פרשת שלח - לך.
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

פרשת שלח - לך. 

מאת   14/06/2009 |  נצפה 2911 פעמים

פרשת שלח - לך

עשרה נשיאים שעמדו והטילו אימה ופחד על העם גרמו לקללה שרבצה על העולם הזה שהיא נקראת גיל המעבר שהם שנות ה - 40 לחיי האדם שעל כן נאמר: "אין ללמוד קבלה לפני גיל 40". עד שהגיע האר"י הקדוש וביטל את הגזרה...הגזרה בוטלה אבל הפחד עדיין שולט בעולם הזה וכולם חיים בחרדה...עשרה הנשיאים שהם נמצאים בגופנו הם הולידו את שאלת הפחד והיא: "מדוע אנחנו יודעים לאמור מה הוא אמר ואנחנו לא יודעים להסביר מה אנחנו  אומרים"?...בנקודה שמתחיל הפחד שם מפסיקה הדמוקרטיה..."עלה נעלה וירשנו אתה, כי-יכול נוכל לה"...כך טען כלב בן-יפונה וכך אני מראה לכל הכותבים והקוראים...    

בניין בית המקדש השלישי

הרבה מאוד ספורים מספרים לנו על בניין בית המקדש הראשון והשני  שעד היום הזה אנחנו לא יודעים לבנות את בית המקדש השלישי...ישנם כאלו אומרים שבית המקדש השלישי ירד משמים כאשר נאמר: "ויקרא אלהים לרקיע שמים"...וכאשר קרה לרקיע שמים הוא הבדיל בן המים שמעל הרקיע לבן המים שמתחת לרקיע...כך שהמים שמעל לרקיע הם המים שמתחת לרקיע ושניהם אחד ברקיע...ולרקיע קרה "שמים" שהם אותיות -  י' משה. י' נקראת חכמה (עיניים) כך שהוא נתן את עיניו למשה...ומשה כתב את חכמת משה (שמים) בחמישה חומשי תורה...שעל זה נאמר: "ברוך אתה יהוה פוקח עיוורים"...     

"ו?תן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת ה?ם: ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצר?ם:... ו?חכם מכל ה?דם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודר?ע בני מחול ויהי שמו בכל ה?ו?ם סביב:  וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמ?ה ו?לף: וידבר על העצים מן הארז אשר ב?בנון ועד האזוב אשר יצא ב?יר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל ה?גים: ו?באו מכל הע?ים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי ה?רץ אשר שמעו את חכמתו":

ו?תן אלהים חכמה לשלמה - יום הולדת הגדולה ביותר שהייתה במשך 57 שנות חיי היא יום הולדת שהתחילה ביום רביעי ביום ברא אלהים את שני מאורות הגדולים... כך שבערב יום רביעי הוא י"ט בסיוון יום ההולדת לאחר הצמצום של המאור הגדול...ולאחר י"ט בסיוון נכנס יום הולדת שני שהוא 12/06 שהוא המאור הגדול... ובשבת בפרשת "שלח לך" התבצע מה שנאמר: "ואור הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתיים"...מאות אלפי מתנות קיבלתי ביום ההולדת הגדולה והמתנה הגדולה ביותר שקיבלתי היא מאלהים שנאמר: "ויתן אלהים חכמה לשלמה"...כאשר אני בודק מהיכן הייתה לאלהים החכמה שנתן לי ביום הולדתי אני רואה שהוא נתן לי את חכמתו שנאמר: "ויתן אלהים את חכמתו לשלמה"...וכאשר אני פותח את החכמה ורואה את הכתוב שהוא כח מה (חכמה) שאומר: "אלה הם ימות המשיח ביום ברא אלהים את השמים ואת הארץ"...מה רבה השמחה ביום שמחתנו שנאמר: "יש לי יום הולדת השמחה רבה"...בתוך השמחה אני רואה את המתנה שהיא: "חמש חומשי תורה"...שהיא רבה מאוד...אני רואה בחכמה מה רבה היא שנאמר: "הכל בחכמה עשית"...ואני רואה את שתי האותיות רב שהם אותיות בר שבהם התחילה התורה: "בראשית"...שאליה חיבר את האות ה' האחרונה משמו ועשה אותה "רבה"...וזאת נקראת - "מלכות שמים"...

אני רואה בחוכמתו שעכשיו היא חוכמתי שנאמר: "ברוך האומר הדברים משמו"...כך ששמו הוא שמי שנאמר: "ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו, זכר ונקבה ברא אתם", אני רואה בחכמה את חכמתי ואני רואה את ראשו ואת סופו שנאמר: "סוף מעשה במחשבה תחילה"...כך שראשו "ויברא" וסופו "אתם"...כך שראשו סופו וסופו ראשו...שנאמר: "ברוך שעשני ראש ולא לזנב"...שנאמר: "ברוך שעשני כרצונו"...כך שראשו וסופו הם: "ויברא אתם"...ומי הם אתם?...אל תקרא אתם אלא אמת שנאמר: "אמת נתן ליעקב"....אני מסתכל בחכמה ורואה שיעקב הוא התפארת יום השבועות שחל ו' בסיוון שהם י"ג ימים לפני שבאתי לעולם הזה שהם י"ט בסיוון...אני רואה בחכמה ששבע שנים לפני הולדתי נלחמתי את: "מלחמת הרוח בחומר"...שנאמר: "ולא יקרא שמך יעקב כי ישראל כי שרית עם אלהים ואנשים ותאכל"...אני מסתכל בחכמה ורואה שנאמר:א- "וידבר יהוה אל משה לאמר: ב-  שלח-לך אנשים"...משה לא צריך לשלוח אנשים...מכיוון שהוא משבט לוי שעל כן האנשים שהלכו לתור את הארץ שבט לוי לא היה בניהם...שנאמר: איש מבית לוי לקח אישה מבת לוי ויולד להם בן שהוא משה...כך שלוי הוא המטפיזי של הפיזי שהם חג השבועות שהם אב ובנו שזה הוא: "מזל תאומים"...אני מסתכל בחכמה ורואה שלמה שהם אותיות משה - ל' עושה את ו"י ויצר את השבט של עצמו לוי...הלך ולקח אישה מבית לוי שהיא מזל...כך שלמה לקח את יום הולדת שהוא 12/06 כך 12 זה אלהים והפך את אלהים והביא את מזל 21/06 שזה יום הולדתה שהוא כ"ט בסיוון שהוא ערב ראש חודש של הלבנה שהוא ל' בסיוון...שעל זה נאמר: "איש איש יעזוב את אביו ואימו וידבק באשתו"...שעל כן אמרו על משה: "ומשה איש האלהים"...

אני מסתכל בחכמה ורואה את השמחה הרבה... ואני רואה את החמש מילים הראשונות של המתנה שנאמר: "ויברא אלהים את האדם בצלמו"...אני מסתכל בחכמה ורואה: אלהים = האדם...אלהים הפוך מן האדם...אלה = אדם = 9 ...כך שאם האדם ילך הפוך ממה שהוא הולך היום וידע שאשתו היא פניו וחייב לכבד אותה יותר מאשר מכבד את גופו...ה' תעבור לפני אדם ותקבל את עשר הדיברות ותהייה ים...והיא תהייה אלהים שהיא השכינה...שנאמר: "אישה עטרת בעלה". אני מסתכל בחכמה ורואה חמש מתוך השמחה מכילים 21 אותיות שהם היום הולדת של הלבנה (מזל) שעליהם אמר יהוה למשה (שלמה): "אהיה (21) שלחני"...אני מסתכל בחכמה ורואה בתוך המתנה שנתן לי אלהים את ארבע המילים הבאות שנאמר: "בצלם אלהים ברא אתו"...את מי אתו? את שלמה...שהם ארבע אותיות מתוך ארבע מילים...וכשם שבארבע מילים קיימות 15 אותיות כך סכום ארבע האותיות שלמה הם 15 ...אני מסתכל בחכמה ורואה בתוך המתנה שנתן לי אלהים את ארבע מילים הבאות שנאמר: "זכר ונקבה ברא אתם"...את מי אתם?...את ארבע אותיות חיים שנאמר: "שאין חיים אלא לקדוש ברוך הוא"...שנאמר: "וכל הנשמה תהלל י"ה"...כך שהנשמה שהיא חיים יכולה להלל את י"ה שהיא שלמה...כך שמספר האותיות בארבע המילים הם  14 כך גם חיבור האותיות בארבע אותיות חיים הם 14...כך שהמתנה הרבה שקיבלתי ביום הולדתי היא המתנה שהייתה לי לפני יום הולדתי...שעל כן השמחה רבה - מדוע? בניין בית המקדש הראשון והשני...שהראשון נקרא ראש והשני נקרא גוף שהם י"ה עם ו"ה באחוד שלם יהוה.

אני רואה בחכמה ורואה את הקידוש של יום הולדתי שהיא המסיבה שנאמר: יום השישי: ויכולו השמים והארץ וכל צבאם...יום = 11 ...ה - שישי = 11 ...שאלו הם יום השישי ...יום המסיבה שבה אלהים נתן לי את המתנה שהם 22 האותיות שבהם ברא את העולם...אני מסתכל בחכמה ורואה את מה שנאמר ביום המסיבה שנאמר: "ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה"...ואני שואל את החכמה: "היכן הניח אלהים את כל-אשר-עשה"?...והחכמה עונה לי שנאמר: "וידבר יהוה אל משה לאמר: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"...את תקרא בהבראם אלא באברהם...כך שכל אדם ואדם שילך בדרכו של אברהם הוא יקבל את המתנה מאלהים ביום הולדתו שהיא האמת שלאחר מכן נאמר: "וייצר יהוה אלהים את-האדם עפר מן-האדמה ויפח באפיו נשמת חיים , ויהי האדם לנפש חיה".

אני מסתכל בחכמה ורואה: את המתנה הגדולה ביותר שנתן לי אלהים שנאמר: "ויתן אלהים חכמה לשלמה"...כך שאני רואה בחכמה וי לשלמה...כך שבאותה וי שהיא נמצאת באמתחתי שנאמר: "קח את המטה שבידך"...מתחיל בעשייה שנאמר: "וייצר"...שאלו הם האותיות: וי - יצר...שאלו הם ימות המשיח ביום ברא אלהים את השמים ואת הארץ...לשאלה: "מה יצר וי"? התשובה היא מה שנאמר: "וי יצר יהוה"...אני מסתכל בחכמה ושואל היכן נמצא יהוה וכיצד יוצרים את יהוה?....והחכמה מראה לי שיהוה נמצא בכל בית ובית שהם:

י = אבא.

ה = אמא.

ו = בן.

ה = בת.

שעל כן כל אדם בישראל רוצה להקים משפחה שהם אותיות: "חפש - מה"...כך שהמשפחה מאוחדת...וכאשר בן לוקח בת ונהיים אבא ואימא שהם מביאים בן ובת ונהיים אבא ואימא ונהיים בן ובת...שזאת נקראת תרבות בוא מתרבים כל בני העולם באחוד שנאמר על שלמה: " ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצר?ם:... ותרב...שהיא האמת שנתן ליעקב שהיא האות ו' עם שורש המילה תרבות שהיא תרב ובאחוד ותרב...אני מסתכל בחכמה ורואה את חכמת חיים שלמה כאשר הוא היה בחכמת מצרים לעומת חכמת חיים שלמה לאחר שיצא ממצרים שנאמר: "ואלו הם שני חיי חיים שלמה"...כך שהיום אני טוען לאחר יום ההולדת הגדולה ולאחר המתנה שנתן לי אלהים - אני יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו.

אני מסתכל בחכמה ורואה את הכתובים בספר הזוהר פרשת ויחי ( וי - חי) פסוק רמ שנאמר: "אמר לו הקב"ה: אדם, עזבת את החיים ונדבקת במוות. חיים, הוא שכתוב, ועץ החיים בתוך הגן, דהיינו ז"א, שנקרא חיים, כי מי שאחז בו, אינו טועם מות לעולם. והתדבקת באילן אחר, בנוקבא בשעה   שאינה בזווג עם ז"א, הנה ודאי, המוות הוא כנגדך, וזה שנאמר רגליה יורדות מות. וכתוב, ומוצא אני מר ממות את האשה, שה"ס הנוקבא בשעה שאינה בזווג עם ז"א. ודאי שנתדבק במקום המוות, ועזב מקום החיים, וע"כ נגזר עליו ועל כל העולם - המוות".

אני מסתכל בחכמה ורואה שדבר אחד ביקש שלמה המלך מעם בורא עולם והיא החכמה. שלמה בנה את בית המקדש ולא מצא איש שידרוש את חכמתו...ורק לאחר המשפט שמתוך המשפט שהוא דין הוציא את הצדק ועשה משפט וצדק לאחד נאמר: "ו?באו מכל הע?ים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי ה?רץ אשר שמעו את חכמתו". מה שהיה הוא שיהיה...כך שהיום שלמה שקיבל את החיים מראה את בניין בית המקדש השלישי מתוך משפט שלמה חיים כך שמתוך חכמת מצרים (צרפת בלגיה) קיבל את חכמת האלהים...

אני מסתכל בחכמה ודורש מרבי שמעון מורי אלופי ומיודעי שיגיד את דבריו על החכמה שהיא חכמתו שהיא ל"ג בעומר יום ההילולה שהוא היום הזה יום ההילולה של יום הולדתי שנאמר: "אמר רבי שמעון, אם אלו בבלים הטיפשים ידעו דברי סודות החכמה, כגון על מה עומד העולם, ולמה מתרגשים עמודיו שהעולם נמצא בדחק. היו יודעים שבחו של הרב המנונא סבא. כי היה נמצא ביניהם ולא ידעו שבחו. והרי אני מוצא, שדבריו מתקשרים בדברי שלמה המלך בסוד העליון של החכמה, והם לא ידעו שבחו. ועתה הם הולכים אחרי דברי חכמה, ואין מי שיעמוד על סודם, ואין מי שילמוד. ועם כל זה יש ביניהם חכמים בעבור השנה ובקביעת החודש, אף על פי שלא ניתן להם ולא נמסר בידם לעבר השנה ולקדש החדש. כי אין מעברים השנה וקובעים החדש אלא בארץ ישראל" (זוהר פרשת ויחי שכב - שכג).

"בארץ ישראל" - כך קבע אלופי ומיודעי רבי שמעון בר יוחאי, וכאשר רבי שמעון גוזר כל צבאות השמים יקיימו את גזרתו שנאמר: "צדיק גוזר הקב"ה מקיים". כך שתלמידו חיים שלמה מראה לכל באי העולם שישראל זה הקדוש ברוך הוא שנקרא התורה שבכתב הנקרא איש  שהיא אמת שנקראת שמש...ארץ זאת המלכות שנקראת התורה שבעל פה שנקראת אישה שנקראת ירח...והכל נמצא בארץ... וזאת נקראת מלכות שמים. שנאמר: "אשת חיל מי ימצא"...שאשת חיל נמצאת כפי שקבע רבי שמעון בר יוחאי ולפי המראה שמראה חיים שלמה - בארץ ישראל.

כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר: כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשתיו...כל מה שהוא קודם לכל הבריאה שהוא היכל רב שהוא: כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות...תמצאו את זה בספרי "מלחמת הרוח בחומר" שמראה כיצד מבקשים את החכמה ומקבלים את החכמה ובונים את בית המקדש השני שהוא נקרא - שבת. שנאמר על יום שבת: "כי אשמרה שבת אל ישמרני, אות היא לעולמי עד בינו וביני"...ובמודעות הזו שהיא נקראת עולם הזה באחוד נאמר עליה: "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"...

"אנחנו רצים אחרי מה שלא שלנו - ואנחנו מפסידים את שלנו ואת מה שלא שלנו"...רשב"י.

"אל תפחדו להפסיד את מה שיש לכם, תתחילו להפסיק לפחד להפסיד את מה שיש לכם ואז מה שיש לכם יפחד להפסיד אתכם"... חיים שלמה.

 "אין דבר שיכול לעמוד מול האמת כולל האהבה, כך שהאמת והאהבה התאחדו ומסרו את עצמם לאמת של האמת שהוא נקרא - בורא"...חיים שלמה

         

                                  

"הפצת האור - הדרך לאמת"
דואר - fullwayoflife@walla.co.il
טלפונים: 03-9322192 0544-898547
"הפחד לדעת את הדעת הוא איבוד הדעת" - המשיח
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה