דיווח מקוון למס ערך מוסף - שינויי חקיקה עקב פירסום חוק ההתייעלות הכלכלית
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

דיווח מקוון למס ערך מוסף - שינויי חקיקה עקב פירסום חוק ההתייעלות הכלכלית 

מאת    [ 24/09/2010 ]
מילים במאמר: 1265   [ נצפה 4324 פעמים ]

 
 

דוח מקוון למע"מ, חוק ההתייעלות הכלכלית

מאמר מאת: דותן אליהו רואה חשבון 

הקדמה - שינויי חקיקה במע"מ עקב חיקוק חוק ההתייעלות הכלכלית

התיקון לחוק מע"מ, שנחקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, שינה את אופן הדיווח התקופתי ואת תוכן הדיווח. בהתאם לתיקון, ציבור העוסקים יידרש להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם בתדירות חודשית ובאופן מקוון וחתום (on-line) בחתימה אלקטרונית מאושרת. עם יישום המהלך יוקם מאגר שיכלול את העסקאות והתשומות ויאפשר הצלבת דיווחי ספק עם דיווחי הלקוח.

  www.de-cpa.co.il

הקדמה – שינויים בחוק מע"מ בעקבות חוק ההתייעלות הכלכלית

התיקון לחוק מע"מ, שנחקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, שינה את אופן הדיווח התקופתי ואת תוכן הדיווח. בהתאם לתיקון, ציבור העוסקים יידרש להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם בתדירות חודשית ובאופן מקוון וחתום (on-line) בחתימה אלקטרונית מאושרת. עם יישום המהלך יוקם מאגר שיכלול את העסקאות והתשומות ויאפשר הצלבת דיווחי ספק עם דיווחי הלקוח.

תיזכורת לבעלי העסקים, החל מינואר 2011 יצטרפו לחובת הדיווח המקוון העוסקים הבאים:

רשות המסים שלחה בימים אלו מכתבים לכ - 80,000 עוסקים, מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ויותר ומוסדות כספיים, בדבר הצטרפותם לחובת הדיווח המפורט למע"מ החל בדוח ינואר2011.
אוכלוסיית העוסקים שתצטרף למעגל המדווחים, הינה עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה אשר מחזור עסקאותיהם השנתי יעלה בשנת 2010 על 100,000 ש"ח וכן אוכלוסיית העוסקים המנהלים חשבונות בשיטה החד צידית אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2010 גבוה מ - 4 מיליון ש"ח. המכתבים לעוסקים נשלחו על סמך אומדן, ואין באי קבלת מכתב בכדי לפטור את חייבי הדיווח המפורט מחובת דיווח זו.

 

להלן עיקרי התיקון בחוק:

 1. הסכום בהגדרת "עוסק פטור" עודכן ל 100,000 ש"ח בשנה, תחולה מיום 1 בינואר 2012.

 2. הדיווח למע"מ יעשה מידי חודש, (עוסק שמחזור עסקאותיו לא עולה על 835,000 ש"ח בשנה, יקבל אישור לשלם  את המע"מ אחת לחודשיים), עדיין הדיווח שלו ללא תשלום יהיה על בסיס חודשי.

נובע מכך כי דוחות עבור החודשים הבלתי זוגיים יהיו אינפורמטיביים בלבד ואילו לדוחות עבור החודשים הזוגיים  יצורף תשלום עבור חודשיים. תחולה מיום 1 בינואר 2012.

 3(1) הדיווח המפורט של איחוד עוסקים או שותפות יוגש באופן מאוחד לגבי כל העוסקים הרשומים באיחוד העוסקים או כל השותפים, לפי העניין והוא יוגש על ידי מי שנרשם כנציג איחוד העוסקים או השותפות.

בדיווח המפורט של איחוד עוסקים ייכללו חשבוניות (או מסמך אחר שאושר ע"י המנהל) בהתאם לכללי הדיווח החלים בנוגע לדוח התקופתי - דהיינו, ללא המכירות והרכישות הפנימיות בין העוסקים הרשומים באותו איחוד העוסקים.

עוסק, הרשום באיחוד עוסקים ואיננו מגיש דיווחים למע"מ באופן עצמאי, יקפיד להוציא חשבוניות ללקוחותיו תוך ציון מספר הרישום במע"מ של איחוד העוסקים.

יש לציין  כי הדיווח של איחוד עוסקים הנדון בסעיף זה הינו נפרד מהדיווח הנדרש מכל עוסק הרשום בתוך איחוד עוסקים בהתאם לסעיף 71א לחוק מע"מ, אשר יוגש ע"י כל אחד מהעוסקים כאמור אחת לשנה החל משנת המס 2009, כמפורט בסעיף 3 (2). להלן.

 (2)  דוח שנתי לעוסקים שנרשמו כאחד – כל אחד מהעוסקים יהיה חייב בהגשת דוח שנתי הכולל שני חלקים: (א) דיווח על עסקאות בו העוסק יפרט את מחזור עסקאותיו, כאשר תתבצע הפרדה בין עסקאות עם עוסקים שרשומים איתו באיחוד העוסקים לבין עסקאות שיעשו עם גורמים  חיצוניים.

(ב) דיווח על תשומות, גם לגביו יש לעשות הפרדה כמפורט לעיל.

הדוח לגבי שנת 2009 יוגש  עד חודש מרץ 2010, אציין כי בהתאם להוראות החוק, דוחות אלה יוגשו באופן מקוון בליווי חתימה אלקטרונית מאושרת.

4.הגשת דוחות על ידי מלכ"רים (מוסד ללא כוונת רווח) ומוסדות כספיים לגבי רכישות שביצעו - הגם שמלכ"רים  ומוסדות כספיים אינם רשאים לקזז תשומות (פרט לחריגים שנקבעו), הם יחויבו להגיש דוחות מיוחדים חודשיים, אשר יכללו את הפרטים הבאים בנוגע לרכישות טובין ו/או לקבלת שירותים מעוסקים: מספרה הסידורי של החשבונית; הסמל שלה לפי הסימן שנקבע לה על ידי מנהל רשות המסים; תאריכה; סכומה; סכום המע"מ הכלול בה; מספר הרישום של   המוכר או נותן השירות, אלא אם כן הופטרו מכך. זאת, במטרה להצליב מידע עם נתוני חשבוניות העסקה, שדווחו על ידי העוסקים.  חובת הגשת הדוחות הנ"ל תחול על מוסדות כספיים, ומלכ"רים גדולים (המעסיקים מעל 600 עובדים) כבר בשל תקופה המתחילה ביום 1 ביולי 2010.  מלכ"רים המעסיקים מעל 300 עובדים, החל מיום 1 בינואר 2011. יתר המלכ"רים החל מיום 1 בינואר 2012.

5. שינוי מקיף בפורמט הדיווח התקופתי

לאחרונה אושרו תקנות חדשות לגבי הדיווחים למע"מ.  באופן כללי התקנות החדשות שייכנסו  לתוקף ביום 1 בינואר 2010 קובעות כדלקמן:

 א. יש להדפיס את מס' העוסק של הלקוח, ת.ז או דרכון בחשבוניות שמפיקים ללקוחות.

כל החשבוניות של עוסקים שהתקנות חלות עליהם (ראה סעיף 5.1 להלן) יכילו שדה נוסף ובו מס' עוסק, ת.ז  או מס' דרכון של הלקוח.

החרגה – לגבי חשבוניות על סך של 5,000 ש"ח ומטה עבור לקוח פרטי שאינו רוצה לתבוע את מע"מ התשומות ניתן לא לרשום את מס' ת.ז שלו על גבי החשבונית.

במקרה של סירוב של הלקוח לתת מס' ת.ז יש להקליד שדה של אפסים, במידה ומדובר בלקוח עסקי הוא לא יוכל לתבוע את מע"מ התשומות.

במקרה של רישום מס' עוסק מורשה שגוי ע"י הספק חייבים להחזיר את החשבונית לספק כדי שהוא יתקן אותה ויתקן גם את הרשומה שיוציא למע"מ (ראה העברת קובץ ממוחשב למע"מ בסעיף ב להלן).

ב. הדיווח למע"מ החל מפברואר 2010 בשל חודש ינואר 2010 יועבר כקובץ במבנה PCN 874 . יצרני תוכנות של הנהלת חשבונות הונחו להפיץ גרסאות מעודכנות של התוכנה, אשר יאפשרו להפיק את הקובץ PCN 874 בהתאם לנדרש.   

הדוח יועבר באחת משתי הדרכים המפורטות להלן:

אתר הרשות או אתר שע"מ www.misim.gov.il   או באמצעות מייצג מקושר לשע"מ.

במסגרת הדוח יפורטו:

נתוני הדוח התקופתי ובנוסף יפורטו  כל חשבוניות המס שהוציא העוסק בתקופת  הדוח (שעליהם מודפס מס' העוסק המורשה של הלקוחות), כל רשימוני היבוא הנושאים את שמו של העוסק שהותרובתקופת הדוח וכן כל חשבוניות הקניה (התשומות) שנכללו בדוח התקופתי (למעט חשבוניות שסכום המע"מ בהן אינו עולה על 300 ש"ח שאותן ניתן לקלוט במסגרת קופה קטנה), בהתאם למפורסם באתר רשות המסים אשר כתובתו מצויינת לעיל.

5.1 החייבים בדוח:


    • משנת 2010 יחויבו בדיווח כמפורט לעיל כל מי שמחזור עסקאותיו בשנת 2009 היה בסך 4,000,000 ש"ח ומעלה ובתנאי שהוא חייב לנהל הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים.                 
    • משנת 2011 יצטרפו למעגל המדווחים גם עוסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2010 יהיה 100,000 ש"ח ומעלה החייבים לנהל הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים וכן עוסקים שמנהלים הנהלת חשבונות לפי השיטה החד צידית ומחזור העסקאות שלהם בשנת 2010 יהיה 4,000,000 ש"ח ומעלה.
    • החל משנת 2012 ההוראה תחול על כל העוסקים למעט מי שיקבלו פטור מהמנהל (ממע"מ).

 

5.2  מועד הדיווח – הדוח יוגש תוך 15 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע"מ, הדוח התקופתי מוגש עד 15 לחודש של החודש העוקב לפיכך הדוח יוגש עד 30 לחודש של החודש העוקב למעט חודש פברואר שבו הדוח יוגש עד  2 במרץ.

 5.3 חתימה אלקטרונית- הדוח יהיה חתום בחתימה אלקטרונית  מאושרת.  חתימה כאמור ניתנת כיום לרכישה באמצעות חברת קומסיין בע"מ (פורסם ע"י מס הכנסה), אשר אושרה  לצורך כך על פי חוק חתימה אלקטרונית,  התשס"א 2001. מס' טלפון  של החברה  03-6443620.

 5.4  המלצות להערכות של העוסקים ליישום החוק

א. לפנות לחברת התוכנה בבקשה להסב את תוכנת הנהלת החשבונות כך שתוכל להכין את הקובץ החדש. 

ב. לפנות לחברת התוכנה שבאמצעותה אתם מוציאים חשבוניות ולבדוק איתם האם הם הקצו שדה מיוחד  לרישום מס' העוסק של הלקוח.

ג. לעדכן בתוכנה את מס' העוסק של כל הלקוחות הקבועים שאיתם אתם עובדים.

ד. לבדוק אפשרות לרכישה של  חתימה אלקטרונית.

 לסיכום

מומלץ לכל העוסקים להיערך ליישום הוראות החוק והתקנות המפורטות לעיל,  בעיקר הדבר בוער לגבי עסקים כמפורט להלן:

כאמור  בסעיף 5.1 לעיל, משנת 2011 יצטרפו למעגל המדווחים גם עוסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2010 יהיה על סך של 100,000 ש"ח ומעלה לפני מע"מ ואשר חייבים בניהול חשבונות לפי השיטה הכפולה וכן עוסקים שמנהלים הנהלת חשבונות לפי השיטה החד צידית ומחזור העסקאות שלהם בשנת 2010 יהיה 4,000,000 ש"ח ומעלה לפני מע"מ.

תיזכורת נוספת  - בהתאם להחלטת רשות המיסים שפורסמה לפני מספר שבועות, החל מה-1 ביוני 2010 ניתן יהיה לשדר דיווחי מע"מ מפורטים אך ורק באמצעות כרטיס חכם. לפיכך, הגופים האמורים לעיל צריכים להצטייד בכרטיס חכם לצורך הגשת הדיווחים.

 

בברכה, דותן אליהו רואה חשבון www.de-cpa.co.il

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב