המלצות ועדת רבינוביץ' והשקעות נדל'ן בחו'ל
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

המלצות ועדת רבינוביץ' והשקעות נדל'ן בחו'ל 

מאת   05/01/2006 |  נצפה 5922 פעמים
ביום 12.6.02 הוגשו לשר האוצר המלצותיה של ועדת רבינוביץ' לרפורמה במס הכנסה. על אף שמוקדם עדיין לקבוע, רוב ההערכות הן שהמלצות אלה יאושרו ויאומצו בחקיקה, כפי שאירע גם ביחס להמלצות ועדת רבינוביץ' הראשונה בנושא מיסוי המקרקעין.
נצביע להלן על הנושאים המרכזיים העולים מדו"ח הוועדה, שהינם בעלי השלכה ישירה ביחס למיסוי השקעות נדל"ן בחו"ל.

דמי שכירות על נכסים בחו"ל - עד כה דמי שכירות על השכרת נדל"ן בחו"ל לא התחייבו במרבית המקרים במס בישראל (במקרים שהכנסות אלה היו "פסיביות" - כלומר לא הכנסות מעסק). בדו"ח הוועדה מוצע, כי הכנסות שכירות (פסיביות) מנדל"ן בחו"ל יחויבו במס בידי יחידים ישראלים באחד משני מסלולים, על-פי בחירתם:

1. מסלול מקוצר - מס בשיעור של 15% על המחזור, דמי השכירות בניכוי פחת. לא יותר במסגרת מסלול זה לנכות הוצאות אחרות בהן נשא המשכיר, כגון הוצאות מימון ואחזקה, ואף לא ניתן יהיה לקזז כנגד המס בישראל את המס ששולם בחו"ל.

2. מסלול רגיל - מס בשיעור מלא (ליחידים עד 50% בשלב הראשון ועד 49% בעתיד), ואולם יותר לקזז מדמי השכירות את ההוצאות הרלוונטיות ואת המס הזר ששולם. הכנסות שכירות שהן הכנסה מעסק, וכן הכנסות שכירות בידי חברה (בין אם עסקיות או פסיביות), יחויבו בכל מקרה בשיעורי המס המלאים (עד 50% ליחיד ו-36% לחברה), ולא ניתן יהיה לבחור במסלול המקוצר.

יש לשים לב, שהמועד המיועד לרפורמה בתחומים אלה הוא 1.1.2003, כך שלבעלי נכסים אשר מתכוונים להמשיך ולהשכיר את הנכס גם לאחר מכן, מוצע לשקול לגבות דמי שכירות מראש עוד לפני ההמלצות, וכך לחסוך את המס.

רווח ממכירת נדל"ן בחו"ל על-ידי ישראלים - מכירת נדל"ן בחו"ל בידי יחיד תושב ישראל או חברה ישראלית חייבים כיום במס מלא בישראל בשיעורים הרגילים (עד 50% ליחיד ו-36% לחברה). על-פי המוצע, ירד שיעור המס ל-25% החל מ-1.1.2003 ("היום הקובע").

במקרה של נכס שנרכש קודם למועד זה, שיעור המס יחושב באופן לינארי בהתאם ליחס התקופות, כלומר מרכישת הנכס ועד ליום הקובע יחול שיעור המס הרגיל, והחל מהיום הקובע - 25%. הסדר זה זהה למעשה להסדר שנקבע בתיקון 50 ביחס לשבח על מקרקעין בישראל, וכעת מוצע להחיל את שיעור המס של 25% על כלל רווחי ההון.

הכנסות משכירות וממכירה של נדל"ן בחו"ל באמצעות חברה זרה - עד כה, דרך מקובלת של ישראלים להימנע מתשלום מס בישראל על הכנסות מנדל"ן (שכירות או רווח הון) היתה להחזיק את נכסי הנדל"ן בחו"ל באמצעות חברה זרה, הנשלטת ומנוהלת מחו"ל. במסגרת טור זה עמדנו לא אחת על צורות ההחזקה השונות העשויות להביא לחיסכון מקסימלי במס. בעקבות הרפורמה, גם במקרה של החזקה מעין זו עלול לחול חיוב במס בישראל. ההצעה

מגבשת כללים מפורטים לשם הטלת מס על בעלי מניות ישראלים בחברה זרה המכונה "חברה זרה נשלטת" (תרגום של המונח הלועזי Controlled Foreign Corporation ,CFC - ואשר הינה בעלת שלושה מאפיינים מצטברים:

א. למעלה מ-50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים במישרין או בעקיפין על-ידי תושבי ישראל.

ב. רוב הכנסתה פסיבית - שכירות, רווח הון, ריבית, דיבידנד, תמלוגים - ובלבד שאינם מעסק.

ג. המס החל על רווחים פסיביים במדינת מושבה נמוך מ-20%.

במקרה בו אכן מתקיימים יסודות אלה, יראו כל בעל שליטה בחברה שהוא תושב ישראל (מי שמחזיק מעל 10% באחת מהזכויות בחברה) כאילו קיבל בתום כל שנה דיבידנד בגובה חלקו היחסי ברווחים הפסיביים שלא חולקו.

המס על דיבידנד רעיוני זה יהיה בשיעור של 25%, כאשר יינתן זיכוי "רעיוני" ממס לפי שיעור המס שיש לנכות במקור בחו"ל בעת תשלום הדיבידנד הרעיוני, אילו החברה הזרה היתה מחלקת בפועל את רווחיה. כמו כן, במקרה בו החברה אכן תחלק את הדיבידנד בשנה מאוחרת יותר, בעל השליטה לא יחויב במס עד לסכום הרווחים עליהם שילם מס בעבר, כשהוא מתואם למדד מיום תשלום המס.

ההצעה כוללת כללים מפורטים בתחולת ההוראות (שיעורי ההחזקה, החזקה בחלק משנת המס, החזקה עם קרוב, החזקה באמצעות חברה, אמצעי שליטה וכו') - ובאלו נדון במסגרת נפרדת.

השקעה בחו"ל באמצעות חברה תושבת מדינות אמנה - ההוראות בדבר חיוב במס בשיעור של 25% בגין דיבידנד רעיוני מחברה זרה נשלטת, לא יחולו ביחס לחברות ממדינות להן יש אמנה למניעת כפל מס עם ישראל. במקרה כזה, החיוב במס יחול רק במועד בו יחולק הדיבידנד בפועל, ולכך יש כמובן יתרון גדול.

מצד שני, יש לשים לב, שבעקבות הרפורמה פוחתת האטרקטיביות שהיתה בעבר להולנד כמדינת מעבר לביצוע השקעות. אחת הסיבות להשקעה דרך הולנד היתה ניצול ההוראה באמנה בין הולנד לישראל הקובעת, כי דיבידנד מחברה הולנדית לישראלית לא ימוסה בישראל, אם וככל שאותו דיבידנד היה מוצא מבסיס המס בישראל אם היה מחולק בין שתי חברות ישראליות. תוצאת הסעיף היתה חיוב במס של 5% בלבד (ניכוי במקור בהולנד) בעת העברת דיבידנד מחברה הולנדית לחברה ישראלית המחזיקה למעלה מ-25% מהמניות.

בעקבות הרפורמה מוצע, כי דיבידנד בין חברות בישראל לא יוצא מבסיס המס באופן כללי, אלא רק ביחס להכנסות שמקורן בישראל. ביחס להכנסות שמקורן בחו"ל יחול חיוב במס, ויינתן זיכוי בגובה המס ששולם קודם בישראל על ההכנסה שממנו שולם הדיבידנד. לכן, ככל הנראה, ההגבלה הקיימת כיום באמנה לא תחול, וניתן יהיה למסות בישראל גם דיבידנד מחברה הולנדית.

אברהם אלתר, עו"ד avi@altertax.co.il
ניר הורנשטיין, עו"ד
משרד דר' א. אלתר ושות' עורכי דין http://www.altertax.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה