ילדי עובדים זרים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

ילדי עובדים זרים 

מאת    [ 03/08/2010 ]
מילים במאמר: 1298   [ נצפה 4898 פעמים ]

 
 

ביום 01/08/10 החליטה ממשלת ישראל לאמץ את החלטת הוועדה הבינמשרדית בעניין ילדי עובדים זרים.

ע"פ פרסומים בעיתונות כ 800 ילדים מתוך 1200 ילדים יהיו זכאים לקבלת מעמד בישראל ו כ 400 שאינם זכאים יורחקו מישראל.

להלן: ציטוט מתוך החלטת הממשלה מיום 01/08/2010 בנושא ילדי עובדים זרים.

"... לאחר הדיון בנושא החליטה הממשלה כדלקמן:-

לאמץ את המלצות הועדה הבין משרדית לעניין מעמד ילדי השוהים הבלתי חוקיים ובני משפחותיהם בישראל, אשר מונתה בהתאם להחלטת ראש הממשלה, מיום 1.11.2009, כדלקמן:
1.   שר הפנים יעניק רישיון לישיבת קבע בישראל, לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952 (להלן: "חוק הכניסה לישראל") לילד השוהה בישראל שלא כחוק, ובלבד שיתקיימו לגביו כל התנאים כדלקמן במצטבר (להלן: "הילד"):

א. בשנת הלימודים תש"ע הילד למד במערכת החינוך הממלכתית בישראל, לרבות גן חובה הפועל ע"פ חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט -1969.

ב. לשנת הלימודים תשע"א הילד רשום ללימודים בכיתה א' או בכיתה גבוהה יותר במערכת החינוך הממלכתית בישראל, או שרישומו ללימודים בכיתה א' נדחה לאחר שלמד בשנת הלימודים תש"ע בגן חובה, ואובחן ע"י השרות הפסיכולוגי כחסר בשלות ללימודים בכיתה א', או שסיים כיתה יב' במערכת החינוך הממלכתית בישראל בשנת הלימודים תש"ע.
בסעיפים א' ו- ב': "מערכת החינוך הממלכתית בישראל"  - לעניין  גן חובה וכיתות י' - יב' בלבד גם במוסד "מוכר שאינו רשמי" ובלבד שהילד למד בכיתות א' - ט' במערכת החינוך הרשמית.

ג. במועד קבלת החלטה זו, הילד מתגורר בישראל ברצף תקופה בת 5 שנים, לכל הפחות, ובלבד שאם לא נולד בישראל נכנס אליה בטרם מלאו לו 13 שנים.

ד. הילד דובר את השפה העברית.

ה. הוריו של הילד נכנסו לישראל באשרה ורישיון מסוג ב/1 (עובד זר), ב/2 (תייר) או ב/4 (מתנדב) לפי חוק הכניסה לישראל, שהוטבעו בדרכון חוץ של מדינה שמדינת ישראל מקיימת איתה יחסים דיפלומטיים, טרם מועד לידתו של הילד בישראל או כניסתו של הילד לישראל.

2. שר הפנים יעניק רישיון לישיבת ארעי בהתאם לחוק הכניסה לישראל , להורי הילד שנכנסו לישראל כמתואר בסעיף 1 (ה) להחלטה זו, וכן לאחיו, ובלבד שאלה מתגוררים עימו במשק בית משותף מיום לידתו או כניסתו לישראל ומתגוררים בישראל עימו במועד קבלת החלטה זו (להלן: "הנלווים").

3. בהעדר מניעה יוארך לנלווים כאמור רישיונם לישיבת ארעי מידי שנה, וזאת עד הגיע הילד לגיל 21. במועד זה יוכלו הנלווים לפנות בבקשה למתן רישיון לישיבת קבע בהתאם לחוק הכניסה לישראל, ככל שלא הוסדר מעמדם במסגרת החלטות ועדת השרים לבחינת הצעות בתחום מנהל האוכלוסין מיום 30.3.04 בדבר מתן מעמד לשני הוריו של חייל.

4. ההסדר האמור לא יחול על מבקשים שקיימת בעניינם מניעה פלילית או ביטחונית לקבלת מעמד בישראל.

5. מתן מעמד לילד ולנלווים (להלן: "המבקשים"), לא יוכל לשמש בסיס לזכאות של קרובי משפחה נוספים, בכל עת, לשם קבלת רישיון ישיבה לפי חוק הכניסה לישראל או אזרחות ישראלית.

6. לצורך עמידה בהסדר זה ידרשו המבקשים להמציא ראיות ברורות לביסוס בקשתם, לרבות בדרך של שימוע, ובכלל זה המצאת תיעוד אודות מקום המגורים בישראל, מועד הכניסה לישראל או הלידה בה, ומקום הלימודים בישראל.

7. מבקשים אשר אינם עומדים בכל התנאים שנקבעו לעיל, יידרשו לעזוב את ישראל בתוך 30 ימים מיום פרסום החלטה זו או מיום שנדחתה או סורבה בקשתם. עם תום התקופה האמורה ינקטו אמצעי אכיפה כנגד מבקשים שלא יצאו את ישראל לרבות השמה במשמורת והרחקה מישראל.

8. שוהה שלא כחוק בישראל, אשר אינו ממלא אחר כל התנאים אשר נקבעו לעיל, ואשר לא ניתן להרחיקו לעת הזו למדינת מוצאו או למדינה שלישית, לא יהא זכאי, אך בשל חלוף הזמן ממועד החלטה זו, להיכנס בגדרה של ההחלטה ולא יוכל בעתיד להגיש בקשה בהתאם להחלטה זו.

9. החלטה זו לא תחול על ילד אשר הוריו מועסקים או שהועסקו על ידי נציגות דיפלומטית בישראל גם אם קיבלו לשם העסקה זו אשרה ורישיון מסוג ב/1 לפי חוק הכניסה לישראל.

10. החלטה זו הינה הסדר חד פעמי לשעה הנעשה לפנים משורת הדין, ומשכך, אין בה כדי לשנות את מדיניות הממשלה בתחום זה. הממשלה מבהירה כי תנאי הסדר זה לא יחולו על זרים שיכנסו למדינת ישראל בכל דרך בעתיד, ולא על מי ששוהים בה שלא בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטה זו.

11. רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול תפעל לקבלת מסד נתונים לגבי כלל השוהים הבלתי חוקיים בישראל והרשויות הציבוריות הרלוונטיות ישתפו פעולה בהעברת המידע. כמו כן, תקבע רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תוכנית עבודה לביצוע אכיפה והרחקת שוהים בלתי חוקיים מישראל בהתאם ליעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה 3996 מתאריך 24.8.2008.

12. ככל שיתוקן חוק הכניסה לישראל, כך ששוהה שלא כדין יידרש לצאת את ישראל לתקופת צינון, טרם יוכל להגיש בקשה לקבלת אשרה ורישיון לפי החוק, הרי שתיקון זה יכלול חריג על מנת שלא לפגוע ביישומה של החלטה זו.

13. הליך הטיפול:
א. החלטת הממשלה תפורסם בשני עיתונים יומיים וכן באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה ובאתר האינטרנט של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, בארגונים לא ממשלתיים עיקריים ובלשכות רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי  הגבול.

ב. בקשות לקבלת מעמד למבקשים העומדים בתנאי החלטה זו במועד קבלתה תוגשנה ללשכת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בתל אביב, בתוך 21 ימים מיום פרסום החלטה זו בשני עיתונים יומיים (להלן: "המועד הקובע"). שוכנע פקיד רשות האוכלוסין כי הוגשו עיקר המסמכים לפי ס"ק ד' להלן, יורה הפקיד על השלמת המסמכים כנדרש בס"ק ד' להלן בתוך 21 יום נוספים.

ג. בקשות יוגשו אך ורק על גבי טופס בקשה מיוחד אשר יפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

ד. לטופס יצרפו המבקשים: פרטי התקשרות מלאים, לרבות כתובת מגורים מלאה של המבקשים; תעודת לידה מקורית או מאומתת כחוק או הודעת לידת חי; מסמכי הנסיעה עימם נכנסו המבקשים לישראל; מסמכי נסיעה עדכניים בתוקף; תעודות המעידות על לימודים בבית ספר ממלכתי בישראל וטופס הרשמה לבית ספר ממלכתי בישראל; תעודות המעידות על מרכז חיים בישראל (כגון פנקס טיפת חלב, פנקס חיסונים, חשבונות שונים) וכן מסמכים המעידים על מגורי המבקשים במשק בית משותף.

ה. לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר המועד הקובע.
אופן הטיפול בבקשה, דיון בה ומסירת החלטות:

ו. מבקשים אשר על פני הדברים, אינם עומדים בתנאי החלטת הממשלה ובקשות אשר לא צורפו אליהן המסמכים האמורים לעיל, לא ידונו לגופן. למבקשים תימסר במסירה אישית, החלטה בדבר  דחיית הבקשה והחלטה זו תהא סופית.
"מסירה אישית"-  מסירה לידי הילד או אחד מהוריו, ככל שהילד קטין. אם הוזמנו המבקשים בהתאם לכתובת שמסרו ולא התייצבו, יראו את ההחלטה כאילו נמסרה במסירה אישית, בחלוף 10 ימים מיום משלוח ההחלטה לכתובת דנן בדואר רשום.
על אף האמור לעיל, במקרים גבוליים תידון הבקשה לגופה באופן פרטני, והחלטה סופית תימסר למבקשים לאחר היוועצות בוועדה המקצועית הבין – משרדית לעניין מעמד ילדי השוהים הבלתי חוקיים ובני משפחותיהם בישראל, אשר מונתה בהתאם להחלטת ראש הממשלה, מיום 01.11.2009 או ממלאי מקומם, (להלן:"הועדה"). 

ז. בקשה שנדונה לגופה אך סורבה, ניתן לערור כנגדה פעם אחת בלבד לשר הפנים. הערר יוגש בתוך 15 ימים מיום קבלת מכתב הסירוב במסירה אישית.  שר הפנים יחליט בערר לאחר היוועצות בוועדה.

ח. בקשות שנדונו לגופן והוחלט לאשרן, יוזמנו המבקשים לשם המשך הטיפול בהסדרת מעמדם בישראל.

ט. למען הסר ספק, אין בהחלטת ממשלה זו ובתנאים שנקבעו בה, כדי לגרוע מסמכויות שר הפנים לקבל החלטה בעניין הענקת רישיון ישיבה בישראל, עפ"י חוק הכניסה לישראל, על בסיס פרטני.
מועדים, סדרי יציאה מרצון ואכיפה:

י. שוהה שלא כחוק בישראל שלא הגיש בקשה לפי החלטה זו יעזוב את ישראל בתוך 30 ימים מיום פרסומה.

יא. מבקשים שבקשתם לא נידונה לגופה יעזבו את ישראל בתוך 30 ימים מיום שנמסר להם מכתב הסירוב במסירה אישית.

יב. מבקשים שבקשתם נדונה לגופה וסורבה, יעזבו את ישראל בתוך 30 ימים מיום שנמסר להם מכתב הסירוב במסירה אישית אלא אם הגיש ערר כנגד החלטה זו.

יג. מבקשים שעררם נדחה יצאו את ישראל בתוך 30 יום מיום שתימסר להם התשובה במסירה אישית.

יד. חלפו המועדים שנקבעו לעיל, ולא הוגש על ידי המבקשים הליך לבית המשפט המוסמך, ולא ניתן בו צו שיפוטי על פי דין, ינקטו אמצעי אכיפה כנגד מבקשים שלא יצאו את ישראל.."

בנסיבות אלה והיות וחלון ההזדמנויות הוא של 21 ימים בלבד לצורך הגשת הבקשות מומלץ לפנות לייעוץ לצורך בחינת זכאות ועמידה בקריטריונים.

המשרד עוסק בהגירה וזכויות אדם, אשרות לזרים, ייצוג במשרד הפנים, משפט מנהלי.


ליצירת קשר 03-5167711


עו"ד דנה מגדסי

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב