מדור תכנוני מס ועצות מעשיות, תכנון מס: כיצד להימנע מחיוב במס בישראל של הכנסות חברת משלח יד זרה- חלק א
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מדור תכנוני מס ועצות מעשיות, תכנון מס: כיצד להימנע מחיוב במס בישראל של הכנסות חברת משלח יד זרה- חלק א 

מאת   28/05/2006 |  נצפה 4087 פעמים
הקדמה קבועה
במדור שלהלן נבקש להציג בפני המעיין עצות מעשיות ותכנוני מס אשר יש בהם בכדי לסייע בידי אנשי המקצוע להפחית ופעמים אף לאיין לחלוטין את נטל המס המוטל על כתפי לקוחותיהם. העצות ותכנוני המס שיינתנו במסגרת מדור זה יעסקו בכלל תחומי המיסוי דוגמת: מיסוי מקרקעין, מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מס ערך מוסף ומס בולים. במסגרת הרשימות השונות אותן נביא יושם דגש על הצד המעשי - פרקטי, מסיבה זו ננסה גם להביא מידי פעם "מכשירים פרקטיים" דוגמת טבלאות אשר יש בהן בכדי להקל על איש המקצוע בעבודת תכנון המס. הרעיונות אשר יובאו במסגרת מדור זה, בחלקם, אינם מוכרים כלל לאנשי המקצוע אחרים מוכרים מעט וחלק הינם ידועים ומפורסמים. מטרת מדור זה אינה רק לחדש אלא גם לאסוף, להציג ולהעלות את הדברים על הכתב ובכך להקל על איש המקצוע .
מבוא
ברשימה שלהלן נדון בקצרה בהסדר "חברת משלח יד זרה" (להלן: "חמי"ז"), אשר הוסף לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסגרת תיקון 132. בתחילה נציג ב"קצירת האומר", ממש, את ההסדר אשר נקבע בחקיקה ולאחר מכן נציג את אחת הדרכים בה ניתן לעשות שימוש בכדי להימנע מתחולתו של הסדר זה על תושב ישראל. דיון רחב ומקיף בהסדר חברת משלח יד זרה נעשה בספר הרפורמה במיסוי בינלאומי . במדורים הבאים ניבחן דרכים נוספות להימנע מהסדר החמי"ז, כמו גם מהסדר הבחרה הנשלטת הזרה (להלן: חנ"ז)
חברת משלח יד זרה = היכרות:
הסדר חברת משלח היד הזרה, אשר קבוע בסעיף 5(5) לפקודה הוסף אליה במסגרת תיקון 132 לפקודה. בעקבות שינוי כל שיטת המס מטריטוריאלית לפרסונלית הרי שתושב ישראל המפיק/מצמיח הכנסה בחו"ל מעבודה או משלח יד יהא חייב עליה במס בישראל. המחוקק חשש כי בכדי להימנע מהטלת המס על הכנסותיהם יקימו תושבי ישראל כאמור חברות זרות, דרכם תבוצע הפעילות העסקית (משלח היד) של אותם תושבי ישראל בחו"ל. בכדי להתמודד עם תופעה צפויה זו קבע המחוקק את הפיקציה של חמי"ז לפיה חברה העונה לתנאים שנקבעו בחוק להגדרת חמי"ז יראו אותה כמי שהפיקה את הכנסתה בישראל (בגובה ההכנסה של בעלי המניות הישראלים בגין אותו משלח יד ) וכמי שהשליטה והניהול על עסקיה נעשים בישראל ולכן על הכנסה זו יוטל מס בישראל בהתאם לעקרונות המס הישראליים .
המחוקק קבע מספר תנאים בהם על אותו חבר בני אדם שהינו תושב חוץ לעמוד בכדי להיחשב כחמי"ז ואלו הם :
1. אם זו חברה , עליה להיות חברת מעטים ;
2. 75% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין , בידי יחידים תושבי ישראל או בידי אזרחי ישראל תושבי האזור; נציין כי לעניין הגדרת "בעקיפין" אימץ המחוקק את הכללים שנקבעו לעניין חנ"ז לפיהם הזחקה של מעל 50% הינה החזקה במישרין (פיקציה של 100%) והחזקה של מתחת ל-50% הינה פיקציה של החזקה של 0%.
3. בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד, במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בשיעור של 50% לפחות ;
4. מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, (למעט רווחי והפסדי אקוויטי ושינויים בערכם של ניירות ערך), מקורם במשלח היד מיוחד ;
מהו משלח יד מיוחד? מונח זה הוגדר על ידי שר האוצר בצו שקיבל את אישור ועדת הכספים של הכנסת ואשר קובע את רשימת המקצועות הבאה: אבטחה; אגרונומיה; אדריכלות; אמנות ואומנות, לרבות יצירת אמנות; אמרגנות, משחק, זמרה ובידור; אסטרולוגיה, גרפולוגיה ותורת הנסתר; ביקורת לרבות ביקורת איכות וטיב; דוגמנות; הוראה, הנחיה, הדרכה, לרבות מתן הרצאות; הנדסה; וטרינריה; יצירת חומרת מחשבים, תפעול חומרת מחשבים וטיפול בחומרת מחשבים; תכנות מחשבים; חקירות; טיס ושיט; טלקומוניקציה; ייצוג בעל משלח יד מיוחד; ייעוץ, לרבות בתחום הפיננסי, האישי, הביטחוני, החקלאי, הטכני, ההנדסי, הארגוני, הניהולי, המדיני, המדעי, המיסויי, העסקי, הכלכלי; כלכלה; כתיבה והלחנה; מחקר ופיתוח מדעי; ניהול, לרבות ניהול תיקים, השקעות או נכסים, ניהול חברות, ניהול ארגונים, מוסדות, גופים מסחריים לרבות בהליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים; סטטיסטיקה; ספורט; עיתונות ועריכה; פרסומת ויחסי ציבור; עריכת דין, עריכת פטנטים, ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות; צילום; ראיית חשבון; רפואה, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, רפואת שיניים, מתן שירותים רפואיים ופרה-רפואיים, רפואה אלטרנטיבית, טיפול בליקויי התפתחות; שירותי דת; שמאות; תווך; תרגום; תקשורת, במאות, הפקה ועריכה.
רשימה ארוכה זו אותה מנינו לעיל מלמדת מדוע הוטחה ביקורת רבה בצו המובא לעיל. רשימה כה ארוכה מרוקנת מתוכן את הביטוי "משלח יד מיוחד" ולמעשה בפועל נעשה ניסיון למנות כמעט כל משלח יד אפשרי.
חברת משלח יד זרה = פתרונות ותכנוני מס:
1. הקמת חמי"ז במדינת אמנה:
לעיל ראינו כי הסדר החמי"ז הינו למעשה פיקציה במסגרתה רואים את החברה הנישומה כתושבת ישראל ביחס להכנסותיה (היחסיות) ולכן כחייבת במס. פתרון אפשרי וראשוני לכך הינו הקמת החמי"ז במדינת אמנה. משמע מדינה לה קיימת אמנת מס עם ישראל. במקרה כאמור ובהתאם לסעיף 196 לפקודת מס הכנסה גוברות הוראות אמנות המס על הוראות החקיקה הפנימית . יוצא איפוא כי מקום בו לא יהא לאותו תושב ישראל -בעל שליטה המבצע את משלח היד המיוחד "בסיס קבוע" בישראל, לא ניתן יהיה לייחס את ההכנסה המופקת לישראל .
2.עיסוק במשלח היד שלא דרך חברת מעטים (יותר מ-5 בעלי מניות או באמצעות "בת חברה")
לעיל ראינו כי כאשר המדובר בחברה, הרי שלצורך עמידה בתנאי הסדר החמי"ז עליה להיות חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה. מכאן שכאשר המדובר בחברה זרה דרכה נעשה העיסוק במשלח היד המיוחד, והחברה אינה עונה להגדרת "חברת מעטים", לא יראו בחברה זו חמי"ז. עיון בסעיף 76 לפקודה אשר יובא להלן ואשר מגדיר "חברת מעטים", יכול ללמד אותנו על מספר דרכים כיצד להימנע מתחולת הסדר החמי"ז. סעיף 76 לפקודה קובע כדלקמן:
"(א) הוראות פרק זה חלות על כל חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה (להלן - חברת מעטים).
(ב) "חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר", לענין פרק זה - חברה שחמישה בני-אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניניה של החברה, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשהם, ביחד, מחזיקים או זכאים לרכוש, רובו של הון המניות או של כוח ההצבעה של החברה, או רובו של הון המניות שהוצא, או אותו חלק ממנו שהיה מזכה, במקרה של חלוקת כל הכנסת החברה בין החברים, לקבל את רובו של הסכום המתחלק.
(ג) "בת-חברה", לענין סעיף זה - חברה שמניות שלה, המייצגות לא פחות משמונים אחוז של הון מניותיה, הן בידיהן או בשליטתן של חברה או חברות שאין הוראות פרק זה חלות עליהן.
(ד) כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד -
(1) אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה - בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;
(2) אדם ובא כוחו;
(3) שותפים בשותפות.
(ה) שום דבר האמור בפרק זה אינו מונע מהשיג בערעור, בהתאם לסעיפים 153 - 158 על החלטתו של המנהל בהשתמשו בכוח שניתן לו בסעיפים 77 ו-78."
יוצא איפוא כי במידה והעיסוק במשלח היד נעשה דרך חברה הנסחרת בבורסה (בדרך כלל לא סביר) לא תחשב החברה כחמי"ז היות ולציבור יש עניין בה. הוא הדין מקום בו בעלי המניות בחברה הינם 6 אנשים (מעל חמישה) ומעלה אשר אינם שותפים ואין ביניהם, אדם ובא כוחו או אדם וקרובו (קרוב כהגדרתו בסעיף 76(ד)(1) לפקודה המובא לעיל), הרי שגם כאן החברה לא תחשב כחברת מעטים ולכן לא יחול עליה הסדר החמי"ז.
אפשרות נוספת היא ביצוע העיסוק דרך חברה העונה להגדרת "בת חברה". בהתאם להגדרת מונח זה בסעיף 76(ג) לפקודה עולה כי המדובר בחברה שלפחות 80% בה מוחזקים בידי מי שאינם עונים להגדרת חברת מעטים. כך למעשה ניתן לעסוק במשלח היד דרך חברה זרה המוחזקת ב-80% ומעלה בידי חברה אם (אפילו ישראלית) שאינה חברת מעטים.
עורך דין אריה ליבוביץ - אודות כותב המאמר:
עוסק במיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ירושת וצוואות - לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן( relocation) ועוד.
מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב'; "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" ; '"חוק מס הבולים"; סדרת ספרי מס ערך מוסף (כרכים א'-ד'); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". ובעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים; מרצה ב: לשכות עורכי הדין, רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. מ"מ יו"ר ועדת המיסים וסגן יו"ר ועדת הנאמנויות בלשכת עוה"ד בת"א.
ליצירת קשר - טל: 077-7051717; E- mail: aryetax@gmail.com; סלולרי: 599600 - 0544, מקור המאמר באתר המשרד - http://www.atax.co.ilמאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה