ובחרת בטוב
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ובחרת בטוב 

מאת    [ 19/07/2007 ]
מילים במאמר: 955   [ נצפה 5467 פעמים ]

 
 
א. הקב"ה נתן לנו את מתנת הבחירה החופשית ככתוב בספר דברים, פרשת ניצבים: "ראה נתתי לפניך היום את-החיים ואת-הטוב ואת-המוות ואת-הרע [...] ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך...". מכאן נובע כי בחירה רעה בוחרת במוות. המתנה תלויה בטיב ניצולה. כתוצאה מניצול לרעה, עשויים לבוא אסונות ושואה - חלילה - לרעים ולטובים. "כי מפני הרעה נאסף הצדיק" (ישעי-הו נ"ז, א'). כדי לזכות בחיים טובים ומאושרים דרושים מאמצים ללא הפסקה. אכן, זו מתנה טובה שמאמצים חיוביים מזכים בהצלחה מבורכת. אך, מכיוון, שזו מתנה טובה לכל - גם לרעים - השגת האושר מותנית בחסימת הרעה שמקורה בפעילות הרשעים שבוחרים ברע. (וכפי שכבר צויין לעיל, מפני הרעה נאסף הצדיק). לכן מאמצי הצדיק רבים יותר, הואיל ועליו להשקיע מאמצים נוספים לרווחת הכלל, כולל הרעים, כדי לחסום אפשרויות שיפעילו מעשים רעים ורשעות. יש הפכים בטבע : יום ולילה; אור וחושך; חום וקור; קיץ וחורף; חיים ומוות. ויש הפכים רוחניים: טוב ורע; ברכה וקללה; שובע ורזון. וכן קיימים הפכים בתחום המוסר: צדיק ורשע; יצר טוב ויצר רע. "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרע" (ברכות, ה', ע"א). "לעולם" כי קיים איזון-מסוים בין טוב ורע בנפשו של אדם והמאבק נצחי. "לעולם" - כי "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" (סוכה, נ"ב, ע"א). התאמצת וגדלת - בזכות יצרך הטוב. אבל, במקביל עשוי גם היצר הרע לגדול. ולנדנדה של טוב ורע - "לעולם" - נחזור לדון בסיום המאמר.
ב. באשר לשאלת השואל, מדוע הא-ל הטוב והרחום הירשה בחירה של היטלר ימש"ו וגרוריו להרוג, לרצוח, לשרוף ולחנוק בנשק ובגאזים 6 מיליונים אחים בעם סגולתו - ובכללם למעלה ממיליון ילדים - הי"ד? אף כי חסרים לנו נתונים ("החקר א-לוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא? {איוב, י"א, ז'} ). לתשובה לכאבו הנורא שהוא גם כאבנו, שאלנוהו, - האם עולם נטול בחירה חופשית - טוב יותר? - שהרי רק ד' "קורא הדורות מראש" (ישעי-הו, מ"א, ד') ומעניש דורות מאוחרים, "פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים לשונאי" וגומל חסדים לאלף דורות "ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי" (שמות, יתרו). "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום ד'" (ישעי-הו, נ"ה, ו'). אפס קצה מראייה כוללת זו, נוכל להבין ממוסרי נפשם בעד הכלל (אלי כהן ז"ל שריגל בסוריה ומסר מידע על מיקום ביצורי האויב הסורי וכך נחסכו חייהם של חיילים רבים; אבל, הוא עצמו הוצא להורג בתליה). במקביל, מן הראוי להזכיר מעשי הקרבה של אמהות ואבות בעד בניהם ונכדיהם. בעיצומו של מצב חמור מאד, אין הדעת נתונה לראייה מאוזנת הנותנת דעתה גם על על ישועות וניסי ד'. כך הוא גם באבלו של יחיד, ועל אחת כמה וכמה באבלו של העם. "רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה את חברך בשעת כעסו ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו..." (אבות, פרק רביעי, משנה י"ח). השאלות הקשות על צדיק ורע לו רשע וטוב לו, נשאלות בכל הדורות. כבר אברהם אבינו שאל "האף תספה צדיק עם רשע?" (בראשית, וירא, י"ח, כ"ג). ירמי-הו הנביא שאל "צדיק אתה ד' כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה, שלו כל בוגדי בגד" (י"ב, א').
ג. "כי-מפני הרעה נאסף הצדיק" (ישעי-הו, נ"ז, א'). מה משקלה של בחירה חופשית בטוב, כאשר "הכל צפוי והרשות נתונה" (אבות, פרק שלישי, משנה ט"ו). הכל צפוי לפני ד' קורא הדורות מראש והרשות נתונה במסגרת אבות ובנים. "זכרו ראשונות מעולם, כי אנוכי א-ל ואין עוד א-להים ואפס כמוני: מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא-נעשו, אומר עצתי תקום וכל-חפצי אעשה!" (ישעי-הו, מ"ו, ט'-י'); ושם (ס', כ"ב) : אני ד' בעיתה אחישנה". ובסנהדרין (צ"ח, ע"א) : "זכו - אחישנה, לא זכו - בעיתה": על סמך הנ"ל "הכל צפוי" - "עצתי תקום וכל-חפצי אעשה". "והרשות נתונה" לבחירות החופשיות המורכבות שבין "בעיתה אחישנה". כלומר, הקב"ה מגיד מראשית אחרית לגבי התחנות הראשיות (ארועים ומקומותיהם) בהן תעבור ההיסטוריה. אך לגבי זמן ההתרחשויות, הדבר מותנה בסבך הגדול של הבחירות החופשיות השונות של היחידים ושל הציבור, ושל העמים והצרופים השונים עד הכח השקול מפעולת כל הכוחות. כבר בברית בין הבתרים (לך לך, ט"ו) "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה..." (בעיתה). "...ודור רביעי ישובו הנה..." (רד"ו שנים {210} - אחישנה). כל-חפצו של ד' יעשה, כי אמר ר' אחא: בכל הקדוש-ברוך-הוא עושה שליחותו..." (ויקרא רבה, פרשה כ"ב, ג'). הנה כי כן, הכל צפוי בתכניתו של הקדוש-ברוך-הוא, המגיד מראשית אחרית וכל חפצו יעשה, ולמתנות הבחירה החופשית יכולת השפעה על זמן ההתרחשויות בתחום שבין חסם אחרון (לדוגמא 400 שנה לגלות מצרים) וחסם ראשון (באותה דוגמא דור רביעי). מסקנה: הכל צפוי בגזירה רק לגבי האירוע ומקומו, אך לא לגבי מועדו, הפתוח לבחירה חופשית, בטווח הזמן שבין חסם ראשון (לא לפני) וחסם אחרון (לא אחרי).
ד. "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע" (ברכות, ה', ע"א), כי קיים איזון מסוים בין טוב ורע. וגם " לעולם יראה אדם עצמו, חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו [...] ואת כל העולם כולו לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה" (קידושין, דף מ'). כל הגדול מחבירו ומתקדם בכוון החיובי, במעגל הסגור של חייו, יצרו גדול הימנו ומתקדם אף הוא בכיוון השלילי והפעולה והתגובה שווים. (במכניקה הקלאסית, ידוע חוק של שוויון כח התגובה לכוח הפעולה. כך גם במוסר). על שוויון הפעולה והתגובה מספר גם הסיפור החסידי: שירידת נשמתו של הבעש"ט, שעתידה לקרב את הגאולה, החרידה את השטן ותבע שתרד גם נשמתו (המתנגדת לחסידות) של הגאון "הנודע ביהודה". הפעולה והתגובה שווים באיזון חדש של שתי תנועות שוות; אבל, בכיוונים נגדיים. אם ההתקדמות היא עשיית מעשה טוב, מצווה, מקדימה ההתקדמות בכיוון החיובי, הטוב, את יצירת האיזון בכיוון השלילי הרע (ואם לעולם, תמיד, יקדים הטוב את הרע), ואז הטוב יעבור ראשון את חצי-המעגל, חצי-הדרך, וידחוף לאחור את הרע שנדחף אחורה. הרע הנסוג אחור, יצטרך בעל כורחו לצעוד עם הטוב לגאולה השלימה, לאחרית הטובה של הדרך, של אחרית כראשית של חדש ימינו כ-קדם. והיצר הרע ייאלץ לצעוד, בהמשך, במסלולו של היצר הטוב. ה"לעולם", שאמור ברציפות להרגיז יצר טוב על יצר הרע, מצעיד אותנו לגאולה השלימה של "ובחרת בחיים" לנצחון הטוב על הרע. מכאן החשיבות העצומה של הבחירה "ובחרת בטוב!".


גדליהו רחמן: בוגר האוניברסיטה העברית במקצועות מתמטיקה ופילוסופיה. פרסם מאמרי הגות רבים וכן ערך בשנים תשכ"ח-תשל"א בטאון להגות יהודית בשם מ.ת.ת (מציון תצא תורה).בשנת תשס"ה יצא לאור ספרו "פרוזדור הקליטה בעולם של
חמישה ממדים" בהוצאת ספרים "מ. מזרחי".
ד"ר אליעזר רחמן: בעל תואר Ph.D בכימיה, מטעם מכון וייצמן למדע והאוניברסיטה העברית. עבד במכון וייצמן ובמכון הביולוגי בנס-ציונה, וכן השתתף כחבר מערכת ב-בטאון מ.ת.ת הנזכר לעיל.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב