"מ בשיעור של 17%.

7. חיובים תקופתיים
חיובים תקופתיים, כגון חיובי חשמל, טלפון, גז וכדומה, אשר במשך תקופת החיוב הרלבנטית חלו שינויים בשיעורי המע"מ המוטל עליהם, יש לחלק את שיעורי המע"מ לפי שעורי הצריכה לפני ואחרי השינוי. עם זאת, במידה ולא ניתן לעשות כן, יש לחייב את העסקה במע"מ באופן יחסי, כך שעל התקופה עד ליום 1 בספטמבר 2005 יחול מע"מ בשיעור של 17%, ועל התקופה שלאחריו יחול מע"מ בשיעור של 17%, ועל התקופה שלאחריו יחול מע"מ בשעור של 16.5%.

8. דמי מנוי
החיוב במע"מ על דמי מנוי הינו במועד התשלום. לפיכך, על תשלום שיתקבל לאחר יום 1 בספטמבר 2005, יחול מע"מ בשיעור של 16.5%. על תשלום שיתקבל לפני כן יחול חיוב במע"מ בשיעור של 17%. למען הסר ספק יודגש שנית כי לתקופת המנוי הרלבנטית אין כל משמעות לענייננו. כך, למשל, אם התשלום עבור מנוי לשנת 2006 שולם לפני 1 בספטמבר 2005 אזי שיעור המס הרלבנטי יהיה 17%. אם דמי המנוי משולמים בתשלומים בתקופת המנוי, כל סכום שישולם מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 16.5%.

9. יבוא טובין
המע"מ ביבוא טובין יחושב ביום שחרור הטובין מהמכס. לפיכך, טובין אשר ישוחררו מיום 1 בספטמבר 2005 אזי שיעור המס הרלבנטי יהיה 17%. אם דמי המנוי משולמים בתשלומים בתקופת המנוי, כל סכום שישולם מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 16.5%.

10. עסקאות מתן אשראי
מועד החיוב במע"מ בגין עסקאות אשראי הנו מועד תשלום ההצמדה ו/או הריבית (להלן:"סכומים") וזאת בכפוך לכך שמחיר העסקה אינו מושפע מקיומם של יחסים מיוחדים. לפיכך, סכומים שישולמו מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחויבו במע"מ בשיעור של 17%. סכומים שישולמו לפני כן יחויבו במע"מ בשיעור של 16.5%.

הוראות אלה חלות מטבע הדברים גם על הלוואות שנותן מעביד לעובדיו, בהן גובה הריבית איננו מושפע מקיומם של יחסים מיוחדים.

11. מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או מנהלים
הוראות מע"מ קובעות כי על עסקה של מתן אשראי שלא נקבעה לה ריבית או שתמורתה אינה בכסף, מועד החיוב יקבע בהתאם לחלופות הבאות:
חלופה א': כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מדי חודש, אזי מועד החיוב לענין מע"מ יחול באותו חודש. לפיכך, על זקיפת ריבית לחודש ספטמבר 2005 ואילך, יחול מע"מ בשיעור של 16.5%.
חלופה ב': כאשר הריבית הרעיונית מחושבת לעניין מ"ה בחישוב שנתי, יהיה מועד החיוב ב - 31.12 של כל שנה. לפיכך, חושוב שייעשה ביום 31 בדצמבר 2005 ואילך, יחול מע"מ בשיעור של 16.5%.

12. הוצאת חשבונית
סעיף 46 לחוק מע"מ קובע כי על העוסק להוציא חשבונית תוך 14 ימים ממועד החיוב במס, או תוך 7 ימים על פי העניין. חשוב לציין כי המועד הרלבנטי לעניין שיעור המע"מ הנו מועד החיוב במס, ולא מועד הוצאת החשובנית. כך, למשל, אם טובין סופקו לפני יום 1 בספטמבר 2005, אך החשבונית הונפקה מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך, שיעור המע"מ הרלוונטי הנו 17%.

לגבי עוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס שבה צוין כי המסמך יהווה חשבונית מס רק לאחר התשללום בפועל על ידי מקבלה, הרי שככל שהתשלום ישולם מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך, יחוייב העוסק בתשלום על 16.5% על העסקה, ואם החשבונית בגין התשלום הנ"ל הוצאה לפני יום 1 בספטמבר 2005, יש להוציא הודעת זיכוי ללקוח.

13. הודעת זיכוי
הודעת זיכוי הבאה לתקן חיוב במע"מ שהוטל לפי שיעור שכבר איננו בתוקף, קרי, הודעת זיכוי שתוצא מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך לגבי חיובים שנעשו לפני כן, שיעור המע"מ הכלול בהן יהיה 17%, ולא 16.5%.

14. אופן הדיווח התקופתי בגין חודשים ספט'-אוקט' 2005
לאור שיעור המס השונה שיחול החל מחודש ספטמבר פרסמו רשויות המס הבהרה לעניין אופן הדיווח הנדרש בדוח התקופתי. ההבהרה האמורה מצ"ב כנספח.
עו"ד יהונתן יופה ? מחלקת המיסים, פאהן קנה ושות' www.gtfk.co.il

מחלקת המיסים תשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במאמר זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.
את שאלותיכם ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני href="mailto:tax@gtfk.co.iltax@gtfk.co.il">">tax@gtfk.co.il
או באמצעות פקס שמספרו 03-7106680
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה