מדריך לעוסק הפטור בפני רשויות המס
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מדריך לעוסק הפטור בפני רשויות המס 

מאת   19/08/2009 |  נצפה 3032 פעמים
פתיחת עסק - כעוסק פטור מורה נבוכים
--------------------------------------------------------------------------------


מחבר המאמר - רו"ח שלומי תורג'מןפתיחת עסק - כעוסק פטור

מורה נבוכים

בפתיחת עסק כעוסק פטור יש לפתוח אותו מול רשויות המס כמו כל עסק אחר. מול מס הכנסה, מול מס ערך מוסף ומול המוסד לביטוח לאומי. לכל אחד מהרשויות הנ"ל ישנו טופס ספציפי (את הטפסים הנחוצים ניתן להדפיס ישירות מהאתר ראה/י מידע שימושי) . יש להגיע פיזית אל תחנת המע"מ האזורית בהתאם לאזור המגורים. ולהגיש את הטפסים של מע"מ בצילום תעודת זהות. בדרך כלל מבקשים לצרף תעודת מקצוע של העוסק אך בעוסק פטור לעיתים אין צורך. לאחר פתיחת התיק במע"מ ניתן ללכת ולהדפיס קבלות וקבלות בלבד לא חשבונית מס ושיהיה רשום שהעוסק הינו עוסק פטור.

עד כאן הפרוצדורה של המאמר כעת נעבור למהות.

כעיקרון מס ערך מוסף זהו מס שמשתלם על הערך המוסף זאת אומרת על הערך שנותר לי בעסקה ואותו יש להעביר לרשות המיסים שהרציונל הוא להטיל את המס על הקונה האחרון. העוסק הוא רק צינור להעביר את המס שהוא גובה מהצרכן הסופי אל רשות המיסים. לדוגמא אדם נתן שרותי ייעוץ והוא אמור לקבל מהלקוח 200 שקלים בתוספת מע"מ (עסקאות) של 31 שח סה"כ 231 שח. באותו חודש הוא רכש מוצר כלשהו בעלות של 100 שח בתוספת מע"מ (תשומות) של 16.5 שח סה"כ 116.5 שח בסוף החודש הוא אמור להעביר לרשויות המס 31-16.5=16.5 שח . על פי סעיף 31(3) לחוק מעמ עסקאות של עוסק פטור יהיו פטורות ממס. המשמעות של קביעה זו שאת ההתנהלות המתוארת לעיל העוסק יהיה פטור מלנהל כל חודש או חודשיים מול רשויות מעמ אבל הוא אינו פטור ממס הכנסה ולא מתשלום ביטוח לאומי. מאידך, מי שעושה עיסקאות עם עוסק פטור לא יוכל קזז את מעמ התשומותשהוא משלם לעוסק הפטור וזה מגביל את ביצוע העסקאות עם עוסק פטור.

עוסק פטור לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו -1975 (להלן חוק מעמ) מוגדר כ-

סעיף 1
''עוסק פטור'' - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 70,605 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר; (נכון ל-01/01/2009) החל מתאריך 1 בינואר 2012 הסכום ישתנה ל- 100,000 שח זאת על פי סעיף 171 לחוק ההתייעלות הכלכלית סימן ז' תחולה לחוק מעמ.


זאת אומרת עוסק שבכל שנת המס, ההכנסות שהוא עומד לקבל אינם מגיעים לסכום הנ"ל עבר את המשוכה הראשונה להיכנס לתוך הגדרת עוסק פטור. למען הסר ספק- שנה הכוונה לחודשים ינואר עד דצמבר. אם אדם פתח את העסק מאמצע השנה אז המדידה תעשה על ההכנסות שהוא קיבל עד סוף חודש דצמבר. ומחודש ינואר שנה לאחר מכן תחל מדידה חדשה.

כעת אף על פי שמחזור העסקאות של עוסק הינו נמוך מהסכום הנ"ל הוא לא יירשם כעוסק פטור אם הוא נמנה על אחד מהמקצועות הבאים כפי שמופיע בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976,

.13 עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב כעוסק זעיר[1]:

תק' תשל"ו-1976

תק' (מס' 2)

תשל"ו-1976


(1) בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית[2]; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

תק' תשל"ז-1976


(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;

תק' תשנ"ח-1998


(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס;

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;

בפיסקה זו -

"סוחר מקרקעין" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;

"מתווך מקרקעין" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין;

(6) סוחר רכב ומתווך רכב;

בפיסקה זו -

"סוחר רכב" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;

"מתווך רכב" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;

"מסחר ברכב" - לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-אגב-שכירות;

"רכב" - רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

עד כאן לענין מע"מ וכעת אעבור לעניין מס הכנסה.

על פי מס הכנסה כל ההכנסה שנרשמה אצל עוסק פטור הינה הכנסה לצורך החיוב במס הכנסה. אלא שאת מס הכנסה יש לשלם על הכנסה חייבת שעל פי ההגדרה במס הכנסה הינה הכנסה לאחר ניכויים. זאת אומרת מסך ההכנסות שרשמנו כעוסק פטור יש להוריד את ההוצאות ששימשו בייצור הכנסתו של אדם במילים אחרות יש לערוך דוח הכנסות והוצאות ורק על הרווח לשלם מס הכנסה. רצוי מאוד להיעזר ביועץ מס או רואה חשבון לשם עריכת הדוח והדיווח לרשויות - לא מדובר רק בחישוב אריתמטי. בדרך כלל במחזורים אלו אדם לא מחויב במס מפני שיש לו נקודות זיכוי שהוא זכאי להם לגבר 2.25 לאישה 2.75 שזה לצורך העניין כמו הנחה במס של 5,319 שח ו-6,501 שח בהתאמה. לסיכום ההכנסה חייבת במס אך מכיוון שישנם נקודות זיכוי אז הנישום בדרך כלל לא מגיעה לחבות מס.

ביטוח לאומי

אותה הכנסה החייבת לצורך מס הכנסה היא חייבת בביטוח לאומי ומס בריאות. לכן עם פתיחת התיק בפני הרשויות רצוי לפתוח גם בביטוח לאומי ולדווח להם על הרווח החודשי הצפוי לכם. במידה ולא תדווחו עם פתיחת התיק במ"ה אז בסוף שנה כאשר תגישו דוח שנתי זה יעבור למוסד לביטוח לאומי והם על ההכנסה החייבת במס הכנסה ישיתו עליכם את הסכום החייב בביטוח לאומי ומס בריאות בסכום אחד שהוא יכול להיות לא מבוטל בתוספת ריבית והצמדה.

להלן דוגמא לחישובי המס (מס הכנסה וביטוח לאומי)


חישוב מס הכנסה

סה"כ הכנסות בשנת המס 70,605 שח (שנת המס 2009 )

הפחת הוצאות ביצור הכנסה (10,605)

הכנסה חייבת 60,000

חיוב במס הכנסה 6,246 (60,000-55,080)*15%+ 55,080*10%

הורד זיכוי ממס לאישה (6,501)

התוצאה היא שאין לאישה לשלם מ"ה ודרך אגב אין גם החזר של מס. בהנחה ואין לה הכנסות ממקור אחר.


חישוב ביטוח לאומי ומס בריאות

עד 60% מהשכר הממוצע במשק ישנו מס מופחת של 9.82% ז"א (7,928*12*0.6*0.0982)= 5,605 שח ועל היתרה יש לשלם עוד 474 שח סה"כ 6,079 שח ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסה של 60,000 שח.

תכנון מס - מי שהינו שכיר ומעוניין לפתוח עסק כעוסק פטור, ולהפחית את דמי הביטוח לאומי אז ראשית יש לצאת מהגדרת עובד עצמאי להלן ההגדרה:

חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

למשל מי שבעת פתיחת התיק בביטוח לאומי יצהיר (וחותם על כך) שהוא עובד פחות מ-12 שעות שבועיות במקרה הזה הוא יוגדר כבעל הכנסה שלא מעבודה ולא עצמאי אז כל הכנסתו שלא-מעבודה תחויב בביטוח לאומי עד לגובה ההכנסה המקסימלית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר. ושיעור המס יהיה 12%

יש לוודאות שההכנסה החייבת במס לא תעבור 50% השכר הממוצע במשק קרי, 47,568 שח זאת שתדווחו עליה מס הכנסה. (בדוגמא לעיל ה 60,000 שח) אחרת גם תיכנסו להגדרת עצמאי.

נניח שהכנסה שדווחת עליה שלא מעבודה ולא עצמאי היא 40,000 שח אז החיוב יהיה כדלהלן ההכנסה הפטורה = 7928*12*25%= 23,748 שח

והיתרה חייבת ב-12% (40,000-23,748)*12%=1,946

התובנה שלי מכל הנושא של עוסק פטור היא שמי שחושב בקטן נישאר קטן, ואם יש מצב להתפתחות העסק אז אל תיתנו ל- 3,000-4,000 שח בשנה (הנהח"ש ודוח אישי) לעצור בעדכם מלצמוח, בהצלחה מצוות תורג'מן את תורג'מן -אתכם לאורך כל הדרך.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] הגדרת "עוסק זעיר" בוטלה מיום 01/01/2003

[2] ההדגשות אינם מופיעות במקור.
שלומי תורג'מן - רו"ח
http://www.turjeman-cpa.co.il
turjycpa.gmail.com
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה