שימור זכויות עובדים העוברים מחברה לחברה בתוך תשלובת
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

שימור זכויות עובדים העוברים מחברה לחברה בתוך תשלובת 

מאת   13/04/2008 |  נצפה 3141 פעמים

בקבוצתנו יש חברות אחדות; ומדי פעם עוברים עובדים מחברה לחברה שבתוך הקבוצה.

כדי לשמור על הוותק של העובדים העוברים הללו, נותר תאריך תחילת עבודתם בעינו, וללא שינוי, כפי שהיה עם תחילת עבודתם בקבוצה.

עובדה זו גוררת עמה הפרשות לפיצויי פיטורים ולחופשה, אשר יש לרשום אותן בספרי החברה המקבלת את העובדים.

השאלות הן:

1. כיצד לרשום את ההעברות של העובדים הללו, אשר עוברים מחברה לחברה, באופן שבסיום עבודת העובדים בחברה האחרונה שאליה עברו, מבין החברות האלה, יקבלו העובדים מן החברה האחרונה הזו את פיצויי הפיטורים ?

2. האם יש ליידע את רשויות מס הכנסה על דבר ההעברות הללו של העובדים מחברה לחברה בתוך הקבוצה ?


יניב גבריאל משיב:

רקע ודוגמה להמחשה
עתודה לפיצויים

[על יסוד גילוי דעת מס' 20 של לשכת רואי חשבון בישראל]

מבוא

חוק פיצויי פיטורים מטיל חובה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורים, או באופנים אחדים של התפטרות העובד מרצונו, או לשאיריו - במות העובד.

הסכמי עבודה רבים מקנים לעובדים או לשאיריהם זכות לקבל גמלאות (פנסיה) במקום פיצויי פרישה, ולפעמים - נוסף עליהם.

בעתודה לפיצויי פיטורים נאמדת ההתחייבות לפיצויים על בסיס ההנחה, כי העובדים כולם יפרשו בתנאים המזכים אותם בפיצויי פרישה בשיעורים רגילים (בהתאם לעקרון הזהירות). עתודה זו עשויה להיות מכוסה במלואה מהקצבות לקופות גמל. כאשר לא נעשות הקצבות כאמור, נחשבת ההתחייבות לבלתי מכוסה ביעודה.

במקביל לסכום העתודה, או בסכום השונה ממנו, מושקע סכום ביעודה על שם המעביד ובשליטתו; ועל סכום זה מתוספים הרווחים שהצטברו.

הטיפול החשבונאי בפיצויי פיטורים, בפיצויי פרישה ובפנסיה

להלן - לקט נבחר מתוך גילוי דעת 20 של לשכת רואי חשבון בישראל.

החבות של מעבידים לשלם פיצויי פיטורים לעובדיהם הפכה מזמן לנוהג מקובל. היא הוכרה בהסכמי עבודה ועוגנה, בשנת 1963, ב"חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963" [להלן - "חוק הפיצויים"].

בדו"חות הכספיים תיכלל עתודה לחבות מעביד לשלם בבוא העת פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה או פנסיה, בכל עת שקיים לכאורה יחס של עובד ומעביד, ובהנחה שכל העובדים יפרשו בתנאים שיזכו אותם בפיצויים מלאים.

כאשר מעביד משלם כספים לקופת גמל או לקופת פנסיה על פי הסכם, שלפיו הקופה מקבלת על עצמה, תמורת התשלום, את חבות המעביד הנובעת מחוק הפיצויים או מהסכמי עבודה ומשחררת אותו מתשלום נוסף, תצוין עובדה זו בלבד בביאור.

על אף האמור לעיל, אם נוצר פער בין חבות המעביד לתאריך המאזן ובין הסכומים העומדים כנגד אותה חבות באותו תאריך, יש ליצור עתודה בסכום ההפרש.

בדו"ח רווח והפסד:

סכום היעודה וסכום העתודה יקוזזו תוך ציון הסכומים שקוזזו; עודף סכום העתודה על סכום היעודה - יוצג כהתחייבות; עודף סכום היעודה על סכום העתודה - יוצג כנכס.

מצבים המקנים זכות לקבלת פיצויי פיטורים אף על פי שלא היו פיטורים

חוק פיצויי הפיטורים קובע את זכותו של העובד לפיצויים בעת פיטורים. החוק מגדיר את התנאים, שבהם קמה לעובד או לשאירו הזכות לקבל פיצויי פיטורים, את שיעור הפיצויים, כיצד יחושבו, ומהו המועד שבו יש לשלמם.

מטבעה של עתודה לפיצויים הוא לגדול עם השנים - אם בשל גידול בשכר העובדים, אם בשל הצטברות של שנות ותק, ואם בשל גידול במצבת כוח-אדם. עם זאת - ייתכן, שהעתודה לפיצויים תפחת על פני השנים, שלא מתשלום פיצויים לעובדים; וייתכן שאף תירשם הכנסה מהקטנת העתודה. הסבר אפשרי לתופעה זו הוא בפרישה של עובדים בנסיבות שאינן מזכות אותם בפיצויים, לאחר שהופרשה בגינם עתודה לפיצויים במהלך שנות העסקתם.

דוגמה להמחשת המובא לעיל

דו"ח עתודה לפיצויים ליום 31.12.2000

   שם העובד משכורת        תקופה   פיצויי פיטורים
          אחרונה לפיצויים

   יואב ברונר 3,100 ש"ח 22 שנים 68,200 ש"ח

   עמוס כהן 3,700 ש"ח 19 שנים 70,300 ש"ח

   צופית חיים 5,200 ש"ח 15 שנים 78,000 ש"ח

   דן לביא 4,100 ש"ח 11 שנים 45,100 ש"ח

   יעקב לוי 8,000 ש"ח 1 שנה  8,000 ש"ח

     ס"כ העתודה לפיצויים  269,600 ש"ח

נתונים נוספים

   יעודה לפיצויים ליום 31.12.1999:   180,000 ש"ח
 
   עתודה לפיצויים ליום 31.12.1999:  236,000 ש"ח

   הפקדות ביעודה בשנת 2000:   40,000 ש"ח

   רווחים ביעודה בשנת 2000:   20,000 ש"ח

פתרון

[ובו כרטיס יעודה לפיצויים וכרטיס עתודה לפיצויים]

כרטיס יעודה לפיצויים ליום 31.12.2000

   יתרה ליום 1.1.2000:    180,000 ש"ח

   ועוד -
   הפקדות בשנת 2000:    40,000 ש"ח

   רווחים בשנת 2000:    20,000 ש"ח

   פחות -
   תשלום פיצויים בשנת 2000:   אפס ש"ח

   שווה -
   יתרה ליום 31.12.2000:   240,000 ש"ח

כרטיס עתודה לפיצויים ליום 31.12.2000

   יתרה ליום 1.1.2000:    236,000 ש"ח

   ועוד -
   הוצאות פיצויים בשנת 2000:   33,600 ש"ח P.N. (שוטף + השלמה)

   פחות -
   תשלום פיצויים בשנת 2000:   אפס ש"ח

   שווה -
   יתרה ליום 31.12.2000:   269,600 ש"ח


רישום חשבונאיים בשנת 2000


  סיבת הרישום   סעיפי חובה  סעיפי זכות הסכום לרישום

  הפקדה ביעודה לפיצויים יעודה לפיצויים  עו"ש בנק 40,000 ש"ח

  רווחים ביעודה לפיצויים יעודה לפיצויים  רווחי יעודה 20,000 ש"ח

  הוצאות פיצויים (כולל השלמה) הוצאות פיצויים רווחי יעודה 33,600 ש"ח

  ביטול השלמת    רווחי יעודה   עתודה   9,500 ש"ח(1)
  הוצאות פיצויים     לפיצויים

יתרות  כרטיסים ליום 31.12.2000

   הוצאות פיצויים  (רווח והפסד):   24,100 ש"ח

   רווחי יעודה   (רווח והפסד):   10,500 ש"ח(2)

   עתודה לפיצויים  (מאזן):    269,600 ש"ח

   יעודה לפיצויים   (מאזן):    240,000 ש"ח

______________________
הערות המשיב בענייני הדוגמה:
(1) (א)   חישוב הוצאות פיצויים לשנת 2000 והשלמת הוצאות פיצויים לשנת 1999:

                       3,100 = 1 שנים X  3,100 ש"ח
                       3,700 = 1 שנים X  3,700 ש"ח
                       5,200 = 1 שנים X  5,200 ש"ח
                       4,100 = 1 שנים X  4,100 ש"ח
                       8,000 = 1 שנים X  8,000 ש"ח

      הוצאות פיצויים לשנת 2000:   24,100

(1) (ב) השלמת הוצאות פיצויים לשנת 1999: 9,500 = 24,100 - 33,600

(2) רווחי יעודה לשנת 2000:    10,500 = 9,500 - 20,000


התשובה על פניית השואלים

אופן הרישום
של זכאות העובדים לפיצויי פיטורים ביום העברתם לחברה הקולטת

     סעיפי חובה   סעיפי זכות

     עתודה לפיצויים  חברה קולטת

לקט נבחר על זכאות עובדים לחופשה

להלן - לקט נבחר מתוך גילוי-דעת 19 של לשכת רואי חשבון בישראל באשר לטיפול החשבונאי ולכללי הדיווח על זכאות עובדים לחופשה:

דיווח לשלטונות המס

משום שהעובדים ממשיכים לעבוד אצל אותו מעביד, ומשום שאין מדובר בחילופי מעבידים - על המעביד להתחייב כלפי העובד, כי כספי פיצויי הפרישה ישולמו לו בעת פרישתו מהחברה הקולטת.

התחייבות כאמור, שנתן המעביד לעובד וקיבלה את הסכמתו של העובד, מקובלת על נציבות מס הכנסה ופוטרת מדיווח לשלטונות המס בעד ההעברה האמורה.

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה