לעולם יקדים אדם תפילה לצרה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

לעולם יקדים אדם תפילה לצרה 

מאת   13/10/2017 |  נצפה 1625 פעמים

לעניין מי שמת בשבת או ביום טוב, שאי אפשר לקוברו בו ביום, כתב בטורי זהב (יורה דעה סימן שעו, ס"ק ד) דעל כל פנים יאמרו היורשים תפילת קדיש תיכף אחר המיתה, והטעם לכך שאין אמירת הקדיש תלויה באבילות.

אבל בחול (כגון מי שמביאים אותו מחוץ לארץ להקבר בארץ ישראל) אין לעשות כן דהא אונן פטור מן התפילה.

וכיוון שטעם אמירת קדיש הוא שפודה את נפש הנפטר (אביו וכו') מצער הגיהינום, אם כן כל זמן שלא נקבר אין בו דין גיהינום ואין צורך באמירת קדיש (הש"ך נקודות הכסף) וכדומה שכך נוהגים העולם היום למעשה.

אבל לפי הט"ז אין זה עניין לסוגיייתנו אף שאין בו דין גיהינום, מכל מקום כיוון שהוא כבר מת ומוטל לפנינו והוא מתועד ומוכן לדין, הרי אמירנן "לעולם יקדים אדם תפילה לצרה" שנאמר 'היערוך שועך לא בצר', וכן הוא במדרשים דיש להאדם להקדים תפילה לצרה.

ואם כן שפיר יש לומר קדיש תחילה לפני שהנפטר יקבר ויעבור את הדין שהרי הקדיש ממתיק ומועיל להנפטר בשבעה ובשלושים ובשנה בראשונה להעלות אותו ולפדות  אותו מדין הגיהינום שעל כן ישראל עם קדושים כל כך נזהרים באמירת קדיש לקרוביהם !

אך באמת לא ראינו שנוהגין שאומרים קדיש לפני שקוברים את הנפטר. מכל מקום היכא דנהגו כדעת הט"ז, או אם הורה המורה כן לא מהדרינן עובדא, כי יש לו על מי לסמוך.

באותו עניין - נאמר בפסוק כי קבור תקברנו, מכאן למלין את מתו שעובר בלא תעשה. כבת הפתחי תשובה משו"ת הרדב"ז בעניין מי שמת ביום חמישי בשבוע ואביו רצה להמתין מלקברו עד יום שישי עם דמדומי חמה סמוך להכנסת שבת, כדי להצילו מצער חיבוט הקבר, השאלה האם מותר לעשות כן לטובת הנפטר, דהיינו האם זה נקרא לכבודו של הנפטר, וגם האם זה באמת יציל את המת מחיבוט הקבר ?

והשיב שמכל מקום אסור לעשות כן, ולא נקרא לכבודו ועובר על בל תלין את המת ! וכל שכן שהדבר ברור שלא הצילו ולא הועיל כלום להצילו מדין חיבוט הקבר, מכמה טעמים המבוארים שם.

ואין לעקב את הקבורה ואין לזלזל בה כי הקבורה היא כפרה לנפטר וגם ההספד ועל כן אמרו חז"ל כל המתעצל בהספידו של אדם ראוי וקברו בחייו. והספד ייקרא דשכבי - דהיינו כבוד הנפטר. ואמר רבי נתן סימן יפה למת כשנפרעין ממנו לאחר מיתה. מת שלא נספד ולא נקבר כראוי זה סימן שנפרעין ממנו לאחר מיתהף שמע מינה ייקרא דשכבי הוא. וכד לא עבידי ליה הספידא, הויא ליה כפרה במלתיה. נמצא דקבורה אית בה כפרה. ואין לזלזל בה. וכן באמירת קדיש. וכל מנהגים שנהגו ישראל לעשות לעילוי הנפטר.

קדיש.co.il - אתר מידע ושירותי קדיש לאבלים ומשפחתם.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה