ברסלב - הנהגות - ברכות
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

ברסלב - הנהגות - ברכות 

מאת   15/09/2011 |  נצפה 2253 פעמים

                                         הנהגות חסידי ברסלב

 

חסידי רבנו הקדוש רבי נחמן מ ברסלב התנהגו בהנהגות ותקנות מאוד קדושות שאותם שאבו מהבאר של הנחל נובע מקור חכמה מוהר"ן מ ברסלב נביא בעז"ה חלק מהנהגותים .

הנהגת "התקשרות לצדיק האמת" אצל חסידי ברסלב - ברכות

נהגו חסידי ברסלב לקשר עצמם "לצדיקים האמתיים" בתפילה בפרט ובכל מעשיהם בכלל , ועוד ידוע דברי רבי נחמן מ ברסלב על גודל חשיבות ההתקשרות לצדיקים .שאמר ע"י התקשרות לצדיקים אמתיים זוכין לתשובה שלימה ולכפרת עון ולהמתיק ולבטל כל הדינים ונעשה עי"ז יחוד קודשה בריך הוא ושכינתה. (ליקו"מ)  ועוד הזהיר מוהר"ן מ ברסלב לחסידו שיאמרו קודם התפילה הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים שבדורנו . - ברכות

וזה נוסח המקובל אצל חסידי ברסלב : הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמתיים שבדרנו ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבינו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגה זכותם יגן עלינו אמן .   נוסח זה נאמר על "תפילה" , ואדם שעושה מצוה שונה כגון "טבילה במקווה" אומר אותו הנוסח רק ישנה הריני מקשר עצמי "בטבילת מקווה" . וכן על שאר מצות ...

 ברסלב - ברכות

  # הנהגת "תיקון הכללי" אצל חסידי ברסלב  

תיקון הכללי זה עשרה מזמורי תהילים שהם : טז : לב : מא : מב : נט : עז : צ : קה : קלז : קן : שתיקן רבנו רבי נחמן מ ברסלב לאמרם לאדם שהיה לו מקרה לילה ח"ו , ואמר מי שיזכה לאומרם באותו היום בוודאי נתתקן על ידי זה . ועוד אמר שמי שיאכל לטבול במקוה באותו היום ואחר כך לאמרם בודאי מה טוב . ונהגו חסידי ברסלב לקרוא כל יום תיקון הכללי . ואשרי הזוכה לכך . ועוד אמרו מקדושת תיקון הכללי ששקול כנגד כל התהילים , ועוד שיבחו צדיקי הדורות תיקון זה , ואשרינו שזכינו לתיקון זה בדורנו אנו דור יתום .

 

# הנהגת "מקוה" אצל חסידי ברסלב - ברכות

 טבילת מקוה מטהר מכל הטומות ומכל החטאים ועל כן נהגו חסידי ברסלב להיות זהירים בטבילת מקוה בכל יום . מעלת המקוה שמושיע מכל הצרות בבחי' "מקוה ישראל מושיע בעת צרה " . וביותר צריך אדם להזהר  בטבילת מקוה לטומת קרי ח"ו , כמו שהזהיר  מוהר"ן מ ברסלב . ויש זמנים שצריך להקפיד יותר במקוה כגון שאדם נמצא בדרך , בימים שלא אומרים תחנון וכ'ו .

 

# הנהגת "התבודדות" אצל חסידי ברסלב

גודל מעלת ההתבודדות היא לאין שיעור כדברי רבנו מוהר"ן מ ברסלב "התבודדות הוא מעלה גדולה ודרך נכון וישר מאד להתקרב על ידי זה להשי''ת . על כן נהגו חסידי ברסלב להתבודד כל יום שעה ויותר . ושיעור זמן ההתבודדות לא פחות משעה שלימה . התבודדות היא לדבר עם השי"ת כל אדם לפי לשונו ולפי חסרונותיו ולפי מעלותיו . לספר להשם על עוונתיו ועל החרטה והתשובה שהוא עושה כדבר בן אל אביו , ויבקש שיזכה להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת . ואם אינו יכול לדבר יצעק ויתחנן אליו יתברך שיחמול עליו ויפתח פיו עד שיוכל לפרש שיחתו לפני השי"ת וגודל מעלת הנהגה זו אי אפשר לשער שהיא עולה על הכל , שכל גדולי הצדיקים הגיעו למעלתם רק על ידי תפילות ותחנונים להשי"ת . והמשכיל בדבר זה אשריו מה טוב חלקו .

עיקר התבודדות הוא בלילה שאז הכל ישנים וגם שיהיה המקום חוץ מהעיר שילך בדרך יחיד דהיינו במקום שאין בני אדם הולכים שם אפילו ביום . (ליקו"מ) . - ברכות

טוב גם כן שיהיה לאדם חדר מיוחד להתבודדות שיוכל להיות שם לבדו פרוש מהעולם , ויוכל לעסוק שם בעבודת השם בלי הפרעה מהסובבים אותו , וסופר על הרבה מחסידי ברסלב שנהגו כך להיות פרושים מהעולם בזמן שהיו עוסקים בעבודת השם .

טוב גם כן לאדם שאין באפשרותו לנאמר לעי"ל אפשר לו שישב תחת הטלית שיכסה פניו וידבר בינו לבין קונו , ואפשר לו ששוכב על המיטה שיכסה פניו בסדין וידבר בינו לבין קונו , ואפשר לו שיושב בבית המדרש ליד הספר שיראה כלומד בתוך הספר וידבר בינו לבין קונו . ויש עוד הרבה תחבולות לאדם הרוצה לעסוק בענין זה , כפי שכתבו על גדולי חסידי ברסלב שהיו עושים תחבולות לימין ולשמאל כדי לזכות במצוה חשובה זאת . אחרי ההתבודדות צריך האדם להיות כל היום בשמחה כי " מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד " . אשרי האדם הזוכה לכך .

 

# הנהגת "קימת חצות" אצל חסידי ברסלב - ברכות

קימת חצות היא חלק מאד חשוב בעבודת השם יתברך , ונהגו חסידי ברסלב להיות מקפידים מאד על מצוה חשובה זאת . ע"כ שסופר על כמה מחסידי ברסלב שלא החסירו כל חייהם קימת חצות ולא אחת . וידוע מדברי מוהר"ן מ ברסלב גודל חשיבות קימת חצות , שאמר שהוא מסוגל כמו פדיון , ועוד אמר מוהר"ן מ ברסלב שהוא המתקת דינים , ועוד אמר מוהר"ן מברסלב  שעיקר אמירת תיקון חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם .    - ברכות                                      ועוד מתוך דברי מוהר"ן מ ברסלב צריך האדם להיות זהיר בקימת חצות דהיינו לקום כל לילה בחצות ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית המקדש , והעיקר שצריך האדם לבכות על חטאיו ופגמי נפשו וחרבן מדותיו שגורמים לעכב בנין בית המקדש . וגם יבכה על העלמת הצדיקי אמת ועל הסתלקותם שעל ידם יזכה לשוב בתשובה ולתקן מדותיו  ולדעת מהשם יתברך .

זמן חצות הוא תמיד אחר ששה שעות מתחילת הלילה בין בקיץ בין בחורף ואז מתחיל זמן חצות ונמשך עד גמר משמורה שניה דהיינו ב' שעות .

ראוי לו לאדם שאנוס וקשה לו לקום כל לילה בחצות עכ"פ ישתדל ויתגבר לקום פעם אחת בשבוע .  ומי שאינו יכול לקום בחצות יתגבר לקום קודם אור היום ולעסוק בתורה ובתפילה , - ברכות

 

# הנהגת "שמחה וריקודין" אצל חסידי ברסלב

"מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" ידוע מספרי מוהר"ן מ ברסלב את גודל מעלת השמחה שהיא תחילת העבודת השם של היהודי שרק ע"י שמחה יכול לישב דעתו ולחשוב על התכלית שלו בעולם , אבל שנכנס למרה שחורה ועצבות ל"ע אינו יכול לישב דעתו ונמצא שהעצבות היא מניעה גדולה מאוד לעבודת השם יתברך . ע"כ נזהרו חסידי ברסלב מאוד להיות בשמחה תמיד אפילו שיש לאדם ל"ע ריבוי פגמים ועוונות לא להישבר מכל מה שעובר עליו ולהחזיק עצמו בשמחה , ועוד עצה נתן לנו מוהר"ן מ ברסלב שהאדם ימצא בעצמו תמיד איזה "נקודה טובה" שיבוא ממנה לשמחה .  כפי דבריו של מוהר"ן מ ברסלב "ע'י הריקודין והתנועות שאתה עושה בגוף נתעורר לך השמחה" .  ועוד אמר מוהר"ן מ ברסלב "ע'י ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת דינים".  ע"כ נהגו חסידי ברסלב בכל קיבוץ וקיבוץ  לעשות אחר התפילה ואחר הלימוד ריקודין בשמחה , ובפרט בשבתות ובימים טובים הקפידו על ענין זה שהוא חשוב מאוד . והשם הטוב יזכנו להתקרב לחסידי ברסלב שהם המשך של אור הצדיק רבנו רבי נחמן מ ברסלב ...   - ברכות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכות, ברכה, ברכות

http://www.breslev-midot.com/photo_album04.asp אלבום תמונות


ברסלב - ברכות


 


ברסלב  - הנהגות שקיימות בחסידות ברסלב מזה שנים רבות - ברכות - ברסלב


 


http://www.breslev-midot.com/blessings.asp ברכת


ברסלב, רבי נחמן מברסלב, ברכות, שיעור תורה, ניצחת ואנצח הוצאה לאור - הוצאת ספרים, רבי שמעון בר יואי, לג בעומר, רבי נחמן מברסלב, מוסדות תיקון המידות - אתר ברסלב מידות - באתר: אתר על לג בעומר, מידע רב על רבי שמעון בר יוחאי ו ספר הזוהר - כל המידע הנדרש!, מידע על חגי ישראל, שיעורי תורה לצפיה בכל הנושאים ממש בכל התורה, מענין ברכות הצדיקים ובכלל ברכות, חגי ישראל - חגים ... ועוד...

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה