תורה ומצוות מול קטלוג חובות
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

תורה ומצוות מול קטלוג חובות 

מאת   20/04/2017 |  נצפה 2023 פעמים

המוסר מבחינת העיון הפילוסופי בתורת המידות והמדינה, עוסק בעיון מוסרי במעשים. מדוע בוחר אדם, מתוך שורה של מעשים הקוראים לו לעשותם ועומדים לבחירתו באחד מהם, לעשות מעשה מסוים זה שבחר דווקא? התשובה היא כי העדיף לעשותו. בחיפוש סיבת העדפתו זו, עולים אל החובה שעמדה לנגד עיניו. אך יש, לעתים, שחובות אחדות תובעות בעת ובעונה אחת את ביצוען המיידי, ובהתנגשות בין חובות שונות מגיעים אל הערך העליון יותר. כאשר עומדים בבית סולם הערכים, או סולם עדיפויות בעריכת קטלוג של חובות, נאלץ גם הפילוסוף להודות כי הסולם של העדיפויות שלו נקבע על ידו באופן שרירותי.

העיון והאינטרס בהכרעות מוסריות:


    • 

    ה' רוצה בטוב ומצווה לנו להתדבק בדרכיו ובמצוותיו הטובות מפני שטובות הן למעננו. אף על פי כן, לצורך כוליות החיים המוסריים, הכרחי להתגבר על מגבלות הסופיות של האדם, שחידות ההשתלשלויות השונות האפשריות כתוצאה ממעשה זה או אחר נעלמות ממנו. לפיכך, בכל הכרעה מוסרית, נוסף על הקושי להתגבר על השרירותיות בקביעת סדרי העדיפויות בקטלוג חובות, כהודאת הפילוסוף רוס, קיים גם הקושי של התגברות על אינטרס אישי ומשאלות-לב. בעומדו מול הקשיים הנ"ל, זקוק אדם לסייעתא דיבשמיא, בין אם יודה בכך ובין אם יטען לאינטואיציה פרטית המיטיבה לראות. בין כך ובין כך, להתגבר על סופיות ופער גדול עד הנעלם והבלתי ידוע, אין מנוס מלהודות כי לשלמותו המוסרית מתחייב האדם בציות למצוות שמעיות ("שרירותיות") ולא רק למצוות השכליות. לכן, ממליצה התורה לבחור בחיים, בכל מצוותיו של הקב"ה, שגם ה"שמעיות" שבהן הן לטובת האדם ולכן שכליות גם הן, גם אם רק באחרית הימים נשכיל גם בהן: הפילוסוף רוס הודה בהערת שוליים באותיות קטנות, כי המשפטים שחורצים אנו על חובות מסוימות, אינן מסקנות הגיוניות מהנחות מוכחות מאליהן, - שהרי תכונות שונות הצמודות למעשה מסוים, גוררות אפשרויות שונות להסקת מסקנות, ואין הגיון המצדיק העדפת מסקנה אחת על האחרת. אין לנו, לדבריו, אלא להסתפק בשיקול דעת, מעמיק ככל האפשר, בצדדים השונים של כל מעשה, בתנאי שתהיה באמת קיימת התבוננות מעמיקה ביושרו של עושה המעשה לפני שעשהו.

מי שמבטיח את ההכרה בה בעצמה מבטיח גם את המוסר בו בעצמו, בשום פנים ואופן, לא יוכל לגבור על אינטרסים צרים שאולי מושקעים עמוק בתת-הכרתו. אין פלא כי מה שלא אמר רוס הוא - שמבחן אמיתות היושר הוא בשעבוד תאוותה לב לעבודת ה' יתברך שמו. כלומר, לחפוץ בתורת ה' ולהגות בה יומן ולילה, למען לשמור לעשות ככל הכתוב בה, שאז מובטחת לו, לשומר, לעשות ולקיים, כי אז יצליח בדרכיו וישכיל.

 

§.  מוסר טבעי ומוסר התורה:

    א.  "אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם" (אורות הקודש ג, עמ' כז). זהו ציטוט חלקי נכון מדברי מרן הרב הראי"ה קוק זצ"ל. ובלי ההמשך, אין להבין מהו אותו מוסר טבעי הנ"ל. ההמשך שם, הוא: "כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה...". ומהו "הטבע הישר של האדם"? "טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחתה לגמרי, הרי החוש הזה של ה-ישרות מדאיב את לבבו והוא מתמוגג מכאב..." (אורות התשובה, פרק א). מאת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל). ללמדנו שהמוסר הטבעי איננו מוסר אוטונומי אלא חוש של ישרות שהבורא טבע בנפשו של האדם ככתוב בקהלת (ז', כ"ט): "אשר עשה הא-לקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים", כי "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" (מכות, י). ללמדנו, שהמוסר הטבעי מתנת הבורא ולא מוסר טבעי אוטונומי: אלא, כמובן, ישנה בחירה חופשית אוטונומית.

המוסר הפילוסופי דן על המעשים. מוסר תורה שבכתב הוא ציווי מצוות עשה ולא תעשה ומוסר תורה שבעל-פה כולל לא רק את המצוות אלא גם על קיום המצוות, מה קודם למה ומה נדחה מפני מה. התורה היא מן השמים; המוסר הפילוסופי הוא מעשה ידי אדם, שעיקרו פלפול על ולא את. מתי הציע מוסר פילוסופי זה, משהו דומה לשולחן הערוך או לקיצורו? כיצד חסידי מוסר הומאני-אוטונומי זה, משלימים עם כך, שכביכול "קדושת" השביתה דוחה קדושת פיקוח נפש? אצלם דין ספק פיקוח נפש איננו כדין פיקוח נפש; ובשביתה מותר לדחות, כביכול, ניתוחים מתוכננים שאינם ניתוחי חירום. יש להם בחירה חופשית אוטונומית אך אין בזה מוסר, המוסר הפילוסופי בנוי על המוסר הטבעי, ביחוד בעידן המודרני, שבו מכפיל המדע את עצמו בהיקפו בתוך פחות משבע שנים, אין בנמצא סמכות מדעית שתנסח מוסר אוטונומי מחייב. לעומת זאת, מוסר התורה מחייב מזה למעלה משלושת אלפים ושלוש מאות שנים.


    • 

    המוסר הטבעי הינו חלק בדרך ארץ. וכידוע דרך ארץ קדמה לתורה. הדבר מסתבר בפשטות כנגזר מן הקביעה שה' הוא החונן לאדם דעת. כאשר "מוסר טבעי" ראוי למוסריות, משמע שהוא נקלט בקליטה טובה מגלי דעת ה' החונן לאדם דעת. אם דרך ארץ לא קדמה לתורה, מה טעם אמר ה' לקין: "הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו" (בראשית ד',ז')?. בצלם א-לקים נבראו כל בני האדם, דהיינו בכושר לקלוט את גלי דעת ה' החונן לאדם דעת. ועל כן גם בגויים יש חכמה אך לא מוסר התורה. רכשנוהו בזכות התעלותם המוסרית של האבות: אברהם-יצחק-יעקב, ובזכות התעלות השיא של משה רבנו ע"ה, שהוכיח יכולת שיא של העדר נגיעה אישית אינטרסנטית, בשלוש פעמים שארבעים יום לחם לא אכל ומים לא שתה, נוסף על כל גילויי מוסריותו העילאית, בין אדם לחברו ובין אדם לחברה כולה. מתן תורה על ידי משה רבנו ע"ה היה העלאת מדרגה בכושר, מאז ולהבא, לקלוט טוב יותר מגלי דעת ה' החונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. מדרגה גבוהה זו של מוסריות-מתעלה - היא פרי הנכונות של אישים כ-יתרו הנודד במדבר אל התקרבות לא-לקים; ובייחוד, של אברהם אבינו ע"ה, המוותר על נוחות השגרה, ועל המנעמים, ומקיים "לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". המוסר הטבעי כמוסר התורה אף הוא מהא-לקים בורא חוקי הטבעי ובורא חוקיה קדושה בתורתו, וחונן את האדם בדעת אמת לקלוט את גלי דעת ה' החונן לאדם דעת.

     

גדלי-הו רחמן השיב את נשמתו לבוראו בד' אלול תשס"ט. המאמר נלקח מעזבונו של גדליהו זצ"ל שהיה בוגר האוניברסיטה העברית במקצועות מתמטיקה ופילוסופיה. פרסם מאמרי הגות רבים וכן ערך בשנים תשכ"ח-תשל"א ביטאון להגות יהודית בשם מ.ת.ת (מציון תצא תורה).בשנת תשס"ה יצא לאור ספרו "פרוזדור הקליטה בעולם של חמישה ממדים" בהוצאת ספרים "מ. מזרחי".


elchr@bezeqint.net

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה