פרשת השבוע בשלח
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

פרשת השבוע בשלח 

מאת   08/02/2009 |  נצפה 2918 פעמים

מה הוא שופט ורופא

"ויאמר יהוה אל משה צווה את יהושע להכרית כל זרע עמלק"

בעשור לחודש השביעי "חג החרות", והפרסומות מתחילות של כול רשתות אשווק: "תקנה אצלנו היום ותשלם בחודש האחד עשרה", אנשים מתחלים לתרום דברי אוכל למשפחות נזקקות כדי לקיים את הרשום בתורה. בני אדם רואים את ביתם הגשמי מטונף וחייבים לצבוע לפני "חג החרות", הרבנות מכריזה וממליצה לפי הכסף שמוזרם אליה: "מי המצה שעומדת במכון התקנים שרשום בתורה". קובעים לנו לפי שולחן ערוך ופוסקי חכמי הדור: "באיזה שעה מפסיקים לאכול חמץ ואיך להחזיק את הנר כדי לוודאות שאין חמץ". כאשר אנחנו שואלים: מדוע? "תורת משה רבנו ציוותה עלינו את הדבר הזה מכיוון שבני ישראל יצאו ממצרים לפני 3300 שנה" (מסורת).

מה אומרת הדת על תורת משה רבנו ועל משה רבנו?

מוסכם על כולם כי היהודים הם שהביאו לעולם את האמונה בא-ל אחד, היהודים היו הראשונים לזהות את השקר שבריבוי האלילים ומהם עברה האמונה בא-ל אחד לעמים אחרים.

בגמרא (שבת צ"ז/א) אמר ריש לקיש: החושד בכשרים, לוקה בגופו; דכתיב (שמות ד) [משה טען]: והן לא-יאמינו לי ולא ישמעו בקלי, וגליא קמי קוב"ה דמהימני ישראל (גלוי לפני ה' שהיהודים יאמינו לבשורת הגאולה). אמר לו (הקב"ה למשה): הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין.

הן מאמינים דכתיב (שם): ויאמן, העם; בני מאמינים (בראשית טו) והאמן, בה'; אתה אין סופך להאמין שנאמר (במדבר כ, י"ב) יען לא-האמנתם בי, להקדישני לעיני בני ישראל--לכן, לא תביאו את-הקהל הזה, אל-הארץ, אשר-נתתי להם. מניין לנו שלקה בגופו? דכתיב (שמות ד) ויאמר ה' לו עוד, הבא-נא ידך בחיקך, ויבא ידו, בחיקו; ויוצאה, והנה ידו מצרעת כשלג.

אז זהו המקור לניב המוכר "מאמינים בני מאמינים". המאמינים זה אנחנו, עם ישראל; בני מאמינים, בני אברהם שהאמין בה'.

ומה עם כל הצדיקים שלפני אברהם? ושלאחריו? האם הם לא האמינו בה' חלילה?

היום, אם מישהו יגיד על איזה רב שיש לו בעיות באמונה, שהאמונה שלו בה' היא לא משהו, זה עלול להיחשב עלבון קשה מנשוא. והנה על משה ואהרון בכבודם ובעצמם, מעיד הבורא יתברך שהייתה להם נפילה באמונה, אז מה נגיד אנחנו?

ואת בעיית האמונה של נח הזכרנו בשבוע שעבר, (רש"י לפס' ז' בפרק ז'): אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים: (כותב ניסים ישעיהו). 

המדע בחקירותיו דולק אחרי יציאת מצרים כדי לפסול את התורה והוא מקבל תמיכה מגדולי חכמי הדור שהם כבר פסלו את התורה מלפני שהמדע קם, ולא מוצאים ולא גרגיר אחד של הוכחה שאכן הייתה יציאת מצרים ולא שלד אחד של "עמלק", כשם שהיום אנשי החכמה חוקרים ובודקים: "אם הייתה שואה או לא הייתה שואה". הדבר הזה מצביע על דבר אחד: "אנשים רצים אחרי מה שלא שלהם ומפסידים את שלהם ואת מה שלא שלהם" שעל זה אמר  לאונרדו דה וינצ'י: "רבים הם הסוחרים באשליות ובנסים מזויפים ומרמים את ההמונים הטיפשים, הבורות המסנוורת מוליכה אותנו שולל, הוו בני תמותה אומללים, פקחו את עיניכם".

לפני 60 שנה קיבלנו את מדינת ישראל לאחר פורענות אכזרית שהתחוללה ביקום על ידי "היטלר" ובודדים בני אדם ביקום שיכולים לדעת ולהרגיש: "מה זה אונס"? ואף אחד ביקום לא יודע לעזור לאדם שעבר "אונס" שזה נקרא: "עינוי הנפש". גם התורה שהוריד משה רבנו מסיני לא ידעה מה זה "אונס" ושאלה את "הקדוש ברוך הוא" באמרה: "אתה בראת את פרעה – ואתה בראת את העם שלך – ואתה אמרת לפרעה שהעם שלך יהיו לו לעבדים, אז מדוע היכטה בו את עשר המכות האכזריות"? הקב"ה ענה לה: "אכן נכון הדבר, אך מה אני אמרתי: 'להעביד אותם בפרך', מה הוא עשה? עינה את נפשותיהם שנאמר: 'ותעל שוועתם השמיימה' ולאור כול זה הוא לא רצה להוציא אותם, דהיינו, כופר במעביד, דהיינו, נהייה אל והוא בשר ודם, על זה הוא קיבל את המכות".

מה קורא היום ביקום לא אחרי 3300 שנה מיציאת מצרים, גם לא אחרי 65 שנה מהפורענות של היטלר, אלא היום בשנות 2009 - על זה ענה רבי שמעון בר יוחאי לפני 1900 שנה באמרו: "אם היו מרשים לנו לראות מה קורה מסביבנו, היינו אומרים טוב שלא נבראנו משנבראנו" ואת המשפט הזה אמר כאשר למד את המשפט שבמקרא שנאמר: "ויאמר יהוה אל משה צווה את יהושע להכרית כל זרע עמלק".

הרבה מאוד גרסאות שמעתי על אופיו של עמלק ובניהם גם עובדיה יוסף שמונה מי יכול להיות עמלק באמרו: "האם זה הגרמנים, הערבים, החילונים, מי שלא לומד גמרא"...אבל אף אחד לא מסתכל סביבו שאולי הוא העמלק, כך שהיום הזה אגדיר לכם: מי הוא עמלק?

ישנו מלך שהוא שולט על עמלק שהוא "יתרו" שנלחם במשה ולאחר מכן בגלגול נהייה לבן הרשע, הרמאי, הנוכל, הגזלן והגנב שנלחם ביעקב, אותו לבן הוציא נגזרת מעצמו שהיא נקראת הזוהמה שהטילו בתוך העם שהם:  "בלעם ובלק", לקחו מבלעם נגזרת שהיא "עם" ומבלק נגזרת "לק" ויצרו את מציאות "עמלק" והם נראים גבוהים חזקים וחכמים שהם נקראים: "שופט רופא", ששניהם בגימטרייה נותנים את המספר 17 שבצמצום זה  8 שהיא ברית מילה, שהיא המלכות שנקראת "קודש" ארץ. על כן: שופט, רופא, ראש ממשלה, נשיא, רבנים, דיינים ומקובלים נשבעו בברית הקודש להגיש עזרה לנבראים ולא מגישים עזרה לנבראים לכן הם הערב רב שהביאו את "חט העגל", כאשר "חט" הוא גם נותן את הספירה 17 כאשר האות הראשונה ח' שהיא ברית הקודש וכופרים בתורה ובאה האות השנייה ט' כנגד 9 האותיות בשם: "יהוה אלהים" ופגעו במלכות והחשיכו אותה, שהמלכות היא כנגד האות "נון" ששם ביתו של יהושע על כן נקרא "יהושע בן נון", וכאשר יוצאת הנשמה מתוך המלכות, יוצאים משם גם "משה" וגם "נון" ששניהם יחד "נשמה" שזה מציאות "הוה", ולאחר מכן מקבלים את החכמה שהיא האות יוד שבכללותם "יהוה" והמשפט מתקיים: "ויאמר יהוה אל משה צווה את יהושע להכרית כול זרע עמלק".

ספר הזוהר פרשת "ויקהל" מלמד איך השואה שקיימת ביקום אוכלת את העם ומה עושה הערב רב פסוק ר"נ: "גזלן אינו מתחשב עם הקב"ה ואינו מתחשב עם בני אדם, ע"כ אין עונשו גדול כגנב. גנב, המחשיב בני אדם יותר מהקב"ה, יש לו עונש בעולם הזה ובעולם הבא. אשרי הוא, מי שמשלים למטה את עונג העליון ההוא כראוי".

מי הוא הגנב?

אותם בני אדם שעושים את עצמם קדושים ומספרים ספורים וגונבים את דעתם של העם שזה נקרא: "צייד הגולגולות" שעל זה הזהיר פרויד את השופטים בתורת: "פסיכואנליזה" פגיעה מסביב לתסמין ולהוציא את התסמין. שאלו נקראים הכסילים שכופרים בתורה והמזהירים ולא נזהרים.

מי אשרי לו?

 פסוקים ש"ד, ש"ה: "כ"ב האותיות רשומות וחקוקות ברקיע ההוא, (שעל הגן עדן). כול אות ואות נוטפת טל, מטל שלמעלה, על הגן. ומטל ההוא, (שהוא הארת החסדים), רוחצות אלו הנשמות, ונרפאות, אחר שטבלו עצמן בנהר דינור להיטהר. והטל אינו יורד אלא מתוך אותיות הרשומות והחקוקות ברקיע ההוא, משום שאלו האותיות הם כלל התורה, (שנמשכות מז"א דאצילות) הנקרא תורה. כי מאש ומים של התורה נעשה, דהיינו, מאש ומים דז"א דאצילות. וע"כ הם מזילים טל על כול אלו שעוסקים בתורה לשמה בעולם הזה. שאלו המלות רשומות בגן עדן, ועולות עד רקיע ההוא (שעל הגן עדן). ולוקחות מאלו האותיות, (כ"ב, אשר שם). טל ההוא להזין הנשמה ההיא. ז"ש, יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי". על כן נאמר: "בעצב תלדי בנים".

והרי הערב רב יכולים לאמור: "מי זה ספר הזוהר ומי זה יהודה אשלג"? הרי הם התעללו בשניהם. הרי הם שורפים את ספרי הזוהר והם קובעים איזה ספר זוהר קדוש ואיזה לא קדוש, כאשר הם בהמות טמאות ומכשרים בהמות כשרות במקום לקדש את עצמם. עד היום "הקדושים" אוכלים בהמות שהם נקראים קניבאלים. והערב רב המדע אי אפשר להגיש להם את ספר הזוהר בטענה: "כול מסמך שמוגש חייב בעל המסמך להיות נוכח", ועל כן כתבתי את ספרי "מלחמת הרוח בחומר" כאשר אני כותב מתוך האין שבתוכי כאשר אני נמצא עם הערב רב שהם: "שופטים, רופאים, דיינים, ראשי ממשלה והעשרים.פרשת השבוע בספר הזוהר מלמדת כיצד בונים את המקדש, אבל זה קשה ללמד את חכמי הדור והמקובלים שלומדים זה 700 שנה מתקופת האר"י ועד היום הזה לא מצלחים להגיע לשם הקדוש, "זה לא בגלל שזה קשה – זה בגלל שאוהבים את הכסף". הרי תורת משה רבנו מכילה בתוכה: "חמישה חומשי תורה", עד היום אף אחד לא שואל מדוע "חמישה" ולא יותר? כולם מדקלמים ואומרים את מה שכתב רבי שמעון בספרו "ספרא דצניעותא" שהם כנגד: "כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות" שהם כנגד השם הקדוש: "י-ה-ו-ה מול הכתר", אבל הם לא יודעים להתחבר לרבי שמעון כך שאם היו יודעים להתחבר היו יודעים: "חמישה" הם אותיות "המשיח" שהם מודעות "משה חי", ועכשיו שימשיכו לדחות את התורה ויצטרפו למדע המודרני.

ואתם פשוטי העם אתם לא יודעים מה מתכננים עליכם כול חקר המדע המודרני ותורת דרווין ואתם ממשיכים להיאחז במשפטים המפורסמים שמלעיטים אתכם הכסילים, ישנה תורה שקוראים לה "תורת הגנטיקה" והיא עובדת קשה מאוד ומושקע בה מיליוני דולרים כדי להגיע לדרגת "שיבוט" שהיא מבוססת על תורתו של "מנגלה", דעו לכם שאכן נכון, "אנחנו שיבוט" ואנחנו כול החיות שאנחנו רואים מול עיננו וכול התכונות שקיימות בהם קיימות בנו ולכן נאמר: "ברוך אתה יהוה זוקף כפופים", והמדע המודרני והדת ומלמדי הקבלה לא יודעים מה הם רואים ואף אחד מהם לא יודע מה זה נמצא, כראיה, אין צדק ביקום, צדק עומד מול מודעות מציאות. רק תורת משה רבנו יכולה לדעת בדעת כיצד זה עובד ומתי אנחנו יכולים לדעת את זה. "אל תתנו להם את האפשרות להפוך אתכם למעמד נחות ממכונה כאשר בורא עולם אוהב אתכם ושמע את המצוקה ושלח את שליחו". פשוטי העם אל תשכחו מה שאומרים כול הזמן: "הקב"ה בוחן לבבות ויודע נסתרות", אל תשכחו שאתם כול הזמן בחדרי חדרים מחפשים את הגאולה והישועה לכם ולילדים שלכם, אל תשכחו את המלחמות שעוברים על העם ועל האיומים שקיימים על העם בגלל שראשי העם אינם יודעים להסתדר בניהם, אל תתעלמו מהמצוקה הכלכלית שקיימת היום ביקום שנאמר: "אל תשכח מראה עינך – ואל תאמין למראה עינך". כדי לצאת מן השאול שהיקום נמצא בו והדיכאון הנוראי שבני אדם  נמצאים בו  אתם צריכים לשאול שאלה אחת ולבדוק אותה ויש לכם אפשרות והיא: "אפשרי דבר כזה שבמשך שנתיים ימים אני מפשיט לכם את ספר הזוהר שתוכלו לקבל את כוחו של רבי שמעון בר יוחאי"? שנאמר על ידי רשב"י: "כול מי שרוצה להיטהר מטהרים אותו – וכול מי שרוצה להיטמא מטמאים אותו".

"זאת התורה שלימדו אותי 40 חודש וכתובה בספרי"

"זאת התורה שלפני שש שנים הייתי בור ועם הארץ"

"זאת הדרך שאני אראה לכם אותה"

"זאת הדרך שנקראת ביאת המשיח"          

"הפצת האור - הדרך לאמת"
מנהל אתר:WWW.HAIMSHLOMO.CO.IL
טלפונים: 0544-898547 03-9322192
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה