מפתח כל הנושאי הספר פרי מצמרת
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

מפתח כל הנושאי הספר פרי מצמרת 

מאת    [ 17/08/2010 ]
מילים במאמר: 6063   [ נצפה 1829 פעמים ]

 
 

פרי מצמרת – מפתח נושאים

בראשית-שכר ועונש ומצוות יסוד הדת

א.         יסוד שכר ועונש – עד לקבלת התורה הונחל יסוד השכר והעונש לאנושות באמצעות סיפורי המקרא.

ב.         מצות הנישואין –  קשר הנישואין קודם אף לקשר עם ההורים.

ג.          מצות הדבקות – מצוות הדבקות בחיי הנשואין בנחלת הארץ ובעבודת ה' יתברך.

ד.         עזר כנגדו – אפשרות בחירה בין קבלת החסד של "עזר כנגדו" לבין קבלת העונש של "כנגדו".

ה.         מעשה בבת מלך שהתכערה – מעלת ההסתכלות פנים בפנים בין בני זוג ובין בעלי ברית.

ו.          מצות שמירת שבת - מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ומזלות.

ז.          הגבלת זכות הבחירה החופשית - "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"

ח.         יסוד הבחירה החופשית והתכנית האלהית - תכניות האל מתגשמות במלואן במוקדם או במאוחר כנגזרת מסוג בחירתו החופשית של האדם.

בראשית-התפתחות בצלם אלהים

א.         תאריך בריאת העולם – המנין שישראל מונים הוא מעת בריאתו של האדם בצלם אלהים.

ב.         צלם אלהים – בריאת גרעין יכולת באדם המסוגל להצמיחו לדרגה אלהית.

ג.          מורכבות יצירת האדם - תכונות האדם יציר האל חולקו לשתי ישויות נפרדות.

ד.         שלבי התפתחות האדם ומצוות האל – עליה במדרגות צלם אלהים מותנת בקיום מצוות התורה.

ה.         התר ואיסור הריגת אדם הנברא בצלם אלהים – חוסר שיוויון בחביבות בני האדם בעיני ה'.

נח – התוית הדרך למעלת צדיק מושלם

א.         נח איש צדיק  תמים - משקל צדיקותו של נח לא היה בכוחו להכריע את הכף לזכות דורו.

ב.         צדיק - סוגים ומדרגות רבות במעלות הצדיקים ובשכרם.

ג.          בדורותיו - מדרגתו של הצדיק מושפעת גם מהתנהגות דורותיו.

ד.         השוואת נח לצדיקים אחרים - יתרון לצדיק הפועל למען הכלל על פני הצדיק האישי.

ה.         תיבת נח - גודל נס ההצלה הוא כגודל הזכאות של המקבלו.

ו.          צוהר התיבה – מחלוקת בדבר זכות הראיה של נח במפלתם של הרשעים.

ז.          משל החפץ חיים - ייסורים מאהבה ניתנים לביטול אך ייסורי העונש אינן ניתנים לביטול.

ח.         דור הפלגה -  הבסיס לאחדות ולשלום הוא ההתבטלות המוחלטת בפני הקב"ה.

לך לך – אברהם אבי האמונה באל אחד

א.         התכנית האלהית – תכנית סמויה המתגשמת בסופה בהתאם לבחירתו החופשית של האדם.

ב.         גילוי ייחודו של האל – לאחר שלילת האמיתות המדומות וההכרה בחסרונותיו של האדם.

ג.          התפתחות האמונה באל אחד – הרמב"ם מדגיש את חלקו המרכזי של אברהם בהתפתחות האמונה באל אחד.

ד.         ביטולו של יצר עבודת כוכבים – צורת הפסל הוחלפה בתאוריות הכפירה של חלק ממדעני ימינו.

ה.         השלכות האמונה באל אחד – יצירת אחוה ושיוויון מוסרי בין בני האדם.

ו.          קנין ארץ ישראל – באמצעות שילוב האמונה עם העשייה שהיא הכלי לקבלת השפע האלהי.

ז.          מורשת אברהם – טיפוח אישיות חיובית ואימוץ תכונת החסד למען הכלל.

ח.         ברית מילה –  גדול המצוה ועושה יותר ממי שאינו מצוה ועושה.

ט.         קיום המצוות בטרם קבלת התורה -  מלמדת על מעלת עבודת הבורא מאהבה.

וירא – מלאכים לשרות בני אדם

א.         וירא אליו – גילוי השכינה לאחר המילה היה חסד ה' לכבודו של אברהם איש החסד האלהי.

ב.         צחוקם של אברהם ושרה – ה' קבע מגבלות לצחוק האנושי ומגבלות ליכולת המלאכים.

ג.          שלשה אנשים - הזכות שישלח לאדם מלאך מן השמים בכדי עוזרו תלויה בגודל אמונתו וצדיקותו.

ד.         ויבואו שני המלאכים - שליחים גשמיים ורוחניים המצוידים בכח אלהי לשם ביצוע מטרה אחת וצורתם משתנה בהתאם למשימה האלהית שהוטלה עליהם.

ה.         מעשה לוט ובנותיו – מעשיו הרעים של האדם אינם מונעים את קבלת הטוב האלהי המתוכנן לו מראש.

ו.          עקדת יצחק - נסיון העקדה היה נסיון המחשבה ולא נסיון המעשה.

ז.          מורשת עקדת יצחק –עבודת ה' של אברהם מתוך שלמות האהבה והיראה גרמו לעם ישראל זכות נצחית.

חיי שרה – יצירת יסודות האומה העברית

א.         חיי שרה – בעיני שרה היו חייה כולן שוין לטובה למרות כל תלאותיה.

ב.         יופיה של שרה - יופיה של שרה לא פגם ברצף צדיקותה אלא פרח והתעצם לנוכח צניעותה.

ג.          אי עמידת שרה בנסיון העקדה – רק על המקיים את המצוה בפועל ה' מגן מכל רע.

ד.         הספדה של שרה - ההספד מועיל להחזרת החי בתשובה וגם מחיה את רוחניותו של המת.

ה.         קבורת שרה – מורשתה הרוחנית והגשמית של שרה התבטאו גם מתוך תהליכי קבורתה.

ו.          רכישת מערת המכפלה – ירושת הארץ הובטחה לאברהם להתגשם בשלבים ולאורך זמן.

ז.          ייחודיותה של שרה – אם האומה הישראלית בלבד וסמל לכלל נשות ישראל הצדקניות.

ח.         נחמתו של יצחק – יצחק התאבל על אמו שלש שנים עד שנשא את רבקה אשתו והתנחם בה.

ט.         מקום מגורי אברהם ושרה - אוהליו של אברהם היו פרושים מחברון עד באר שבע ועד לארץ פלשתים.

תולדות יצחק – חיים בשני עולמות

א.         אברהם הוליד את יצחק – לאחר העקדה יצחק חי בעוה"ז עם הנשמה של העוה"ב.

ב.         צדיק בן צדיק מוטלת עליו חובה להגיע למדרגה רוחנית יותר גבוהה מאבותיו.

ג.          תפילות יצחק – חדוש מדרגתה המיוחדת של תפלה הבאה מכוחה של מדת הדין.

ד.         לנוכח אשתו – זוגיותם של יצחק ורבקה הושפעה מהתגלות ההשגחה העליונה לרבקה בלבד.  

ה.         ויתרוצצו הבנים בקרבה – יצחק ורבקה מיצגים את שתי הדרכים לקבלת הרצון האלהי.

ו.          מטעמי יצחק – יצחק לא התנזר מתענוגות העוה"ז אלא העלאם לדרגת קדושה.

ז.          ברכות יצחק -  רבקה הגשימה את הרצון האלהי של "ורב יעבד צעיר" שנגלה לה. 

ויצא – תאורת כוכב מיעקב לדורות עולם

א.         ויצא יעקב – יציאת יעקב מבטאת גם את יציאת ישראל מארצם לגלות וגם את תהליך גאולתם העתידית.

ב.         סולם יעקב – באמצעות השילוב בין המעשים לבין הכוונות הטובות ניתן להתעלות בסולם המחבר בין הארץ לשמים.

ג.          לחם לאכול ובגד ללבוש - הסתפקות בגשמיות מועטה בכדי להגיע להתעלות רוחנית גבוהה.

ד.         בית אל - חשיבות חינוך הבית ליראת שמים מתמשכת עדיפה בפני ה'.

ה.         אמת יעקב – שקר שנועד לצורך גילוי האמת או למען שלום או להצלה, ממלא את תפקידה של האמת.

ו.          רשעותו של לבן - לבן בקש לעקור את הכל בבת אחת באמצעות החטאת יעקב.

ז.          רמאותו של  לבן – גרמה להולדת ששה שבטים מלאה וללימוד הלכה לכלל ישראל.

ח.         רמאותה וקנאתה של רחל – גרמו שתשמע תפלתה למען גאולתם של כלל ישראל בעתיד לבוא.

ט.         הולדת בני יעקב ותולדות חייו - ליעקב נולדו שנים עשר ילדים בתוך שבע שנים בלבד.

וישלח – שיטות לנצחון במלחמה המתמדת עם בני עשו

א.         וישלח יעקב מלאכים – שיטות הראויות לשימוש במלחמה התמידית של ישראל עם בני עשו.

ב.         כה אמר עבדך יעקב – כניעה גשמית לרשע בעוה"ז מתוך עוצמה רוחנית ובטחון בנצחון הצדק בעוה"ב.

ג.          קטנתי מכל החסדים – רק באמצעות תחנונים ותפילות מתקבלת בקשת החסד אצל הקב"ה.

ד.         אחד עשר ילדיו – יעקב החביא את דינה מפני עשו מתוך חשש לפגיעה ברוחניותה.

ה.         ויותר יעקב לבדו – לכל אדם מישראל יש את היכולת רוחנית להאבק לבדו ולנצח אפילו את מלאך ה'.

ו.          גיד הנשה - עשו הצליח להאט את קצב התקדמות גאולתם של ישראל עד לעלות שחר הגאולה.

ז.          עשו הוא אדום - הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב.

ח.         בחרבי ובקשתי – ייסוריו של יעקב מלמדים לדורות ישראל כי הישועה באה מהצרה עצמה.

וישב – קצר בתקשורת גורם לשנאת אחים

א.         וישב יעקב - שנאת אחים גורמת לייסורים ולנסיונות רצח, ואהבת אחים גורמת להתרוממות כולם.

ב.         תולדות יעקב יוסף – כל מה שאירע לאבות סימן לבנים וכולם באים ללמד על העתיד.

ג.          דבתם רעה - חוסר התקשורת בין האחים גרם להתפתחות שנאת השבטים ליוסף.

ד.         כתונת הפסים – יעקב קיבע את אהבתו ליוסף ופרסמה בעזרת כתונת הפסים אשר הוא עשה רק ליוסף.

ה.         וישנאו אותו – בני השפחות הצטרפו לשנאת יוסף משום שיוסף הביא גם את דבתם רעה.

ו.          ויוספו עוד שנוא אותויוסף רמז לאחיו כי מעמדו כמלך עליהם נקבע אף מן השמים.

ז.          מעמק חברון – ה' משתמש בנתונים של החברה האנושית בכדי לבצע את התכנית האלהית.

ח.         אשמים אנחנו – כוחה של התשובה העלתה את אחי יוסף למעלה ממדרגת הצדיק גמור.

מקץ – החלומות הם מסר אלהי לאדם

א.         מקץ שנתים ימים - חיזוק אמונתו של יוסף בקב"ה ע"מ לעשותו ראוי לגאולה האלהית.

ב.         התגשמות החלום הנבואי – השתדלות יוסף לצאת מן הכלא נחשבה לו כחוסר בטחון בה'.

ג.          פתרון החלומות -  קול פנימי בלתי נשלט שתכליתו היא העברת מסר אלהי לאדם.

ד.         פתרונות יוסף – יוסף ידע לפתור חלומות בעזרת נתוני החלום ובאמצעות הסברה הנכונה.

ה.         פתרונות חרטומי מצרים - פתרון חלומות הוא ענין לחכמה אלהית משום שהחלום הוא מסר אלהי.

ו.          פתרונות לחלומות – הגמרא מלמדת את הדרכים להפקת תועלת מן החלום ומפתרונותיו.

ז.          הפטרת פרשת מקץ – קישור בין חלומות פרעה לבין חזיון מנורת המקדש ולבין נס חנוכה.

ויגש – הגלות היא שלב הכרחי של הגאולה

א.         ויגש אליו יהודה – ויכוח בין הגישה העצמאית של יהודה לבין הגישה הגלותית של יוסף.

ב.         שינוי בגישת יהודה – גרם להתפייסות ולהשלמה פנימית וחיצונית בין כל בני יעקב.

ג.          התוודעות יוסף לאחיו – משגרת מסר המזרז את כלל ישראל לשוב בתשובה מבעוד מועד.

ד.         יוסף חי – גאולתם הפתאומית של יעקב ובניו מסמלת את אופיה של הגאולה העתידית.

ה.         למחיה שלחני – גלות יוסף היתה לצורך גאולת בית יעקב מן הרעב ולהשכנת שלום בינהם.

ו.          ותחי רוח יעקב – הגאולה מצריכה הכנות רוחניות העולות בהדרגה ע"מ לקבלה כראוי.

ז.          קריאת שמע – יעקב לימד לדורות את ההבנה העמוקה של ייחוד ה' הכולל את מידת הדין עם מידת הרחמים.

ח.         הפטרת ויגש – יוסף הניח את היסודות לאחדות עם ישראל בעתיד לבוא.

ויחי – החיבור בין עבר האבות לבין עתיד גאולת האומה הישראלית

א.         ויחי יעקב –  פרשה "סתומה" בס"ת בכדי ללמד על שלש סתימות: סתימת עיני צאצאי יעקב, סתימת כוונות יעקב, וסתימת הצרות מיעקב.

ב.         ויקרבו ימי ישראל למות – הימים שבהם האדם עשה את רצון ה' קרבים בשמחה להעיד עליו ביום מותו.

ג.          מסכת חיי יעקב - מסמלת גם את מסכת חייהם של עם ישראל לדורותיו.

ד.         ברכות יעקב – האחדות הנדרשת מכלל עם ישראל איננה מבטלת את הייחוד האישי של כל אחד מן השבטים.

ה.         יששכר חמור גרם - הנשיאה בעול התורה אין בצידה שררה וכבוד אלא עבדות כחמור בעוה"ז.

ו.          חמורו של משיח – על כתפי הת"ח מונח עול קיום התורה והחזרתם של כלל עם ישראל בתשובה גם בכדי לזרז את ביאת המשיח.

ז.          לו ישטמנו יוסף – הפתרון לסיכסוכים נעוץ בהבהרת כוונות הצדדים למחלוקת.

שמות-הדורות נגאלים בזכות נשים צדקניות שבדור

א.         בשכר האמהות - ה' הוציא את עם ישראל ממצרים ובזכות רחל הם עתידים להגאל בעתיד.

ב.         שרח בת אשר - גרמה לגאולה בכך שהיא גילתה למשה רע"ה היכן קבור ארונו של יוסף.

ג.          חושים בן דן  - למרות חרשותו הוא סייע לבני ישראל והוא אף זכה לריבוי בנים.

ד.         יוכבד ומרים - בשכר יראתן מה' יוכבד ומרים זכו לקבלת בתי כהונה, לויה ומלכות.

ה.         בת פרעה - בזכות רחמנותה של בתיה זכה מושיעם של ישראל לחיות ולגדול בבית פרעה.

ו.          ציפורה בת יתרו - בזכות תושיתה זכה מושיעם של ישראל לחיות ולציל את כלל עם ישראל.

ז.          בשכר נשות ישראל הצדקניות - ישראל נגאלו ממצרים כי שכר המסייע גדול משכר העושה.

ח.         שירת הנשים "סוס ורוכבו" - הסוסים נענשו על שסייעו למצרים לרדוף אחרי ישראל.

ט.         החופש הרוחני של הנשים – אותו הדור היו הנשים גודרות את מה שהאנשים היו פורצים.

י.          גאולת הדורות – ישראל נגאלים בזכות נשים צדקניות שבכל דור ודור.  

וארא – הוקרת הטוב והמטיב

א.         וארא אל אברהם – הכרת התודה על יציאת מצרים היא יסוד לאמונה ולעבודת ה' בעתיד.

ב.         ההתגלות בשם ה' – מבטאת את הנהגת ה' בנסים גלויים ומפורסמים.

ג.          אשר מצרים מעבידים – הציפיה לגאולה היא החלק הראשון של הגאולה עצמה.

ד.         כבד פה - משה רע"ה הבין כי "מומו" הוא יתרון אשר גורם לו להיות מנהיג עממי.

ה.         שלש המכות הראשונות – ביצוען ע"י אהרן מלמד על החובה המוסרית של הכרת תודה לטוב והמטיב עם האדם.

ו.          כבד לב פרעה – תמצית חטאו של פרעה היתה מידת כפיות הטובה הטבועה בנפשו.

ז.          הכבדת לב פרעה - ניצול לרעה של טובת חופש הבחירה גרם לשלילתה מפרעה ללא ידיעתו.

ח.         מכות מצרים - ריבוי המכות במצרים נועדו לשרת חמש מטרות אמוניות.

בא – גאולה מיידית עם מסרים נצחיים  

א.         בא אל פרעה – הקב"ה אינו ממהר להפרע מן הרשעים אלא הוא ממתין להם שיעשו תשובה.

ב.         ולמען תספר – עיקר העיקרים של הנסים שנעשו ביציאת מצרים הוא לחזק את אמונתם של עם ישראל לדורות עולם.

ג.          החדש הזה לכם – י"ב סיבות אשר צירופן יחד גורם לייחודיותה של מצות קדוש החודש מכל מצוות התורה. 

ד.         כן עשו – הכנה הדרגתית של עם ישראל לקראת המהפכה ההיסטורית של מתן תורה.

ה.         מילה וקרבן פסח - בזכות קיומן של שתי מצוות אלה במסירות נפש הפכו עם ישראל להיות עבדי ה' באופן מעשי ורוחני.

ו.          והגדת לבנך - סיפור מתמשך המלווה כל אחד ואחת מישראל בכל יום לדורות עולם ואף בימות המשיח.

בא- פדיון הבן-השרשת הקדושה בחיי העם והמשפחה  

א.         הטעם למצות פדיון הבן – העברת הקדושה המולדת של הבכור לכהן המקודש ע"י ה'.

ב.         בחירת שבט לוי – בכור שנולד להורה ממשפחת כהן או לוי פטור ממצות פדיון הבכור.

ג.          מועד פדיון הבכור – מיום השלושים ואחד להולדת הבכור ביום שבו הבן יוצא מכלל נפל.

ד.         כוונות מצות פדיון הבן – שלש כוונות עליונות הקושרות בין ההורים לבין קב"ה לבין איכות חייו של הבן הבכור.

ה.         מחיר פדיון הבכור – חמשה סלעים שהם עשרים כסף בכדי לכפר על עוון מכירת יוסף.

ו.          סדר פדיון הבכור ומשמעותו –  העמדת ערך חינוך הבנים מעל ערך המירוץ אחר הכסף.

ז.          החזרת כסף פדיון הבכור – בימינו ישנו יתרון בבחירת כהן עני ע"מ לצאת גם ידי חובת מצות הצדקה.

בשלח-עם ישראל נגאלים מתוך בכיה  

א.         בשלח פרעה – ה' יתברך גאל את עם ישראל משלשה גלויות אשר הם היו שרויים בתוכם במצרים.

ב.         קרבן פסח וברית מילה – צעקת ישראל גרמה לתחילת תהליך יציאת מצרים אשר הושלם בזכות דם פסח ודם מילה.

ג.          קריעת ים סוף – נגרמה בזכות צעקת האמונה ומסירות הנפש של בני ישראל.

ד.         שירת הים – כתוצאה מן השעבוד עם ישראל הכירו בטובות ה' ושיבחוהו בשירה חדשה.

ה.         כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך – תכלית היסוריים היא למען רפואתם של עם ישראל.

ו.          מלחמת עמלק – התחזקות באמונה כתוצאה מפחד מלחמה גורם לתשועה.

ז.          מלחמת סיסרא – זעקת עם ישראל לה' גרמה לנצחון צבאי-ניסי.

מצות ברית מילה ופריעת המילה  

א.         מצות ברית המילה- ה' נתן לעם ישראל את האתגר להיות שותפים עמו במעשה בראשית.

ב.         ביצוע מצות ברית מילה בשמחה -  מתוך הרצון הפנימי של כל יהודי "לעשות רצון בוראו" במסירות נפש ובשמחה.

ג.          שידרוג מצות מילה – אברהם נצטווה על חיתוך הערלה ועם ישראל נצטוו על פריעת המילה.

ד.         עונשו של אליהו הנביא – לרומם ולחזק את הקשר הרוחני שבין עם ישראל לבין הקב"ה.

ה.         ברית מילה בשבת – שיירי ערלה (ציצין) שאינם מעכבים את המילה מותר לחתכם בשבת.

יתרו – המחשת האמונה במעמד קבלת עשרת הדברות  

א.         וישמע יתרו – יתרו לימד את ישראל ואת העולם כולו ללכת אחר האמת הפנימית בכל מחיר.

ב.         מתן תורה לישראל – התורה ניתנה רק לעם ישראל אשר קיבלוה מרצונם החופשי.

ג.          מעמד הר סיני – חידוש הסטורי בצורה הגשמית והפומבית של מעמד נתינת עשרת הדברות.

ד.         עשרת הדברות - הם גם חוקים העומדים בפני עצמם וגם ראשי פרקים של כלל מצוות התורה.

ה.         שני לוחות הברית – מחלוקת חז"ל לגבי צורת כתיבת הדברות על הלוחות הוכרעה לראשונה במדרש.

ו.          "אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי" - ההבדלים בין הכתוב בלוחות הראשונים לעומת הכתוב בלוחות השניים.

ז.          הטעם להבדלים בין הכתוב על הלוחות – הדברות בספר שמות נאמרו לאדם הרוחני ובספר דברים הם נאמרו לאדם הגשמי.

משפטים – חשיבותן של המצוות שבין אדם לחברו  

א.         ואלה המשפטים – ה' דורש מישראל לקיים את מצוותיו כצווים עליונים שיש לקיימם בלי התנאי של הבנת טעם המצוות.

ב.         המשפטים – בעומק המשפט האלהי מצויה חיותם של עם ישראל וישועתם בעתיד לבוא.

ג.          לפניהם - ה' מסר רק לידי דייני ישראל את קיום המשפט והצדק האלהי ואת טובתם של עם ישראל.

ד.         מצוות שבין אדם לחברו – הפרתן גורמת לעונש חמור יותר מאשר העונש לעובד עבודה זרה.

ה.         עבד עברי - מצות חסד וצדקה לשיקומו של האדם יציר האל אשר נמכר בגנבתו או שמכר את עצמו מפאת דחקו.

ו.          עבד נרצע – לאחר שהוא מגלה את דעתו כי אין לו כל בושה מעובדת היותו עבד לבשר ודם.

תרומה-מצות בנין הבית מתוך כוונות לשם שמים

א.         ויקחו לי תרומה – בציווי התרומה למשכן נכללה הדרישה לכוון לשם שמים.

ב.         ועשו לי מקדש – גם במצות בנין המשכן נכללה הדרישה לכוון לשם שמים.

ג.          התרומות למשכן – שילוב הערך האנושי והערך האלהי באמצעות תרומות חובה ונדבת הלב.

ד.         מטרת פרטי מלאכת המשכן – מצות עשה לדורות משום שגדול קריאתם בתורה כבנין הבית.

ה.         ושכנתי בתוכם – השראת השכינה בתוך לבם של ישראל בתחום מוגבלות הבנתם השכלית.

ו.          ועשו ארון – בכוחם של עם ישראל להוריד את השכינה מלמעלה למטה ע"י לימוד התורה.

ז.          לשכני בתוכם – השכינה שורה גם בין איש לאשתו בבית הנוהג ע"פ כללי התורה.

ח.&

מחברם של הספרים: "מצמרת הארז"-על כל פסוק ראשון של פרשת השבוע, "אשר על המשכן"-תכניות ממוחשבות של משכן ה' כולל משקלים ומחירים, "אשר תקראו"- פרשנות על מועדי ישראל, "פרי מצמרת"- הגות ומחשבת ישראל אקטואליים הנובעים מפרשיות השבוע. "פרי החג" - הארות בנושאי החגים והמועדים של עם ישראל

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב