הגנה על פקדונות בבתי דיור מוגן - הצעת חוק
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

הגנה על פקדונות בבתי דיור מוגן - הצעת חוק 

מאת   30/06/2009 |  נצפה 2900 פעמים

הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון עזרא אורי אריאל דוד אזולאי אלי אפללו יואל חסון דניאל בן-סימון חיים אמסלם דב חנין ישראל חסון
רחל אדטו אורית זוארץ מגלי והבה שלמה מולה זבולון אורלב
               
הצעת חוק דיור מוגן (הבטחת כספי פיקדון), התשס"ט–2009

 1.    הגדרות ופרשנות


"דיור מוגן" – מקבץ של דירות המיועדות למגורי קבע של דיירים;        
"דייר" – גבר שמלאו לו 67 שנים או אישה שמלאו לה 62 שנים ובני זוגם,  המתגוררים או המבקשים להתגורר בדירה בדיור מוגן,המסוגלים לבצע את פעולות היום יום ללא עזרה או בעזרה חלקית, והמסוגלים לנהל משק בית עצמאי;       
"דירה" – חדר או מערכת חדרים למגורים;       
"חברה לדיור מוגן" – חברה המנהלת דיור מוגן, ובידה האישורים הנדרשים לפי כל דין לנהל דיור מוגן כאמור, יש לה מנהל, והיא מתחייבת לספק סל שירותים בסיסי לדיירי הדיור המוגן שהיא מנהלת;       
"סל שירותים בסיסי" – סל שירותים הכולל שירותים נוספים על שירותי אחזקה, כפי שיקבע שר הבינוי והשיכון;       
"פיקדון" – סכום כסף הנדרש מדייר כתנאי למגורים בדירה בדיור מוגן.       
 (א)    לא תקבל חברה לדיור מוגן פיקדון מדייר  לצורך מגורים בדירה בדיור מוגן, בסכום או בערך העולה על עשרה אחוזים מסך הפיקדון הנדרש על ידה כתנאי למגורים, אלא אם כן עשתה אחת מאלה:

2.    הבטחת כספי הפיקדון של דיירי הדיור המוגן


(א)    מסרה לדייר ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לה הדייר על חשבון הפיקדון, במקרה שלא תוכל להחזיר לדייר את סכום הפיקדון, כפי שנקבע בחוזה, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור;    (1)           
(ב)    בתום 3 שנים מיום מסירת הערבות לדייר, תהיה החברה לדיור מוגן רשאית להפחית את סכום הערבות הבנקאית למחצית מסכום הפיקדון; בתום 5 שנים מיום מסירת הערבות לדייר, לא תהיה החברה לדיור מוגן חייבת עוד במתן ערבות לדייר;               
 (2)     שיעבדה את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית לטובת הדייר או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר הבינוי והשיכון, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפסקה (1);           
(3)    העבירה על שם הדייר את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה נבנית, כמוסכם בחוזה, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי;           
(4)    רשמה לגבי הדירה בדיור המוגן שבה מתגורר הדייר או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה לגבי זכות השכירות של הדירה בהתאם לסעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969  ובלבד שלא נרשמו לגביה שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על הערת האזהרה;           
(5)    ביטחה את עצמה אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 , שאישר לענין זה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה (1), והדייר צוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש.

3.    הבטחת השקעת הדיירים בדיור המוגן

כל האמור לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974  (בסעיף זה – חוק המכר), יחול על דיור מוגן לפי חוק זה, בשינויים המחויבים, ככל שנקבעו הוראות בחוק המכר שאינן מוסדרות בחוק זה, ובשינוי הבא: בהגדרה "מכירה", במקום "לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים או יותר" יבוא "לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מחצי שנה או יותר".

4.    עונשין

הפרה חברה לדיור מוגן הוראה מהוראות חוק זה, דינה – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 .   

5.    תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.   


דברי הסבר


במרבית עסקאות הדיור המוגן מוסר הדייר למפעיל הבית סכום כסף כפיקדון, המלווה בשחיקה שנתית (לפי ההסכם ביניהם).
החוק המוצע בא להבטיח את כספי פיקדונות הדיירים בפני מצב של פשיטת רגל, חוסר יכולת או רצון של אותו גורם איתו קשרו עסקה להשיב להם את כספי הפיקדון.


החוק המוצע אף מחייב את מפעיל החברה לדיור מוגן, כהגדרתה בהצעת החוק, לפעול באחת מחמש הפעולות הבאות לשם קבלת כספי הפקדון: מסירת ערבות בנקאית;  שיעבוד הדירה, או החלק היחסי מהקרקע שעליה היא נבנית לטובת הדייר המוגן;  העברת הבעלות או זכות אחרת בדירה על שם הדייר המוגן; רישום הערת אזהרה לגבי הדירה; או ביטוח כאשר הדייר המוגן מצוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח. חיוב זה יבטיח את כספי הפיקדון של הדיירים בעת פשיטת רגל של חברת דיור מוגן. בנוסף, מוצע שכל ההוראות האחרות בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 יחולו על הצעת החוק בשינויים המחויבים, ככל שהוראות אלה אינן מוסדרות בהצעת החוק, ובשינוי הגדרת מכירה בחוק האמור, כך שתכלול לא רק שכירות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים או יותר, אלא גם שכירות לתקופה של למעלה מחצי שנה או יותר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על-ידי חבר הכנסת יצחק גלנטי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2730/17) ועל ידי חבר הכנסת אבישי ברוורמן (פ/3003/17).

עוד בנושא - מה חשוב לבדוק לפני שבוחרים דיור מוגן

מרכז המידע המקיף בישראל לגיל הזהב. באתר מידע רב, כתבות, טיפים המלצות וקישורים לגיל השלישי. כל העסקים באינדקס גיל הזהב, זכויות קשישים ומבוגרים, הכל על סיעוד 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה